Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

HET SPORTBLAD.

Deking Dura de beste, van de middenspelers Harmsen. De voorhoede speelt slecht samen. Ter Horst zet soms mooi voor doch staat dikwijls buiten spel.

Bij Frisia was Westenberg de beste; hierna komen Zelvelder en de Waal met Stel.

De doelman leverde vrij goed werk. Bouma was lang niet de oude. Hoven trapte te veel vooruit en verspeelde menigen kans door in plaats van over te zetten ver over het doel te trappen. Prins was vrij goed. Diephuis beantwoordde niet aan de verwachtingen. De Woortmans waren vrij goed doch over 't geheel te langzaam.

Over 't geheel was Frisia sterker dan Z.A.C, hoewel de uitslag door het gelukkige spel van Frisia voor de pauze wel iets geflatteerd mag heeten.

En zoo is deze kennismaking van Z.A.C. met de Noordelijke broeders weer achter den rug. Bij de eerste ontmoetingen van Z.A.C. en Frisia was eerstgenoemde verreweg de sterkste. 'tWas geloof ik in '94 en '95. Frisia ging toen met zoo 'n 6—0 onder. Als we zoover terugzien is er dunkt ons toch eenige verbetering in 't N. voetbal waar te nemen; maar we verplaatsen ons daarvoor dan ook ver genoeg.

Zondag a.s. gaat Frisia de kampioenen in hun eigen hol bestoken. Met het elftal van dit jaar kan ze het hun zelfs in Assen vrij lastig maken. En hoewel ik geen overwinningen aan Frisia durf voorspellen kan ik haar toch een: „ende desespereert niet" wel toeroepen.

Aan Jampri onzen dank voor zijn inlichtingen. We kunnen constateeren dat Achilles er zonder

kleerscheuren is afgekomen, en weder een goede gooi doet naar 't kampioenschap.

Jan Oorlog Sr.

Korte Wedstrijden

Quick (A'dam)—Swift (den Haag.) Tot aller teleurstelling verscheen Swift op haren eersten wedstrijd slechts met 9 man, waarvan nog eenige invallers, 't Kostte Quick dan ook weinig moeite de overwinning te behalen, door vóór de rust 5 en daarna nog 2 punten te maken. Bovendien werden nog 2 doelpunten ongeldig verklaard. Swift kon het net van haar tegenpartij niet vinden, wat geen verwondering kan baren, als men weet, dat doelnetten ontbraken. Slechts een paar maal kwam Swift met haar verdunde voorhoede in de buurt van Q.'s doel, maar de achterspelers konden steeds „het terrein zuiveren". De doelman behoefde slechts één maal handelend op te treden. De uitslag was dus Quick 7—Swift 0.

B. H.

A.F.C—H Gooi. (3-0.) A.F.C. speelt in den beginne met 8 man, doch weet het spel op de helft der gasten te houden. Als de completeerende A.F.C'ers in het veld komen, is 't Gooi, behoudens twee of drie uitvallen, voortdurend ingesloten.

Dank zij hun doelverdediger Brandts, die goed en gelukkig speelt, kan A.F.C. maar niet doelpunten. Rust gaat in : 0—0.

Wederom is A.F.C. sterker en weet drie keer te doelpunten, zonder dat het den Gooiers gelukt het net te vinden.

Van Hilversum dienen vermeld: Brandt, Cramerus, Boele en Smittou; van A.F.C. de geheele voorlinie, vooral Gebr. v. d. Linde en Post waren goed op dreef. De midden-spelers waren allen verdienstelijk en deden niet voor elkander onder. De achterspelers hadden weinig gelegenheid, hun capaciteiten te toonen, Blickman, in het doel, toonde mij ietwat zenuwachtig. Scheidsrechter en verstandhouding uitstekend.

Bos.

A.V.V. II—Ajax I (4—3). — In't begin dringt A.V.V. II sterk op en weet na eenigen tijd 2 maal te doelpunten. De rood-wit ten, hierdoor niet ontmoedigd, ondernemen eenige aanvallen, waardoor de invaliede Pasteuning Ajax le punt verwerkt, weldra gevolgd door een 2e. De verre trappen van A.V.V. II achterspeler Kunst, verplaatst het spel naar dat van Ajax's helft en hierdoor weet v. Milligen door een voorzet mooi te doelpunten, dat echter door Schutte verhinderd had kunnen worden. Na de rust valt Ajax voortdurend aan, al is er geen sprake van insluiten, . daar ook A.V.V. II verscheidene malen den bal opbrengen, ze komen echter zelden voorbij de achterhoede, zoodat de doelverdediger het niet bijster druk heeft. Met regelmatige tusschenpoozen maakt A.V.V. II haar laatste doelpunt. Door krachtig opdringen weet Ajax op 't laatste oogenblik door prachtig samenspel te doelpunten.

Een omstander.

L.A.V. De Sportman—V.V.V. Beresteyn. — Beide partijen spelen met 10 man; Beresteyn miste bovendien nog v. Motman, P. Gentis, H. Vos en vóór de rust: Kerebijn.

Beresteyn is voor de rust beslist sterker, doch weet echter pas na 20 minuten haar eersteling te fokken, door Fürstner, hetgeen spoedig gevolgd wordt door een tegenpunt van v. Oudekerke. Kort voor de rust bezorgt Frick aan Beresteyn de leiding (2—1). Daarna is het spel meer verdeeld, en weet De Sportman haar 2e en 3e punt te maken. Dit wordt Beresteyn te erg en doelpunt door Frick, om direct daarop het 4e punt te maken.

De Sportman maakt nu weer gelijk door v. d. Made, zoodat beide partijen er alles opzetten om te winnen. Tetterode onderneemt voor Beresteyn een ren, welke hij besluit met een doelpunt. Zoo

Sluiten