Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HE T SPORTBLAD. 3

Jj°ek „cricket door Muiier", werd den "eer L. M. v. Buren uitgereikt, die door Aanwerven van leden en donateurs, 48 pun'en op zijn rekening had gekregen. Ne. 2 *as de heer v. Emmerick met 23 punten.

Nieuwe leden en donateurs zijn en blij ven mij steeds zeer welkom.

B. DRIESSEN,

Boezemsingel 28 Secretaris.

CRICKET. De Australiërs zijn hun toer Maandag' ftegonnen met een wedstrijd tegen Zuidingeland op het nieuwe veld van prystal Palace. Grage won de toss en Ws batten. Het süel der Engelschen

^as zeer ongelijk, met Fry 81, Hayward W, Lockwood 41. Townsend 18. Mason

P, Abel 5, Brockwell 2, Ranjé 8, Grace ft Jessop 6 en Board 8. Het totaal

frerd 24G. De Australiërs daarop ingaande, maakten 35 voor 2 wickets: pedale 4, Darling 24 en Hill 7 niet uit.

Jcnes had 4 voor 78. Noble 2 ^oor 12. Mc. Leod 1 voor 29, Trumble 2

voor 63 en La ver 0 voor 15.

Stores maakte 81. en Chatterton 61

v0or M. 0. C. -v. Yorkshire.

Plivp'r rai^pldp 184 hii ollrW in 9. nnr

% min. voor Warwickshire v. LeicesNrshire.

Notts maakte 249 tegen Lancashire

r*et Dixon 71 en J. Gunn, een neef

|& W., 60.

WEDSTRIJDEN.

De Eindstrijd.

R, A. P wint den Holdert-Beker Wat de boer niet kent, dat eet hij

Wet! Een echt Hollandsch gezegde, vol-

omen van toepassing op het meeren-

Peel der clubs en de bekerwedstrijden.

net overgroote deel wilde er dit eerste

par niet aan en van degenen, die zich

'pgaven. trok ongeveer de helft zich

°Qi de een of andere reden terug. Difeet gevaar voor in het water vallen vau deze interessante competitie heeft

l^hter niet bestaan en al is niet alles

Nn een leien dakje gegaan, men heeft

et tenminste toch zoover gebracht dat

Ben tnn slnttp dp H V V pii R, A

F- overhield voor den eindstrijd.

Een waardiger tweetal zou moeilijk urnen onze landspalen te vinden zijn

N a-eheel getrouw aan hun verleden

lebben beide clubs elkaar een kamp

pgeven, die nog jaren lang in het geNusj-en zal bliiven. R. A. P. miste Pot-

er en Elias. beiden ona'esteld en speelde

plet Zweerts Jr. en Hulsman.

H. V. V. daarentegen was volledig en scheen dus een goede kans te hebben om den kampioenen beker en ongeslagen record af te nemen, 't Mocht echter niet. Aan de Hagenaars heeft het zeker niet gelegen, doch ze hadden te doen met een ietwat sterkere tegenpartij, die spelende met vier middenspelers, er alles op gezet had om niet te verliezen en haar eenige heil zag in het afspelen der tegenpartij om daarna haar slag te slaan, wat ten slotte* na een strijd van twee volle uren, gelukt is.

De wedstrijd die reeds eenige weken te voren voor Utrecht was bestemd, Werd te elfder ure, wegens het niet beschikbaar zijn van Hercules' terrein, naar Heemstede gecommandeerd, een omstandigheid die natuurlijk hoogst nadeelig gewerkt heeft op de „gate".

Een vrij hinderlijke wind blies diagonaal over het veld en het was de 11. V. V. die het eerst hiervan het voordeel had. R. A. P. pakte echter direct aan en nog geen 5 minuten waren verloopen of de Amsterdamschgezinde longen — ze waren verreweg in de minderheid — konden een vreugdekreet uitstooten want Zweerts joeg na een center van Kampie, den bal langs Kool. Met een der grensrechters waren we het volkomen eens dat de goal geldig was, doch Dijxhoorn was van een ander oor deel .en gaf buitenspel. De Hagenaars kwamen hierna los en na een gecombineerden aanval voor Rincker, die hopeloos gebeten zou zijn, als Sol den bal niet met een razende vaart eenige dui-

over de lat had geschoten. De

men

Haagsche voorhoede is hierna weinig gevaarlijk meer en in de volgende zeven kwartier heeft Rencker slechts een viertal schoten te stoppen, waarvan slechts een onder de niet-tamme behoorde. Kool daarentegen heeft het lastiger maar is in een uitstekenden vorm; daarbij hebben de Haagsche verdedigers de lastige gewoonte om op het allerlaatste oogenblik de mooiste kans te bederven en het gevolg is, dat de blanke scoor blank blijft en met 0—0 gewisseld wordt.

In de tweede helft is R, A. P. nog iets opdringeriger, Kool is niet te passeeren en houdt een drietal schoten op een wijze, die zelfs een Reidt hem had kunnen bevrijden. De beide Beukema's zijn een paar maal gevaarlijk, doch zwak spel in 't midden en de gelukkige bui van v. d. Linde, brengt hem niet veel verder. Ook deze 3 kwartier gaat om zonder dat er gescoord wordt. Daar ér overeengekomen is te spelen

tot er een beslissing is, komt het reglementaire half uur, met om de 712 minuut verwisseling van doel. De eerste, tweede en derde 71/2 minuut gaan en komen zonder verandering en de laatste is reeds voor de helft verstreken, als Zweerts Sr. opdringt, den bal langs Mundt plaats en den snel toeloopenden Hisgen een dot van een. kans geeft, waarvan deze gebruik maakt een kei in te zenden, die tusschen Kool's beenen doorvliegt voor dat deze ze heeft kunnen sluiten. In de laatste 3 minuten is R. A. P. een paar maal op het punt een tweede te maken, het onheil wordt echter afgewend en R. A. P. wint den beker.

Mooi spel werd er niet vertoond. Het was te veel van de ,trap-maarweg"- orde. Bovendien kon de Haagsche voorhoede niet op tegen de vier R. A. P.'sche middenspelers en het uitstekende backstel en had de Amst. voorhoede, bestaande uit vier man, het hard te verantwoorden tegen kunstenaars als Broese en F. Beukema, goed gesteund door de overige verdedigers. Vooral Frits Beukema was het groote struikelblok.Broese zagen we meermalen beter

Na afloop vereenigden zich de spelers in het paviljoentje op het veld, waar de heer H. M. C lloldert de beker aan den captain van R. A. P overhandigde, zijn leedwezen uitdrukkende dat het alweer R A. P. was dat ook deze trophee won, daar hij het in het belang van de bekerwedstrijden liever gezien had als niet de kampioenclub met den beker was gaan strijken. R. A. P. had echter getoond de sterkere te zijn en daarom .... toen ging er een donderend hoera op en had R. A. P. voor het volgend jaar bezit genomen van den beker.

Schröder, met het kostbare kleinood aan zijn hart, bracht de aloude tegenstanders van R. A. P. een eeresaluut, waarna Mr. Kleijn een „Hoch'' uitbracht op den heer Holdert en R. A. P.

De spelers van R. A. P. ontvingen allen een charivari in den vorm van den beker.

— En de „Nederlandsclie Voetbalbond" 1 %

Hij zweeg als een mcf. De aanwezige bondsofficials openden een paar maal hun mond, niet om den heer Holdert te bedanken voor zijn belangstelling in het voetbalspel en zijn vorstelijke gift, doch om er de champagne in te'gieten, die de heer Holdert den spelers offreei#e, ook al een heuschheid, die de Bond van

den heer Holdert had behooren over te nemen.

Op gevaar af van van alle bondsbestuursleden ingezonden stukken te moeten slikken, willen we de handelwijze van den N. V. B. kwaliflceeren als zeer onheusch. Men ziet dat ons zachtzinnig gemoed het als gewoonlijk niet te hard uitdrukt.

*

Mil Voetb. Vereen. «Emma"

versus

Amst. Voetb. Vereen. «Sparta" Zondag 1.1. een aangename dag voor elk voetballievend militair. De kortelings opgerichte voetbalvereen. „Emma" van het 7e reg. inf. ontving de Amst. voetbalvereen. „Sparta," kampioen deiSe klasse Ned. comp. op het terrein achter de kazerne „Oianje Nassau" en 't mocht haar gelukken db/ vereeniging met 4 tegen 1 goal te slaa„ Hoewel de bekendheid met hetterrein, dat zeer hard is en daardoor den Spartanen zeer ongewoon, den militairen zeer in het voordeel was, valt het toch niet te ontkennen, dat „Emma" in alle liniën beslist sterker was.

Te 2 uur stelden zich de volgende elftallen op :

Sparta met Standemeijer (d.), Gysau (c.) en van Vliet (a.), Jacometti, Roesel, de Beus (m.), v. d. Ent, Meyers, v. d. Baan, Pel en v-. Riel (v.). Sparta speelde dus met 2 invallers 11.1. Pel en v. Riel, beide eerste elftalspelers van A. V. V. zoodat van verzwakking geen sprake was. Emma was in haar beste plunje met Spoel (d.), v. Hulssen en v. Borkum (a.), Helling, La Fontaine (c), Frings (m.), Gerdes, v. d. Veen, Lakeman, Perk en Sjerp (v.). Sparta wint den toss en verkiest tegen den zeer hevigeu wind te spelen : reeds dadelijk na deu uittrap dringt Emma met goed samenspel op en het Spartaansche doel doorleeft menig bang oogenblik. Scoren kan dan ook niet uitblijven en het is van der Veen, die van een center van Lakeman gebruik maakt en Emma de leiding bezorgt. Na den uittrap dringt de voorhoede van Sparta meermalen met kracht op, doch het goede verdedigen, waarin voornamelijk La Fontaine, Helling en v. Hulssen. uitstekend werk lieten zien, keerde deze aanvallen spoedig, waardoor de doelverdediger voor de rust slechts tweemaal handelend behoefde op te treden. La Fontaine vooral plaatste mooi en het is Lakeman, die na den bal over-

Abonnementen op

„Het Sportblad"

worden dagelijks aangenomen.

r

Sluiten