Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPOETBLAD.

13

De volgende personen meldden zich reeds als scheidsrechter aan:

F- A. Barendrecht, Prinsengracht 668 ; H. C. van den Berg, Noorderstraat 74; L. Binnendijk, Ceintuurbaan 388 ; P. W. van Doorn, Willemsparkweg 138; F. J. G. Graf, Singel 110; A. de Haan Azn., Eoelof Hartstraat 168; J- Hekkenberg, Cornelis Schuytstraat 10 ; F. A. en J. F. Hovius, Eoelof Hartstraat 176; A. J. van der Laan, Overtoom 182; W. F. van der Lee, Wanningstraat 1 ; J. H. van Milligen, Leidschestraat 16 ; A. H. Mohrman, Weteringschans 20; M. Mulder, Heerengracht 563; F. Pasteuning, Willemsparkweg 11; G. H. Ribbink, Paviljoenstraat 4 ; H. Schutte, kazerne „Oranje-Nassau", 4e bataljon, le compagnie; W. Tromp, Vossiusstraat 53.

De A.S.O „D.i^.V." is als toegetreden vereeniging aangenomen.

De volgende royementen werden overgenomen:

B. en H. Weeber, Westerdoksdijk 47, van de A.C. en F.C. Hollandia; H. Fernhout, te Zette, van de A.C.C. Olympia; H. L. Enthoven en A. D. H. Heringa, van de A.C. en V.V. Volharding.

Op de laatste bestuursvergadering werd het Wedstrijd-programma voor de Pinksterdagen als volgt vastgesteld:

le Afdeeling :

18 Mei: E.D.O.—Volharding II. Scheidsrechters : J. H. van Milligen en H. C. van den Berg.

19 Mei: Olympia I—E.D.O. I. Scheidsrechters : F. A. Barendrecht en L. Binnendijk.

2e Afdeeling.

18 Mei: D.E.V.—Hollandia. Scheidsrechters: P. W. van Doorn en W. F. van der Lee.

Olympia II—Olympia III. Aanvang 9 uur.

Olympia III—Olympia II. „ ?

Deze laatste wedstrijd mag niet gespeeld worden, als de beschikbare tijd onvoldoende blijkt te zijn.

19 Mei: Hollandia—Volharding III. Scheidsrechters : F. J. G. Graf en W. Tromp.

Daar voor de wedstrijden Olympia II en III geen scheidsrechters beschikbaar waren, is Olympia verplicht hiervoor zelf personen aan te wijzen.

A. de Haan Az.

Secretaris. Roelof Hartstraat 168.

ATHLEIÏEK

R.A.V. Pro Patria.

Zondag gaf bovengenoemde vereeniging onder flinke regen- en hagelbuien hare 2e Nationale Athletische en Onderlinge Wielerwedstrijden. De deelneming was, het weder in aanmerking genomen, tamelijk groot en had het volgende Verloop.

300 Meter Hardloopen.

le prijs M. J. F. Zier Achterbergh, R.A.V. Blauw-Zwart.

2e prijs C. v. Heusden, E.A.V. Pro Patria. 3e prijs J. Clement, E.A.V. Blauw-Zwart.

5 K.M. Wielrijden (Onderling).

le prijs Jac. de Melker. 2e prijs G. H. Stouten (lid onder-afdeeling Haarlem).

3e prijs H. L. Sirks.

De Melker en Stouten passeerden beiden met een lekke band de eindstreep. Direct na de start vloog de Melker vooruit en liep meer en meer uit, zoodat hij als le de eindstreep passeerde met een voorsprong van + 40 Meter, zonder een enkele maal de leiding niet te hebben gehad.

1 E. M. Wandelen.

le prijs P. M. Soudyn. 2e prijs J. Lobensteyn. 3e prijs L. Hoornweg.

5 K.M. Hardloopen.

le prijs M. J. F. Zier Achterbergh, E.A.V. Blauw-Zwart.

2e prijs J. Lariby, E.A.V. Xerxes. 3e prijs W. W. Wakker.

Touwtrekken (Onderling).

le prijs J. H. Möllenkamp.

2e prijs A. v. Suylekom.

'o.'en 11 Vï uur begonnen, waren de goed geslaagde wedstrijden om 1 uur afgeloopen.

De prijzen bestonden alle uit fraaie kunstvoorwerpen en medailles en trokken ieders aandacht.

Direct na afloop had de prijsuitreiking plaats in Café „Hollandia" door den heer G. de Jong Jr., waar men nog geruimen tijd bijeen bleef en ik al weder over een wedstrijd hoorde spreken, maar internationaal.

A. B. C.

INGEZONDEN.

Nogmaals: Krom recht?

De weerlegging door de Redactie van de verschillende haar tegengeworpen argumenten is inderdaad sober. Men kan het werkelijk moeilijk soberder verlangen.

Geen- filosofie, mijne heeren, geen toelichtingen, als 't je belieft, roept zij uit. Dat elke filosofie, dat elke toelichting moet leiden tot een oordeel, tegenovergesteld aan dat van de redactie, ik zou haast zeggen, het volgt reeds ten duidelijkste uit de heftigheid waarmede zij èn filosofie èn toelichting tracht te weren. Dat „de klare letter der wet" zeer goed anders uitgelegd kan worden, dan de Redactie meent, ik heb het in mun vorig stuk trachten aan te toonen, en de Redactie blijft in gebreke de onjuistheid hiervan in het licht te stellen.

Slechts op één punt waagt zij een poging : „De verkondigde meening, dat een grensrechter (bedoeld is : scheidsrechter) een uitspraak ver-

Sluiten