Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

HET SPOETBLAD.

Athletiek.

Nederl. Athletiekbond,

De adressen der bestuursleden zijn als volgt:

le Voorzitter J. Buskop, Jonkerfransstraat 55, Rotterdam.

2e Voorzitter E. J. Gelderman, Laan Copes 82 den Haag.

Ie Secretaris A. J. Jansen, Westerkade 17, Rotterdam.

2e Secretaris H. v. d. Wielen, Kraijenhofsiraat 85, 's-Hage.

Penningmeester W. H. Wurpel Jr. Erans Halstraat 30, Amsterdam.

Voor het opgeven van het lidmaatschap N. A. B., waarvan de contributie / 1.07 '/2 per jaar bedraagt, gelieve men zich te wenden tot den 2e secretaris, den heer H. v. d. Wielen, Kraijenhofstraat 15, den Haag

A. J. JANSEN,

le Secretaris. Westerkade 17, Rotterdam.

Hockey en Bandy.

Zaterdag 31 Maart had er te Clingendaal een hockey wedstrijd plaats tusschen de Haarlemsche Datnes Hockeyclub Rood en Wit en de Clingendaalsche meisjes Hockeyclub C. M. C. Voor halftime was het spel van Rood en Wit bepaald min, er zat geen «fut» in. Toch scoorde Rood en Wit weldra en wel door Madelle Dardel (forward). Daarna kwam C. M. C. aan de beurt en scoorde hun eenige goal, dit kwam echter, doordat één der Haarlemsche halt-backs ongelukkig vlak vóór de goal kwam te vallen en de goalkeeper daardoor verhinderd was, den bal te keeren Toch was het spel van C. M. C. voor half-time oneindig veel beter, dan dat van Rood en Wit en dacht iedereen dat het met Rood en Wit treurig zou aÖoopen.

Doch na half time kwam er vuur in en ging het prachtig. Weldra scoorde Rood en Wit goal na goal, twee door Jonkvr. Sandberg en nog een doorMad. Dardel, Toen time genoten werd, stond b.et 4—1 in voordeel van Rood en Wit.

De forwardslinie was prachtig in orde, hierin blonken ook uit Jonkvr. Schorer en Mei. M. Dolleman. De half-backslinie speelde niet zoo goed als anders. De backs hadden bijna niets te doen, daar haast aldoor voor de vijandelijke goal gespeeld werd.

Bij C. M. C. waren ook verscheidene goede speelsters vooral onder de forwards en half-backs Als men nagaat, dat deze club nog maar slechts 3 maanden bestaat, speelde ze uitstekend en zullen de Haarlemmers het volgende seizoen wel meer tegenstand ondervinden. X.

Voetbal.

BONDSNIETJWS.

De adressen der Bestuursleden zijn:

le Voorzitter: J. Warner, Zwolle.

2e Voorzitter: J. W. de Goeje, Vliet 15 Leiden.

le Secretaris: G. W. Dijxhoorn, Keizersgracht 328, Amsterdam.

2e Secretaris: J. Hekkenberg, Corn. Schuytstr. 10, Amsterdam.

Penningmeester: Ch. J. Engelberts, Stationsplein 15, Arnhem.

Commissarissen: J. G. Coster, Markt, Oirschot, J H. van Heek. Groote Markt, Enschede, C. A W. Hirschman, Rijnstraat 26, d n Haag, J. L. F. de Meijere, Kruskade 57, Rotterdam.

* * *

Wegens niet opkomen tegen R. A. P. op 25 Maart verbeurde Sparta een boete van ƒ 10.

Wagens overtreding van art. 129 in den wedstrijd tegen Rapiditas verbeurde Celeritas een boete van ƒ 5.

Wegens niet inleveren van het wedstrijdformulier verbeurde H. F. C. een boete van ƒ 2.50.

Het secretariaat van R. A. P. is verplaatst naar Van Eeghenstraat 87 te Amsterdam.

J. HEKKENBERG.

Het verzoek van Rapiditas, om ongeldig verklaring van den op 18 Maart gespeelden wedstrijd tegen Celeritas is ingetrokken.

Indien de wedstrijd tusschen A. V. V. en D. F. C. a. s. Zondag een beslissend resultaat heeft, zal de winnende Vereeniging tegen Rapiditas moeten spelen en wel op eigen veld (indien de wedstrijd niet doorgaat dan op 15 April) en 16 April (2e Pa>schdag) te Rotterdam.

J. W. de GOEJE.

D. S. V. V. verbeurde een boete van 2 maal f 5, wegens niet opkomen tegen A. V. V. en Hollandia resp op 18 ea 25 Maart.

C. A. W. HIRSCHMAN.

De Vereenigingen Vitesse II en Quik II beliepen elk een boete van /' 10 krachtens art. 116 H. R.

De vereeniging Victoria te (Wag ) beliep een boete van ƒ2. 50 wegens het niet inzenden van een wedstrijdformulier.

Abusievelijk werd in het vorig nummer vermeld, dat door Olympia een boete was beloopen van ƒ 5 : dit moet zija/10

Men wordt attent gemaakt op de veranderingen, plaats gevonden hebbende in de wedstrijden om het. kampioenschap van Afd II 2e klasse

J. G. COSTEE.

Wedstrïj dprogramma,

gedurende de maand April

AFDEELING I. le Klasse Competitie. 8 April Ajax—H. V. V., Leiden,

Ch. J. Engelberts. 8 , R A. P.—H. F. O, Amsterdam

H. J. Willing. 8 „ H. B S.—Sparta, 's Hage,

A. Zellekens. 22 „ Haarlem—R. A. P , Haarlem, G. W. Dijxhoorn. 2e Klasse Competitie A. 8 April Swift (A.)—Quick, de Meer, J. W. Spijer. 29 „ Swift(A.)—Swift (H.). de Meer H. R. Kruijt. AFDEELING III. 2e Klasse Competitie. Voorloopig vastgesteld. 8 April Be Quick—Frisia, Groningen, D. J. C. Dikkers. 22 April Kamp. Afd. B en C—Celeritas

J. W. Spijer. 29 „ Celeritas—Kamp. Afd. B en C, J. G. Coster. Alle correspondentie, deze wedstrijden betreffende, te voeren met den heer J. W. de Goeje, Vliet 15, Leiden.

Kampioenwedstrijden. 8 April Kampioenschap Afd. I 2e kl.

Comp , G. W. Dijxhoorn. 15 „ Kampioenschap Afd. I 2e kl. Comp. J. L. F. de Meijere. Alle correspondentie, deze wedstrijden betreffende, te voeren met den heer J. W. de Goeje, Vliet 15, Leiden.

Kampioenschap Afd. II 2e kl. Competitie. 8 April U. D—Kampioen Afd. II B., H. J. van Oosterveen. 22 „ Kamp Afd. II C—Kamp. Afd.

II B. D. J. C Dikkers. Alle correspondentie, deze wedstrijden betreffende, te voeren met den heer J. G. Coster, Markt, Oirschot.

Kampioenschap Afd. IV, 2e kl. Competitie. 8 April Velocitas—Kampioen Afd. IV B.

J. L. F. de Meijere. 22 „ Kampioen Afd. IV B—Velocitas J. G. Coster. Alle correspondentie, deze wedstrijden betreffende, te voeren met den heer J. G. Costar, Markt, Oirschot.

*

* *

De Holdert-Beker.

Wat de strijd om het kampioenschap van Nederland, in de twee jaar van zijn bestaan, niet heeft kunnen uitwerken, is in den strijd om den Beker geschied — het Westen heeft voor het eerste het onderspit gedolven en Velocitas, wat haar toekomst zijn moge, zal blijven als de eerste club, die het trotsche Westelijke voetbal broek, kousen en schoenen opbond en het toch in zijn hemd liet staan.

Van het oogenblik van hun inschrijving at waren de Cadetten een der favorieten en hoe meer ronden er gespeeld werden, hoe warmer ze werden en hoe beter hun spel bleek, totdat zij gloeiend heet Sparta's veld betraden en stormerhand de harten van het Rotterdamsche publiek en het Ajaksche net veroverden. Opgewonden beschrijvingen van het spel der Cadetten zijn tot ons gekomen en mogen eenige der geestdriftigen gelooven, dat speelde Velocitas op zijn Engelsen, de grootste lof die aan een Hollandsch elftal gegeven kan worden.

De naam van Velocitas, nieuw voor den Beker, nieuw voor de Westersche velden, prijkt thans in het voorname ge zeischap van dien van R. A. P op de Holderttrophee, ten teeken dat onze aanstaande officieren het edele spel niet alleen spelen, doch ook liefhebben en eenmaal hun carrière begonnen, het niet vergeten zullen, naar we hopen. Van hen kan een krachtige propagauda uitgaan, dat dit een der gevolgen zij van de schitterende overwinning der Cadetten!

We mogen intusschen de verliezen niet vergeten, die van tweede tot eerste klasser gepromoveerd ook in hun bekerloopbaan zich omhoog werkten en het van de 2e ronde in 1899 tot den eindstrijd in 1900 brachten, een feit, waarop elke club trotsch mag zijn.

Velocitas won den Beker met 19—5, vrijwel dezelfde cijfers, als waarmede R. A. P. verleden jaar won, n 1. 19—3.

Ajax werd tweede met 104-5, opvolger van H. V. V., die verleden jaar 13—3 maakte.

In het geheel werden dit jaar voor den Beker 27 wedstrijden gespeeld, 10 meer dan verleden jaar en gescoord 93—23 tegen 73—8 in 1898/99. Ook het cijfer der gewonnen gegeven wedstrijden toont vooruitgang, in het vorig seizoen 5, thans 2.

Al deze cijfers toonen, dat de Beker er meer inkomt. Laat ons hopen, dat het volgende seizoen de deelname algemeen zal zijn, de noordelijke zoowel als de zuidelijke niet op het appèl zullen ontbreken en de regeling op dezelfde gesmeerde wijze in elkaar worden gezet als ditmaal onder de goede zorgen van den heer de Meijere.

De loop in de bekerwedstrijden was als volgt:

le Ronde.

R A. P (W) slaat E. D. O. 2—1 Quick (\) „ Swift (1) 3—1

H V. V. (E) „ H. B. S. 5-2 Haarlem (1) „ Concordia (1) 4—0

Neptunus „ Celeritas (2) 1—-0

Velocitas „ B. V. V. (3) 8—0

Rapiditas (1) „ Dordt 4—1

Sparta „ Volharding 7—0

Volharding (4) „ Hercules (3) 5—0

na een gelijk spel met 3—3

Go-ahead (1) slaat Quick 5 — 1

na een gelijk spel met 1 — 1 A. V. V., Ajax (2) Olympia, P. W. (4) Vitesse (1) en TJ. D. vrij. 2e ronde.

Sparta slaat Olympia 5—0

Ajax „ Neptunus 5—O

Velocitas „ Rapiditas 3—1

R. A. P. „ Volharding 2—0

Quick „ A V. V. 1-0

Go ahead „ Vitesse 3—1

U. D „ P W. 3—1

H. V. V. „ Haarlem 6—2

3e ronde.

Sparta „ Go ahead 3—2

Ajax „ R. A. P. 2—1

Velocitas „ H. V. V. 3—2

ü. D. „ Quick 2—0

4e ronde.

Velocitas „ Sparta 2—1

Ajax „ U D. 2—1

5e ronde.

Velocitas „ ^jax 3—1

(De tussshen haakjes geplaatste cijfers geven aan de ronden, door de clubs verleden jaar bereikt, W is winner, E eindstrijder.)

# #

De Competities.

II V. V. zal dus het Westen vertegenwoordigen in den strijd om het kampioenschap van Nederland, aldus heeft de competitie gesproken en haar uitspraak is „fiual." Voor het eerst sinds drie jaar is er weder eens een nieuwe naam aan het hoofd, een naam echter die reeds twee maal, in 1890/91 en 1895/96, op de eereplaats prijkte. Ontegenzeggelijk is H. V. V. de club van het seizoen geweest, al is zij niet de ideaalkatnpioeu. zooals R. A P. verleden jaar bijvoorbeeld. Daarvoor is haar achterhoede te middelmatig, een schitterend getuigschrift tegelijkertijd voor l aar voorhoede, die de club haar derde kampioenschap deed winnen. Gaarne hadden wij een anderen naam aan het hoofd gezien, die van een der jongere clubs, doch de een na de andere stelde de verwachting te leur en het werd opnieuw een der drie klassieken, die tot nu de kampioenschappen van den N. V. B. verdeeld hebben. Sinds 1899/90, toen het ranglijstje voor het eerst door den toen maligen N. V. en A. B. erkend werd, zijn 10- kampioenschappen verspeeld, waarvan R. A. P. er 5 won, H V. V. 3 en H. F. C. 2, zoodat noch Sparta in haar 7 jarig eersteklasschap, noch Haarlem of H. B. S. ooit den eeretitel wonnen.

H. V. V. was Zondag in zooverre fortuinlijk dat zij slechts een zwak R. A. P. elftal tegenover zich had, dat zelfs geen schaduw was voor de sterke combinatie, door de rood-zwarten de laatste weken in het veld gebracht. R. A. P. verspeelde daardoor haar laatste kans, een troost, zij 't een schrale, dat zij nog zoo laat in het seizoen een laatste kans had na het niet meer beschikbaar zijn van zoovele goede spelers en het slechte begin. Het tegenwoordig elftal is een schitterende belofte voor het volgend seizoen, als het tenminste voor vaderschappen, trouwringen, engagementen en dergelijke voetbalonteerende plagen, bewaard blijft-

Aan H. V. V. onze gelukwenschen en speciaal aan Willem Hesselink, den ex-Vitesser, van wien zonder overdrijving gezegd kan worden dat hij een der beste, zoo niet de beste forward van 't Westett was.

De eenige vraag nu nog op te losset* is de plaats door Ajax en R. A. P. te» slotte in te nemen.

In 't Oosten heeft bet drama ziet

Sluiten