Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 HET SPOBTBLA'D.

In aanmerking nemend dat beide elftallen vrijwel even groote krachtee misten is deze uitslag voor Gr. V. V. zeer mooi te noemen. Wij brengen haar daarvoor onze hulde.

* * •

Uit Nijmegen.

Het had wel alle schijn alsof ondergeteeekende het verslag getiteld «Quick's excursie naar Gladbach» zelf gemaakt bad en toch is dit niet het geval. Door eene vergissing der Redactie is 't geen er boven stond weggelaten n.1. „Daar ik zelf niet mede ben geweest naar Gladbach, laat ik hier een verslag volgen van den Heer G. van Goens." Woordelijk zonder eenige verandering er in gemaakt te hebben is het geplaatst geworden in 't Sportblad van 29 Maart 1900.

Aan haar of hem die soms nog mochten twijfelen aan de waarheid dezer woorden zal ik op verzoek het origineel zelf van den Heer Goens toonen.

* *

Quick II heeft gepasseerden Zondag haar laatste competitie-match gespeeld tegen Go-ahead II te Wageningen. Daar zij deze match verloor (3—2 goals) heeft zij met Go-ahead van plaats verwisseld en staat zij no. laatst van hare afdeeling. Deze nederlaag is grootendeels te wijten aan het mankeeren van invallers n.1. invallers die kunnen spelen en dit mogen. Het geheele seizoen is dit het struikelblok voor Quick II geweest. Uit het derde kon men slecht invallers nemen daar dit dan zelf geen spelers voor de matches overhield. Quick heeft wel 33 leden (zoo slecht is zij er gelukkig nog niet aan toe) maar geen invallers die op eene match wat praesteeren. Daarom moet zij in 't volgend seizoen niet meer met 3 elftallen in de competities nitkomen, één elftal is er dan steeds de dupe van; bij een club van ongeveer een veertig werkende leden is zulks niet mogelijk, 't geen dit jaar dan ook volkomen bewezen heeft.

Het derde elftal dat in den Geldersche Voetbalbond speelt, was bij Vitesse in Arnhem op bezoek en verloor met 5—0 wel is dit een groote nederlaag, maar als men nagaat dat zij speelde met 9 spelers in 't geheel, waaronder zich 2 invallers bevonden, daarbij nog gevoegd een slecht terrein dan is zoo iets niet te verwonderen. Doch daarom niet getreurd 't is haar nederlaag geweest in dit seizoen, en niettegenstaande dit is zij toch kampioen, wel een bewijs dat zij zich flink en kranig in deze competitie gehouden heeft- Al zat Vitesse haar dicht op de hielen (beide clubs hebben 't zelfde aantal punten) door een veel betere average heeft zij het kampioenschap verworven.

Daarom „Three cheers voor 't derde elftal van Quick."

M. DES TOMBE. *

* #

De bekerwinnaars.

Zondag j.1. zou beslissen, wie dit seizoen de gelukkige bezitster van den Holdertbeker zou worden, Ajax of Velocitas. Een prachtig voetbal weer en een uitstekend veld voorspelden veel goeds aan de Rotterdamsche sportliefhebbers, en een zeer talrijk publiek, waaronder het militaire element sterk vertegenwoordigd, getuigde de groote belangstelling in dezen wedstrijd.

Vol moed en zelfvertrouwen stelden beiden elflallen zich op, beide geheel voltallig fiets, wat vooral voor Velocitas eene zeldzaamheid is )

Velocitas: P. de Groot (d); Gerth van Wijk en van Teijn (a); Meijhuijzen, Ver ment en Warnsinck (m); Visser, de Koningh (captain), Clifford, Altinck du Cloux en Reiche (v).

Ajax: Kramer (d); A. Adam (captain en J. Adam (a;; de Stoppelaar, Grivel en Leegstra (m); van Zanten, La Fontaine, Dijckmeester, Koolemans Beijnen en Hesselink (v).

Om 2 uur nam het spel een aanvang; Clifford trapt af en na eenig heen en weer getrap in het midden onderneemt Ajax eenige aanvallen, die gekeerd worden. De Groot moet het eerst handelend optreden. Na een fraaie rush krijgt van Zanten (die ongedekt stond) een hooge bal van rechts en head hem vrij onverwacht in den linkerbovenhoek, voor de Groot beslist onhoudbaar, daarmede Ajax reeds na een kwartier spelens de leiding bezorgende.

Er komt nu meer vuur in het tot nu akelig kalme spel; beide vereenigingen geraken meer op dreef en langzamerhand weten de Cadetten het spel naar de overzijde te verplaatsen.

Herhaaldelijk ondernamen zij aanvallen op het doel, die echter steeds bijtijds door de gebroeders Adam en Kramer gekeerd werden. Vooral deze laatste had het zwaar te verantwoorden en door zijn uitstekend werk bleef de score tot de rust blank.

Ook Ajax naderde van tijd tot tijd, vooral door do beide vleugelspelers, die te weinig gedekt werden, doch de verdediging met Gerth van Wijk aan 't hoofd weerde zich zoodanig, dat de Groot betrekkelijk weinig, en daaronder slechts een paar gevaarlijke ballen te stoppen had. Met 1—0 werd van doel verwisseld Wie het spel der Cadetten kent, en weet, dat zij na de rust op zijn best worden, zag de toekomst voor hen nog helder in. Evenwel een tijdlang weet Ajax den bal op Velocita's terrein te houden, waar v. Wijk en van Teijn ruimschoots gelegenheid kregen, prachtig spel te doen zien, en de Groot eenige ballen er magnifiek uithield.

Reiche weet den bal te bemachtigen en zet hem keihard in; Kramer had moeite hem te stoppen, aarzelde een oogenblik en werd direct door Clifford ingeloopen.

Aan het gejuich van het publiek, dat tot nu toe vrij stil was geweest, scheen geen einde te komen. De Cadetten, door hun succes aangemoedigd, speelden thans zóó fanatiek en tevens zóó prachtig, dat het met Ajax gedaan bleek.

Voortdurend werd het doel bestormd; de roodzwarten spanden al hunne krachten in en Kruiier verdedigde zoo goed, dat het nog geruimen tijd duurde, voor dat du Cloux met een schuiver no. 2 in het net plaatste. Door het goede steunen der middenlinie had de Cadettenvoorhoede steeds het spel in handen en werden de roodzwarten zoodanig op hun doel teruggeworpen, dat zij elkaar dikwijls hinderden in het wegwerken.

Verscheidene schoten op het doel worden door Kramer gehouden of gaan er dikwijls rakelings langs, totdat Clifford, alleen Kramer voor zich ziende, met een keihard schot den voorsprong vergroot.

Nog een laatste wanhopige aanval van Ajax eindigt in een schot over de lat en toen het time floot was aldus de reeks bekerwedstrijden, met de meest interressante tot slot, geëindigd.

Aan beide zijden kenmerkte zich het spel door prachtig verdedigen. Van de beide doelverdedigers had Kramer het reuzenwerk en redde hij zijn doel meermalen meesterlijk. Toch prefereer ik de Groot, die k diner zijnde, den bal eerst opvangt en hem pas wegslaat, wanneer de voorwaarts vlak bij hem zijn, hem daardoor buiten hun bereik brengende. Kramer trapt veel en slaat dikwijls ineens, werkt wel verder weg, maar in de hoogte en vaak over de outlijn ; indien voorwaarts snel op hem inloopen,

kan hij den bal niet handig genoeg weg krijgen.

De beide achterhoeden deden voor elkaar niet onder; Gerth v. Wijk aan de eene en J. Adam aan de andere zijde waren enorm. Van Teijn trapte vóór de rust nog al onzuiver; na de rust gaf hij v. Wijk niet veel toe. A. Adam was in conditie, doch het laatste kwartier niet meer zoo zeker, en miste hij een paar keer.

De middenlinie van Ajax met de Stoppelaar aan 't hoofd verdedigde goed, maar steunde de voorhoede niet zoo voortdurend als de Cadetten middenlinie, die daarentegen wel wat te veel aan de achterhoede overliet en vooral vóór de rust niet genoeg dekte.

Deze laatste weet den bal lager te houden en daardoor sneller te verplaatsen. Vooral Verment na de rust muntte uit.

De Cadetten-voorhoede was, wat snelloopen en zuiver schieten betrett, verreweg de meerdere van die van Ajax. Voor de rust zat het wate samenspel er nog niét in; du Cloux en Reiche o. a. liepen e i kaar wel eens in den weg; na de pauze was hun spel prachtig. De Koning en Clifford speelden eenig. Bij Ajax waren het Dijckmeester en Koolemans Beijnen die den bal opbrachten. Hun samenspel was uitstekend doch er werd te veel mis geschoten, vooral door van Zanten, misschien een gevolg van een minder zachte botsing met een der Cadetten. Ook schoten zij meestal van te ver af, waarmede men tegen goede doelverdedigers niets uithaalt.

De heer de Meyere kweet zich uitmuntend van zijn taak; het spel was van dien aard, dat hij het slechts zelden met zijne fluit behoefde te onderbreken.

Na afloop werden de bekerwinnaars in triumf voor de kleedkamer gedragen, alwaar hun (in tegenwoordigheid van de Goeje en Coster) door de Meyere den beker werd uitgereikt namens den heer Holdert en het bondsbestuur. In kernachtige bewoordingen wees hij op de waardige houding van beide jeugdige vereenigingen en ook Sparta werd herdacht, voor haar uitstekenden zorg voor veld en materiaal, meer in 't bijzonder voor de duidelijk zichtbare kalklijnen.

De Koningh antwoordde voor Velocitas, van Zanten voor Ajax, en na de noodige cheers op de drie vereenigingen was de voorstelling afgeloopen en konden de spelers in de stad hunne zorgen wijden aan den inwendigen mensch, waarna zij als de beste vrienden scheidden.

Des avoads in Breda|wachtte het elftal een aangename verrassing. Lang voor hunne aankomst had zich de blijde mare in de siad verbreid; zelfs aanplakoiljetten op trams verkondigden aan den volke het succes der sta Igenooten. Aan het station wachtte het cadettenkorps met verscheidene belangstellende officieren, alsmede eene talrijke menigte, en werd hun bij aankomst een warme ovatie gebracht. Begeleid door de stafmuziek der veldartillerie, verlicht door fakkels en omstuwd door eene fanatieke menigte, trok de stoet door Breda's straten en werden zij, de captain in 't midden, naar de sociteit geleid, alwaar de avond, naar zich denken laat, verder genoeglijk werd doorgebracht.

Voorzeker een sprekend bewijs voor de groote sympathie die het corps zijn club en Breda hare Cadetten toedraagt, en niet het minst voor de groote populariteit, die hier het voetbalspel geniet. Vooral daarom is het een verblijdend verschijnsel, dat een Zuidelijke club deze eer is ten deel gevallen, omdat het voetbal f-pel in het Zuiden gedurende dit seizoen verbazend is vooruitgegaan en dit waarschijnlijk zal blijven doen.

TeveDS levert dit feit een sterk voor¬

de neme acnternoeaen deden voor elkaar niet onder; Gerth v. Wijk aan

beeld hoe eene vereeniging door oefening; en volharding zich zelf kan opwerken, waartoe de groote bescherming van hoogerhand door haar genoten, en niet in het minst de welwillendheid van het bondsbestuur (men denke aan de verleende dispensatie op art. 129) zeer veel hebben bijgedragen.

Laten wij hopen dat Velocitas zich het volgend seizoen even kranig zal gedragen bij de verdediging van den beker als zij thans gedaan heeft bij de verovering.

Het protest Victoria—N. O. A. D. heeft tot uitslag dat de wedstrijd a. s. Zondag moet overgespeeld worden op het terrein van N. O. A. D.

# # #

De B. V. V. won haren wedstrijd in Middelburg tegen Olympia met 3—1, waardoor zij toch nog op de 2e plaats is gekomen. De vreugde voor de Middelburgers is dus van korten duur geweest.

LEMO.

* * *

Uit de grijze Bisschopsstad.

Ik weet waarachtig niet of wij al of niet reden hebben ons te verheugen. Wel heeft het eerste zich door een overwinning op de vroeger zoo gevreesde Prinses uit de klauwen van U. D. gewerkt, maar wanneer we bedenken dat de Enschedeeërs zich met een viertal invallers moesten behelpen en dat onze mannetjes gedurende een half uur na half-time zoo treurig knoeiden en veel kansen voor goal onbenut lieten, dan kunnen we niet anders zeggen dan dat de uitslag, toen 't eenmaal 2—1 in ons voordeel voor half-time stond, en terwijl we een harden wind tegen hadden, veler verwachtingen hebben teleurgesteld. Daarbij komt nog dat de tweede elftallers met de kou» over den kop uit de Heidestad terugkeerden, daarmee hunne reeds slappe kans op het kampioenschap verspeelende.

De uitslag 2—0 valt echter nog eenigszins mee, in aanmerking genomen, dat zij hun keeper en de halfrehhts misten.

Door deze overwinning is Quick II de gelukkige kampioen geworden; hierbij onze gelukwenschen. Van 't begin af toen zij een nederlaag van 5—1 tegen Mars leden, en toen zij langiamerhand enkele spelers aan 't eerste moesten afstaan, was 't wel eenigszins te voorzien, dat zij de eereplaats van verleden jaar niet meer zouden innemen. Laat ik nog eventjes op de match van het eerste terugkomen. Hercules was voltallig op van Teijn na, die voor de cadetten om de beker moest spelen. Daarvoor speelde nu Nieuwenhuizen die zich vrij goed van zijn taak kweet. P. W. scoorde vrij gauw na het begin, 't geen niet te verwonderen was daar zij een harden wind mee hadden. Spoedig echter bleek het dat Hercules, niettegenstaande dien wind, sterker was en onophoudelijk zaten zij voor het Enschedeesche doel. Van dien tijd af werd er door de onzen praehtig spel vertoond, net als de vorige week. Spoedig scoort dan ook van Lijnden met een schuiver.jDe goal wordt echter wegens off-side, ongeldig verklaart. Kort daarop weet Droogleever op een unieke manier een goal te maken, geruimen tijd later gevolgd door een tweede, die door Menschaar van een keurige corner in het net wordt gekopt. Toen half-time na kwam, dachten geen der onzen meer aan verliezen, hieraan is 't misschien toe te schrijven, dat er zooals ik reeds zeide, een half uur na de rust door ons enorm laks en slecht gespeeld werd. Zoodoende bleek spoedig dat de uitslag nog geheel in 't onzekere lag, daar de P. W.'ers verscheidene rushes ondernamen, waardoor we nog alles'behalve op ons gemak waren. Alle twijfel werd echter opge-

Sluiten