Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

5

DISTRICT III. 2e Klasse. Competitie. Scheidsrechters :

22 Febr. Achilles—Frisia, Assen Jasper Warner.

1 Mrt. Be-Quick—Frisia, Groningen P. A. Toxopëus.

8 „ Z.A.C.—Be-Quick, Zwolle

15 „ Frisia—Achilles, Leeuwarden

22 „ Achilles—Be-Quick, Assen

3e Klasse. Competitie.

22 Febr. LP.—Ajax, Leeuwarden P. A. de Haan.

8 Mrt. Frisia II—Ajax, Leeuwarden

22 „ LP.—Frisia II, Leeuwarden , ,

J. HEKKENBERG,

Secretaris-Penningmeester.

Ledenlijst.

Aangenomen alle candidaat-leden gepubliceerd in No. 6, d.d. 6 Januari j.1.

Voorgesteld als w.1. van den N.V.B :

de h.h. W. L. A. Versteegh, Th. v. d. Jagt en A. Nijhuis; leden van H.V.V. „Tubantia" te Hengelo;

de heer K. D. v. d. Wal; lid van L.G.V.C. „Ajax" te Leeuwarden :

de heer A. A. Diemerkool; lid van „H.F.C." te Haarlem;

de heer L. J. H. Jansen; lid van L.A.C. „Frisia" te Leeuwarden;

de heer P. Boeljon; lid van A.F.C. „Swift" te Amsterdam;

de heer H. v. d. Meerendonk; lid van „Wilhelmina" te 's Bosch ;

de heer L. Frankenhuis; lid van „de Tubanters" te Enschede';

de h.h. E. Snethlage, P. A. Sehwippert, H. Marcella, L. Otten, H. Fels, A. M. Jockes, J. S. Wichers, J. E. van Maasdijk, M. W. Scheltema, H. C. van Deinse, L. A. de Waal, Anton Hörburger, Arnold Hörburger, J. W. A. Smit, G. J. D. C. Goedhart, W. Eymers, A. Thomas, V. A. Gonsalves, P. van Geer; leden van H.V.V. „Quick" te 'sHage.

Bedankt als lid van den N.V.B.:

de h.h. W. Beumer, J. Jaburg; leden van A.F.C. „Swift" (bis) te Amsterdam ;

de heer C. M. Verhoef; lid van „Sarturnus' te Rotterdam;

de heer J. Ph. v. d. Broek ; lid van R.V. en CV. „Olympia" te Rotterdam.

J. Hekkenberg. Secretaris-Penningm.

Commissie belast met de herziening der regels van het spel.

Namens de commissie deelt ondergeteekende aan vereenigingen en heeren scheidsrechters mede, dat de nieuwe regels alsmede de nieuwe indeeling van het speelterrein nog niet zign ingevoerd.

De Secretaris, J. L. F. de Meijere.

Binnenland.

Een circulaire.

Door de Pers- en Propaganda-Commissie van den N.V.B. is de volgende circulaire gericht tot vakvereenigingen van arbeiders:

M. M.

Met een tweeledig doel richten wij dit schrijven tot personen en instellingen, die geacht kunnen worden, meer dan anderen in staat te zijn, tot de verbreiding van het Voetbalspel in de kringen der arbeiders bij te dragen, of althans onze Commissies door hunne voorlichting bij te staan.

In de eerste plaats is ons doel, U, voor zoover noodig, bekend te maken met den aard van het voetbalspel en de voordeelen, aan de beoefening daarvan, inzonderheid voor arbeiders, verbonden ; met andere woorden: een poging te doen U op te wekken, elk in zijn kring mede te werken, om deze tak van sport ingang te doen vinden.

Vervolgens begeeren wij, ook daartoe, ons met U in verbinding te stellen, opdat Gij zoudt weten, tot wie U te wenden, of tot wie anderen zich te doen wenden, indien in Uwe omgeving voetbal ter sprake komt en men raad en steun noodig heeft voor het overwinnen der talrijke moeilijkheden, die zich voordoen, eer men zijn doel kan bereiken. Gaarne zal onze Commissie U steeds met raad en zooveel mogelijk metterdaad bijstaan, gaarne zal zij ook van U raad ontvangen, over de wyze, waarop zjj haar taak,

Sluiten