Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Sportblad.

Officieel Orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond.

Bureau van Administratie : G. SCHRÖDEK, p/a Redactie „de Telegraaf', Amsterdam. Telefoon 2384Alle geregelde correspondentie en wedstrijdverslagen, riekte men aan den Redacteur JOHN COVCKB, Koordeinde 163, 's Gravenhage. — Telefoon 3180. ingezonden artikelen en stukken riebte men aau den Redacteur ». HANS, Spuistraat 148, A'dam Voor annonces ook bij Haagsch Publiciteits-Rureau, Spui 48, Den Haag.

ABONNEMENT:

Prijs per jaar, franco per post, ƒ 3.—, bij vooruitbetaling. Het abonnement kan worden aangevangen den eersten van elke toaand, echter verbindend voor een geheel jaar. Afzonderlijke nummers f 0.10.

Verschijnt VRIJDAGS.

Onder redactie van

JOHN COUCKE en D. HANS.

ADVERTENTIEN:

Prijs 1—6 regels (met bewijsnummer) f 1.50.

Elke regel meer f 0.20.

Plaatsing 3/2 maal.

I2e laargang.

AMSTERDAM, II November 1904.

N°. 45.

VOETBAL

BONDSNIEUWS.

BESTUUK:

Jasper Warner, Zwolle, 1ste Voorzitter.

J. W. de Goeje, Elspeet, 2e Voorzitter.

J. Hekkenberg, Corn. Schuytstr. 10, Amsterd., Secretaris-Penningmeester.

Commissarissen: J. J. v. d. Berg, Groote Houtstraat, Haarlem; A. J. Bronkhorst, Jonkerfransstr&at 55, Botterdam ; J. G. Coster, Noordeinde 99, 's-Gravenhage ; D. J. C. Dikkers, Brink 105, Deventer ; P. A. de Haan, Eebuurt U, Leeuwarden; C. A. W. Hirschman, P. C. Hooftstr. 78, Amsterdam.

Correspondentie.

Ingevolge besluit der bestuursvergadering ^al ondergeteekende zich voorloopig belasten met de waarneming van het secretarispenningmeesterschap. Men wordt echter dingend verzocht tot nader order de correspondentie (ook telegrammen) te blijven échten naar Amsterdam, Corn. Schuijtstraat 10.

Aangeteekendc brieven en postwissels geJtevc men vooral niet te richten aan den ?«er J. Hekkenberg, daar groote vertraging 1,1 de afhaling of inning het gevolg daarvan *al kunnen zijn.

w Op het adres vermelde men dus; öf den **eer C. A. W. Hirschman, wd. secr.-penningm.

den N.V.B., öf alleen: den secretaris^nningmecster van den N.V.B. (In beide ballen; Corn. Schuijtstraat 10).

Jïen wordt verzocht voor iedere kwestie *e*i afzonderlijk vel papier te gebruiken.

Uitslagen van

(Gespeeld op 6

Aj ax—Haarlem H.V.V.—Velocitas Sparta—H.B.S. Hercules—Rapiditas H.F.C.—D.F.C. Quick—R.A.P.

"Wedstrijden

November j.1.)

Competitie.

Scheidsrechter.

—1 B. Brouwer.

-0 H. J. Willing. -2 J. P. H. Reijers. -1 M. Brouwer. -3 G. W. Dijxhoorn.

1-

2061 6-

-0 H. J. Oosterveen.

Bek

Conc—Quick (H.) II 2 Z.V.V.—Volh. (A) 0

N.O.A.D.—A.V.V. I 5 Herc. (E)—U.V.C. 5Be-Quick (Z.)-V.O.C. I 3 Excelsior—Sparta (Br.) 1

Herc. (U.)ll—Vict.(X.)»

Swift (A.)—Velox

D.F.C. II—H.F.C II Allen Weerb.—Wilh. Saturn.—Ajax (A.) Willem II—Celer. I Quick—O.-N. H.B.S. II—Neptunus

Achilles (R.)—de Tub. U.D.—Quick (A'f.) Oosterp.—R.A.P. II Be Quick (Gr.)—Voor

waarts (H.) V.V.V.—U.V.V. D.V.S.—Unitas (R.)

CeleritasII—V.O.C.II

e r. -1

-5

—1

0*)

-5

—2 —2

2

-3

J. H. v. Milligen. A. M. Harterink. Alb. Jeronimus.

C. J. A. Schmalhousen. W. Hupkes. J. Förster. L. F. H. Smittou. J. de Vries.

5

0

2

2—1 Lelyveld J)

7—02) M. Mauritz

3— 1 10—1

2-1

4— 3 2—1

-11 F. Stempel.

A. W. A. Jacometti. CD. H.Dyxhoorn.

W.J.M.Raasveldt. Th. Portheine. R. L. v. Praag.

3—2 H.J.A.J.Niemeijer.

2— 0 W. Rauch Cz. 8) 1—2 H. Teerink

3— 7 H. Langerlaan. 4)

E.D.O. (A.)—Vict. (H.) 1—4 A. de Haan Azn.

*) Wegens niet opkomen.

») Wegens niet opkomen van den scheidsrechter B. Schwippert.

2) Wegens toepassing van art. 122 H.K.

3) Wegens plotselinge ongesteldheid van den scheidsrechter P. H. Willing.

4) Wegens niet opkomen van den scheidsrechter G. Pont.

Sluiten