Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Sportblad.

Officieel Orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond.

bureau van Administratie : «. SCHRÖDER, p/a Redactie „de Telegraaf', Amsterdam. Telefoon 2284. Alle geregelde correspondentie en wedstrijdverslagen, richte men aan den Redacteur JOHN COÜCKE, Noordeinde 162, 's Gravenhage. - Telefoon 3180. "gezonden artikelen en stukken richte men aai. den Redacteur D. HANS, Spuistraat 148, A'dani Toor annonces ook bij Haagsen Pabliciteits-Bureau, Spui 48, Den Haag.

ABONNEMENT:

t ?rV)s Per jaar, franco per post, [3.-, bij vooruitbetaling. Het abonnement kan worden aangangen den eersten van elke "oaand, echter verbindend voor een geheel jaar. Afzonderlijke nummers f 0.10.-

Verschijnt VRIJDAGS.

Onder redactie van

JOHN COÜCKE en D. HANS.

ADVERTENTIEN:

Prijs 1—6 regels (met be> wijsnummer) f 1.50.

Elke regel meer f 0.20.

Plaatsing 3/2 maal.

I2e laargang.

AMSTERDAM, 9 December 1904.

N°. 49.

VOETBAL.

BONDSNIETJWS.

BESTUUR: Jasper Warner, Zwolle, 1ste Voorzitter. J. W. de Goeje, Elspeet, 2e Voorzitter. C. A. W. Hirschman, Corn. Schuytstr. 10, basterd., waarn. Secretaris-Penningmeester. ~ Commissarissen: J. J. v. d. Berg, Groote putstraat, Haarlem; A. J. Bronkhorst, onkerfransstraat 55, Rotterdam ; J. G. Coster, woordeinde 99, 's-Gravenhage ; D. J. C. Dikkers, j'iuk 105, Deventer ; P. A. de Haan, Eebuurt *> Leeuwarden.

Correspondentie.

. ïot nader order gelieve men alle correspondentie te richten aan: den Secrerarist,enningmcester van den N.V.B., Corn. ellt»ytstraat 10, Amsterdam.

..Secretarissen van toegetreden vereeniy ^gen worden dringend verzocht, de opgaven &cfc *e*en n^e* onder andere kwesties te t6*rijven, noch op postwisselstrookjes op M geven, daar dit groote last in de adminitr»tie geeft.

schrijve dus iedere kwestie op een «Jnderlijk vel papier. Ohy 11 gelieve er nota van te nemen, dat Hc;°ldoend gefrankeerde hrieven niet geopteerd zullen worden.

Uitslagen van Wedstrijden

(Gespeeld op 4 December j.1.) Competitie. Scheidsrechter.

>ïfrl?m~H.B.S. 7—2 M. Brouwer. Ai'0eitas—Rapiditae 8—3 J. G. Coster. *- T>.V.C, 2—2 H. A.O.VermpnW

H.V.V.-R.A.P. 2-2 H. J. Willing.

Sparta—Quick 5—1 H. J. Makkink.

Hercules—H.F.C.— 5—3 J. P. N. Reijers.

Beker.

Saturnus—N.O.A .ü. —.—i) J. F. L. Reudler. U.D.—Quick (A'd.) 5—0*) H. J. J. Krone. Gorcum—Concordia 2—3S) C.D.H.Dyxhoorn Hercules (E.)—Vitesse II 2—3 H. Teerink. Wilhelmina—Unitas 3—33) A. J. Kroon. Swift—Victoria (H.) 2—7 A. Kappenburg. Achilles—Oosterpark 1—3 A. Jacotnetti. V.O.C.II—Be Quick(Gr.)l-3 J. de Vries. H.F.C. II—P.W. I 7-1 H. J. Oosterveen.

*) Wegens niet opkomen. ') Wegens onbespeelbaarheid van het terrein. s) Gorcum protesteerde tegen dezen uitslag. ') Na 2 X ééa kwartier verlenging.

Boeten.

Quick (A'd.) — Wegens niet opkomen ƒ 5.— H.F.C. — Wegens te laat beginnen tegen

Hercules ƒ 5-—

Swift. — Wegens idem tegen Victoria (H.)

ƒ5.-

Allen Weerbaar. — Wegens niet voldoen van de declaratie aan den scheidsrechter (Kappenburg) ƒ 2.50.

Concordia. — Wegens te laat inzenden van het wedstrijdformulier / 2.50.

Achilles (R.) — Wegens idem ƒ 2.50.

STAND.

District I. Ie klasse Competitie.

gejp. gew. gel. rerl. punt. voor tegen gent.

D.F.C. 11 7 3 1 17 34 17 1.55

H.V.V. 11 6 4 1 16 27 14 1.45

H.F.C. 11 6 1 4 13 31 22 1.18

Sparta 11 6 1 4 13 28 21 1.18

H.B.S. 11 5 2 4 12 23 29 1.09

11 5 « 4 12 42 33 1.09

Sluiten