Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

17

BEJKEFl WEDSTRIJDEN.

Er stonden voor Zondag j.1. nog steeds twee n Bekerwedstrijden voor de tueschenronde op het program.

Nadat Saturnus terrein tweemaal onbespeelbaar bleek, en nadat Unitas eerst in den Bosch na een strjjd van 2 uur met Wilhelmina gelijk speelde, was het Rotterdamscpe Heuvelveld Zondag nog juist in staat om bespeeld te worden, gelukkig dat de regen spoedig na tweeën ophield, anders hadden onwetenden ons edel voetbolspel ongetwijfeld voor eenige waterpolswedstrijden a ngekeken.

Unitas—Wilhelmina. Op het Unitas-terrein, dat gedeeltelijk uit grasgrond, gedeeltelijk uit zandgrond bestaat, en waar heeletnaal geen vlakken grond is te ontdekken, werd de ontmoeting Unitas—Wilhelmina gespeeld. Unitas, dat het voordeel van den wind had, pakte alras flink aan, daarentegen speelde de Wilhelmina-verdsdiging veel op buitenspel en door zeer slecht schieten bleef zelfs eenig scoren uit. Zelfs een strafschop Werd er veel te onbesuisd over getrapt. Als eindelijk de Wilheïmina-voorhoede zich een beetje georiënteerd heeft en een rush onderneemt, begaat ean der Unitas-middenspelers de fout om in het strafschopgebied zijn tegenstander te bespringen. Uit de hierdoor aan Wilhelmina toegestanen strafschop maakt van den Meerendonk het eenigste doelpunt van den wedstrijd. Rust komt met 1—0 voor Wilhelmina.

In de tweede helft zijn de Bosschenaren aanvankelijk iets sterker, een mooi schot van den rechtsbinnen springt van do paal in het veld terug. Unitas tracht nu door veel te forsch optreden en handenspel haar doel te bereiken, wat oorzaak is, dat de waarschuwingen niet

achterwege blijven en zelfs een der spelers uit het veld wordt gezet, maar tot scoren kan zij het niet brengen. En als tijd gefloten wordt heeft Wilhelmina vrij gelukkig gewonnen met 1-0.

Iets verder speelde

Saturnus—Noad. Om 230 uur stellen beide elftallen zich op onder goede leiding van den haer Krone. Noad heeft 4, Saturnus 3 invallers, waarbij e'e'n uit het 3a elftal. Onder een viezig buitje beginnen de menschen aan te vallen, bij Noad evenals bij Sat. erg lusteloos, totdat Sat. door de Jong scoort. Als er hierna meer spelanimo inkomt, doelpunt Overman uit een mooi opbrengen onhoudbaar. Verder blijft het spel tot de rust gelijk opgaan en beide doelen verkeeren herhaaldelijk in gevaar, zoodat ook de achterste spelers in actie stonden. Kort voor rust doelpunt Sat. dan nog eens -uit een mooi samenspel, waarbij het trio Pol, Broek en Hollaard zich de puikjes tooaen. Rust gaat in met 2—1 en men denkt dan ook die score te zien stijgen, daar Sat. nu de sterker geworden wind in den rug krijgt. Edoch, N.O. AD. denkt er anders over en hun leuze getrouw werken ze, gestadig opbrengend, enorm hard om toch maar gelijk te maken. Een puntja had iju ze daa ook wel verdiend, evenals Sat., die door het missen voor een open doel ook een zeker puntja moest derven. Sat. handhaaft echter de stand op 2—1.

Bij Sat. waren de beste ia het achterstel, met Pol, Broek en Hollaard voor, terwijl bij Noad mij Overman, Butner en de linksbuiten het meest bekoorden met hun spel.

Scheidsrochter als gezegd goed.

DE GO UDEJST-ILFl U~IS- "WEDSTRIJDEN.

Quick—A.V.V. Daar de N.V.B. ditmaal geen dag voor de Gouden Kruiswedstrijden gereserveerd had kon eerst jl. Zondag bovengenoemde ontmoetiag voor de eerste roade wordea gespeeld. Zooals te verwachten was wonnen de 2e klassers, die °p 't oogenblik over een vrij sterk elftal beschikken. Gezegd moet echter worden dat Quick de overwinniag niet moeilijk maakte door onvoltallig te verschijnen. A.V.V., dat zonder Kunst is, trapt af en valt dadelijk aan. De geelzwarten spelen nogal hardhandig en het gevolg is dat vele uitvallen in een vrijen trap voor Quick eindigen. Als de gemoederen dan ^at bedaard zijn maakt Pel met een kalm schot n°- 1 en kort daarna met een kogel no. 2. Verder is het spel ontzettend vervelend daar er door de Quick achterhoede veel uitgetrapt ^0rdt hetgeen met het oog op de sloten die A.F.C.'s terrein, waarop gespeeld werd, omringen zeer tüdroovend was. Dank zij het goede Verdedigen van Hülsmann en Bronkhorst wordt er dan voor de rust niet meer gedoelpunt.

In het 2e gedeelte is het spel meer geanimeerd terwül er van beide zijden nogal „krachtig" °m geen sterkere uitdrukking te bezigen, wordt

opgetreden, 't Gevolg is dat aan Quick een strafschop ten deel valt die echter door Groothoff wordt gehouden. Kort daarna is er een verwoede worsteling voor Quick's doel en als doelverdediger en backs van Quick met en benevens een aantal voorspelers van A.V.V. dank zei de gladheid etc. tegen moeder aarde liggen schiet Douwes over hun hoofden heen in het net. Een vierde punt komt door eea hard schot vaa Popping. Hierop raakt Heemstra met de haaden den bal bianen het strafschopgebied en geeft daardoor Krieks de gelegenheid om eea strafschop in een punt omtezetten. Voor het einde wordt iemand op verboden terrein in den rug geduwd en Krieks maakt ook ditmaal geen fout. Als de stand dan 6—0 is blaast van Praag die goed voldeed, tijd.

Over het spel zelf is weinig te zeggen daar tengevolge van den regen die even voor den aanvang viel het veld tamelijk glad was terwijl bovendien dank zij de slotea, de bal eveaeens vrij moeilijk te behaadelea was. Bij Quick verdedigden Hülsmann en Heemstra goed, terwijl Bronkhorst vrijwel constant uittrapte. Bij AiV.V. was het geheel matig zonder dat er iemand uitblonk.

Sluiten