Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het

Sportblad

Officieel Orgaan van den Nederlandschen Voatbalbond.

Bureau van Administratie : G. SCHRÖDEB, p/a Redactie „de Telegraaf ', Amsterdam. Telefoon SM84. Alle geregelde correspondentie en wedstrijdverslagen, rlchte men aan den Redacteur JOUÜf COITCKE, Woordeinde 162, 'S Gravenhage. - Telefoon 3180. Ingezonden artikelen en stukken riekte men aau den Redacteur D. HANS, Spuistraat 148, A'dam. Voor annonces ook bij Haagsck Pabliciteits-Bnreau, Spui 48, Oen Haag.

ABONNEMENT:

Prijs per jaar, franco per poat, ƒ3.—, bij vooruitbetaling. Het abonnement kan worden aangevangen den eersten van elke maand, echter verbindend voor een geheel jaar. Afzonderlijke nummers f 0.10.

Verschijnt DONDERDAGS. Onder redactie van

JOHN COUCKE en D. HANS.

ADVERTENTIEN:

Pr^'s 1—6 regels (met be wijsnummer) f 1.50.

Elke regel meer f 0.20.

Plaatsing S/2 maal.

!3e laargang.

AMSTERDAM, 9 Februari 1905.

N°. 6.

VOETBAL.

BÖNDSNIEUWS.

BESTUUR:

Jasper Warner, Zwolle, 1ste Voorzitter.

J. W. de Goeje, Elspeet, 2e Voorzitter.

C. A. W. Hirsckman, Corn. Schuytstr. 10, Amsterd., waarn. Secretaris-Penningmeester.

CommissarisseD: J. J. v. d. Berg, Groote Houtstraat, Haarlem; A. J. Bronkhoret, Jonkerfransstraat 55, Rotterdam ; J. G. Coster, Noordeinde 99, 's-Gravenhage ; D. J. C. Dikkers, Brink 105, Deventer ; P. A. de Haan, Eebuurt 14, Leeuwarden.

Correspondentie.

Tot nader order gelieve men alle correspondentie te richten aans den SecretarisPenningmeester van den U.V.B., Corn. Schnytstraat 10, Amsterdam.

Uitslagen van Wedstrijden

(Gespeeld op 5 Februari 1905.)

Competitie. Ajax—VelocitaS H.V.V.—H.B.S. Sparta—Rapiditas Herculus—D.F.C. H.P.C.-R.A.P. Quick—Haarlem A.F.C.—D.V.S.

Scheidsrechter.

7— 2 M. Brouwer. 2—2 H.A.C.Vermeulen. 2—2 H. P. Salomons Jr.

1— 4 H. J. Oosterveen. 5—2 B. Brouwer.

8— 2 J. Coucke.

2— 0 J. A. Wijnmalen.

Achilies—Gorcum 5 A.W.-U.F.C. 2Haarlemll—A.V.V. 2Voorwaarts—Quick II 2Raniditas II—Neptunus2-

Antoni—Helmondia 1—4 Victoria-G.V.C. II 2-3 Quick II-Velox 2—1 Tubantia—deTubaaters 1 — 1 Rob. et Veloc.-Z.V.V. 3-2 Quick—Achilies 2—8

-0*)H.A M.Terwogt. -1 L. T. II. Smittou. -2 A. M. Dikkers. -0 W.J.M.Raasveldt. -2 M. R. Wolff.

M. Mauritz. A. Romeijn. M. de Boer.

G. J. Wyers. J. J. Visser.

H. J. J. Krone.

Beker.

E.M.M.—V.V.V. 5-1

Vitesse II—Victoria 1—2 WilhGlmina- H.F.O.II2-3

Be Quick—Volharding 3—6 V O C, —Worniiliis TI 5 — 2

Oosterpark— Concordia 0—13 do Haan Azn. Saturnus—U.ü. 5—2 C. D. H. Dijxhoorn.

H.B.S. II-Sparta (Br.) 9—1 L. Spier.

P.H.J.Scnuijleman.

H. J. Makkiuk.

0. R. Drij ver.

P. A. de Haar).

J. de Vries.

*) Wegens niet opkomen.

Boeten.

Sparta (Rott.) voor het mede 'laten spelen van een niet-bondslied J. Petersen in den wedstrijd Sparta II—V.V.G.J. d.d. 29 Jan. ƒ5.—.

Gorcum voor niet opkomen tegen Achilies ƒ5—. _ . .

Haarlem voor te laat beginnen tegen Quick ƒ 5.-.

Snuift voor niet tijdig remitteeren van het inleggeld voor de competitie ƒ1.— (2e week). Unitas (Rott.) wegens idem „ 1.— „ „ U.D.I. „ ), 1- » n

Wilhelmina „ „ » 1.— » » B.O.S.B. „ „ „ 1— » »

Sluiten