Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

11

Zaterdag 9 Sept. a.s. alg. verg. in café de Karseboom, Kalverstraat. Aanvang 8 uur. Agenda:

1 Notulen.

2 Verkiezing elftalcomm. volgens art. 47.

3 „ twee of meer oefencaptains.

4 Competies, terrein enz.

5 Verkiezing kascommissie.

6 „ afgev. enplv.v. dito voor A.V.B. enJN.V.JJ.

7 „ comm. v. materieel.

8 Wat verder ter tafel zal worden gebracht. Zondag 10 Sept. a.s. onderlinge oefenwedstrijden

op ons terrein gelegen achter boerderij van Eykelhof aan de Ringdijk No. 29. Kliedkamer: Rechthuis.

Aangenomen als w. 1. de h.h. J. Esman, G. Bakker, L. Sterenberg en E. v. d. Hart Jr. als adsp.-leden C. H. en E. Peereboom.

Overgesshreven van w. 1. tot buitenlid Corn. K-lomP-

Voorgesteld als donateur J. H. Besem door W. v Amstel. Voorgesteld als w. 1. C. J. Rusche door A. de Haan Azn. en J. G. Horstink en J. Blanken door Chr. Klomp en L. Peereboom.

Koninginneweg 129. G. N. SCHEEPENS, leSecr.

A.V.V. Linnaeus.

Zondag 18 Sept. a.s. algemeene vergadering in het verenigingslokaal le Oosterparkstraat 232, ten 7 ure. Agenda: 1 Notulen vorige vergadering. 2 Ingekomen stukken. 3 Kiezing le voorz. 4 Bespreking Roessel. 5 Bekendmaking bondselftallen. 6 Bespreking bondsgeld. 7 Verandering regiem. 8 Rondvraag en sluiting. Belanghebbenden ontvangen bericht.

Onze beide elftallen spelen dit seizoen in den Amst. Volksvoetbalbond. „„„„ * a

B. OUDENHOVEN, le Secr.

A.F.C. Neerlandia.

Op de laatste alg. vergad. werd het bestuur als volgt vastgesteld: W. Berghuis, pres., A. H. M. Dieperink Jr., secr., J. J. Kerkhof, penn. en J. Helmer, comm. v. mat., A. C. Cuypers, captain.

Aangenomen als w. 1. de h.h. W. Hurstjes, J. Gitz,

T T , _ T T> A V^f^on

Haarlemmerweg 33. A. H. M- DIEPERINK Jr., Secr

R. V. en A. V. Sparta.

isr: jnn.u». de heeren P. v. Muvden, T.

de JonR, P. Cain, J. Ph. v. Dalsum, H. A. Minder-

»v>"8t > t tj y. „„„„ ttt tt" 1 Mnlun.

man, «J. w. juuDoeiaar, ju. jl . uiaouuo, " . ^.v..^burgh, C. Barendregt, C. Versteegh, W. Hanselman, A. Hanselman, A. Noorlander en J. H. L. v. Buren.

Bedankt als donateur de h.h. D. A. v. d. Drift, A. f Aa Mo:;™ Ammita en M. .T. Kaltwasser.

Candidaat-werkende leden zijn ae neeren xu. ym Zwieteren, Vlietsteeg 62, A. Kley, Provenierssingel, J. G. Spronk, Mauritsstraat 61, G. Schallenberg, Bergweg en J. de Gunst, thans donateur. Bezwaren voor den 15n dezer.

Zondag jl. bevochten we onze eerste overwinning in dit seizoen. A.s. Zondag gaat de strijd tegen H E C II

Bergweg 321. J. BUSKOP, Secr.

H.V.V. „Houdt Braef Stant".

Aangenomen als w. 1. Ant. v. Renterghem, A'dam, als buitenlid J. H. de Bruijn Kops, Utrecht, als asp.w. 1. W. C. A. Sol, Eranklinstraat 120 en als o. 1. G.' J. v. Oortmerssen, Regentesselaan 197, beiden alhier.

Voorgesteld als w. 1. V. A. Gonsalves, van de Spieghelstraat 10 door W. Bol en P. Valkenburg.

Pranklinstraat 114. v. d. PUTTEN, le Secr.

H. V. V. Qnick. Uittreksel van de notulen der alg. verg., gehouden 26 Aug. 1905: _ ,

1. Notulen van de vorige alg. verg. onveranderd goedgekeurd.

2. Dispensatie verleend van art. art. 42 H.R.

3. Geroyeerd wegens wangedrag de heer W. P. Schwippert.

4. Besloten het le en 2e elftal in laten schrijven, resp. in de le en 3e klas N.V.B., het 3e, 4e en 5e elftal resp. in le, 2e en 3e klas H.V.B.

6. Benoemd tot leden van de comm. bedoeld in art. 79 H.R., de heeren A. Rompies, R. Stempels, A. de Stoppelaar, H. Welcker, H. Marcella, P. v. Geer, P. A. Schwippert, H. Visser, P. Visser en H. Goedhart.

Het bestuur heeft in zijne vergadering van 29 Aug. jl. besloten de volgende heeren met ingang van genoemden datum van hun lidmaatschap te ontheffen:

Jan Schoemaker, H. Schoemaker, P. A. Schwippert, P. Schwippert, P. Zwab, H. W. Bakhuis, G. P. Top, J. Mees en H. Lamers.

Voorgehangen als w. 1. de heer A. JU. Jirieüe door de heeren M. A. de Zwaan en L. Otten.

Aangenomen ais w. i. ae neeren vv. \j. numauu»

en J. Ij. Ij. Avis, ais onaerst. leueu ue jul.u. a.. o. Groenemeijer en Ph. Regensburg.

't Secretariaat is wegens vertrek van den heer de Waal naar elders, tijdelijk gevestigd bij onderget.

T, ... __. n.n TT TJTIT'MA'W

jtseeKiaan oi». »• »•

D. C. en F. C. Coneordia. On de Zaterdasr 1.1. gehouden alg. verg. werd het

bestuur samengesteld als volgt:

F. G. JV1. Mullar, pres., J. xnomee, viue-pi«s., m. a. Rees, le secr., A. O. J. Rees 2e secr., J. F. H. Welsink. le penn., W. E. de Man, 2e penn., E. F. Th, Wicherlink, captain.

Uitslagen der wedstrijden: V.O.C—Conc. I 3—1, (Zilveren Bal). Serie wedstrijden te Delft: D.N. I— VY.V. 1-0. D.V.V. II-CÓnc. III 1-4, D.N. II— S.I.O.D. 2—1, E.M.M.—Conc. IV 1—4.

M. A. REES.

M. V. V. Olympia. Op de Zaterdagavond jl. gehouden alg. verg. werd het bestuur als volgt samengesteld :

J. M. v. d. Harst, voorz., J. J. v. d. Jagt, le secr., A. v. d. Harst, 2e secr, M. J. Verhulst, penn., N. C. Cornelisse, 5e lid.

Verder werd J. J. v. d. Jagt, le captain, N. O. Cornelisse, 2e en H. J, Melse, 3e.

J. J. v. d. JAGT, le Secr.

A. V. en A. C. Vitesse. Als w. 1. hebben zich laten voorhangen de heeren E. Riesener en T. Gobel. Wordt binnen 2 weken geen stemming aangevraagd, dan worden de candidaten geacht te zijn aangenomen.

P. J. KAAN, Secr.

Hengeloosche Voetbal-Vereeniging Tubantia.

10 Sept. seriewedstrijden, waaraan de volgende vereenigingen deelnemen :

Oranje Nassau, Tubanters, Hercules, E., P.W. 11 en Tubantia.

24 Sept. Athletische wedstrijden bestaande uit: 100 M. hardloopen Twentsch (Kampioenschap). 100 „ „ vrije inschrijving. 1609, „ iï »

300 „ „ met hindernissen.

Polsstokhoogspringen, ver springen, touwtrekken

in ploegen van i man. Densauenunmiei.

Voor ieder dezer nummers zijn 3 medailles uitgeloofd.

Voor inschrijving en nadere inlichtingen wende men zich tot

Willemstraat, Hengelo. JAC. BIEKART, Secr.

Haagsehe Voetbalbond.

Toegetreden vereenigingen worden herinnerd aan het in art. 62 H.R. (alinea 1) bepaalde.

Boeten: D.O.V., Beresteijn, Swift en D.V.V. ieder f 1, wegens overtreding art. 17 H.R, le week.

Na 15 Sept. is mijn adres door de week te Leiden, Hooigracht 32, Zaterdagmiddag en Zondag te 's Hage, Koningin Emmakade 107. ,TT1TTT>

Kon Emmakade 107 M. W. G. v. d. VEUR.

Zeenwsebe Voetbalbond. De Z.V.B. vergaderde Zondag 3 Sept. te Vhssmgen. Tot bestuursleden zijn benoemd de h.h. J. M. v. d. Harst, voorz., N. Cornelisse, le secr., de Mgttenaere, 2e secr., H. B. J. v. d. Kreeke, penn., J. Kobijn, 5e bestuurslid. ,

Verder zijn benoemd tot leden der protest-comm. de heeren A. Jeronimus, J. J. v. d. Harst en Blanken. Tot plaatsvervangende leden der protest-comm. de h.h. W. Doorenbos, H. Leignes Bakhoven enW.Anschütz; tot leden der kascomm. de h.h. M. Verhulst, de Myttenaere en M. A. Pilaar; tot leden van de comm. tot reglementsherziening de h.h. J. C. v. d. Weele, F. Dudock van Heel en R. M. A. Janssen.

Tot leden der pers- en propaganda-comm. de h.h. J. Bosch, J. C. v. d. Weele en J. Robijn.

Tot leden der elftalcomm. da h.h. J. M. v. d. Harst, C. Blankert, H. v. d. Kreke en E. Polviiet.

Tot consul de h.h. F. v. Heel, voor Vlissingen, H. v. d. Kreeke, voor Goes, N. Cornelisse voor M burg.

N. COREELISSE, le Secr.

Sluiten