Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

18

G. D. Margadant G. H. Duif J. H. Baegelaar F. M. Zwart A. H. W trin J. H. Baggelaar F. M. Zwart

D.E.V.—V.D.O. 17 „ A F.C.—D.E.V.

EA.P,—Sparta 24 „ Volharding-R.A.P.

D.E V.-A F.G. 3 Maart Sparta—D.E.V.

V.D.O.—Volharding

1U n V.DO.—K.A.P. „

H.H. secr. gelieven om de veranderingen te denken, welke in bovenstaand programma zijn aangebracht.

Krayenhoffstr. 1. J. H. BERGMEIJER, 2e Secr. Noord-Holhmdsche Voetbalbond.

In de Zondag 4 Febr. gehouden alg. vergad. werd benoemd tot plaatav. lid der prot.-comm. de heer G. Kamphuijs te Zaandam.

Na veel besprekingen werd besloten tot de Persen Propaganda-comm. van den N.V.B. een verzoek te richten om ons te steunen in onze plannen voor propaganda in Noord-Holland boven het IJ.

Verder werd aangenomen het voorstel van het bestuur tot het aangaan eener geldleening groot f75 1 in aandeelen van f 2.50, teneinde voorloopig in het finantieel te kort te voorzien.

Geduredde de Paaschdagen zullen seriewedstrijden gehouden worden op de terreinen der Alkmaarsche F.G. Alc. Victrix. Tot regeling dezer wedstrijden werd eene commissie benoemd, bestaande uit de heeren J. Bossert, K. de Lange en G. Frau te Alkmaar, O. Rauch Wzn. te Amsterdam en onderget. De heer C. Rauch Wzn., Wtsterdokstraat 6, Amsterdam zal als secr. optreden, terwijl onderget. tot pres. benoemd is.

Stand der competitie. Sport 5 4 — 1 8 25 7 1.60

Sparta 6 4 — 2 8 37 15 1.33

Alc. Victrix II 7 4 — 3 8 29 20 1.15 V.Z.V.V. II 5 1 — 4 2 9 21 0.40

V.V.V. II 3 — — 3 0 1 38

Wedstrijdprogramma: 11 Febr. Sport—V.Z.V.V. II D. Ouwehand

18 , V.Z.V.V. II-V.V.V. II J. H. F. Kruisman

Sport—Sparta C. A. Amons

24 „ V.V.V. H—Aio. Victr. II D. Ouwehand

Abusievelijk is vergeten te vermelden, dat V.Z.V.V.II beboet is met f 2.50 wegens onvoldoend opkomen tegen Alc. Victr. II op 21 Jan,, art. 33.

Westzijde 21, Z'dam. A. J. FREDERIK8, Secr.

H&arlemsche Voetbalbond. Uitslagen van 4 11.: H.F.C. III—O.V.V. 9 3( Edo— Sparta 3—1.

Wedstrijdprogramma voor 11 a.s.: E.D.O.—O.V.V. H.F.C Hl-Haarlem H.F.C. IV—Bloemendaal H.F.C. VI-E.D.O. 10 uur

Haarlem IV—Sparta II „ Door het be i anken van den heer .T. N. van Looy i:eemt onderget. tijdelijk het comp.-leiderschap waar. Spaarne 29 L. EVERARD, Secr.

Als gewone leden hangen voor L, van Lennep, K. van Brederode. Baan 25 W. J. A. v. OUWERKERK, Penn.

Brabantsche Voetbalbond.

Uitslagen: Victoria—Helmond 3-1, G.V.V.—P.H. terrein afgekeurd.

Voorgesteld door Wilhelmina de hh. J. J. R. v. d. Leur, H.. N. en W. Mulders en C M. Weidema door Willem II, H. v. d. Berg, A. Bogaers en A. Boers.

Beboet met f 2 Wilhelmina wegens het medespelen van C. M. Weidema, tengevolge waarvan de wedstrijd Wilhelmina II—Victoria ongeldig wordt verklaard en vastgesteld op 25 Febr., scheidsr. J. v. d. Mark.

Aangenomen alle in het vorig O.O. geplaatste candidaat-leden.

Willem II 4 3 1 0 7 17 8 1.75

Helmondia 6 4 1 1 9 29 12 1.50

Wilhelmina II 3 1 1 1 3 7 7 1.— Victoria Z.-B. 5 1 1 3 3 7 21 0 60

Antoni 400404 16 —

Beboet met f 1 P.H. wegens niet inzenden van het wedstrij dformulier.

Chasséstraat, Tiel M. DE BOER, Secr.-Penn. A. F. C.

Uitslag V.Z.V.V.-A.F.C. II2 4, A.F.C. III-V.V.A. III 7—2, door deze overwinning is het 3e elftal nu definitief kampioen van zijne afd. geworden. D.E.V.—

A.F.C.-adsp. ging niet door wegens niet opkomen van D.E.V. Zondag a.s. U.V.V.—A.F.C. I. Vertrek 12.20 stadstijd. Bijeenkomst 12 uur vVeesperpoort.

A.F.C. II-V.V.V., Achilles I-A.F.C. III oefenwedstr. Elftalspelers ontvangen bericht. Aangenomen als lid door het bestuur de heer de h h. W. H. C. Nieuwenhuis. Als donateur voorgesteld de heer M. Levenbach Jr., door de h.h. A. v. Seventer Jr. en H. J. A. Wesseling Voorgesteld als lid de heer A. H. Buijen door de heer R. L. van Praag en onderget.

R. Hartstraat 168 J. O. DE HAAN, le Secr.

A.C. en F.C. V.V.V..

Uitslagen V.V.V. II—Holland II 1-8 en Neerl. IlbV.V.V. 2—2. Voor a.s. Zondag alle drie de elftallen in touw. Voorgehangen als w. 1. A. Mann.

2e Const. Huygensstraat 73 v. LEUVEN, Secr.

D. C. en F. C. Concordia.

De wedstrijden vonden Zondag 1.1. geen plaats wegens afkeuring der terreinen. Voor a.s. Zondag Concordia—R.A.P. en A.D.0—Conc III. Aangenomen als w. 1. de heeren S. de Jonge Mulock Houwer en

C. F. Proos- Voorgesteld als zoodanig de heer E. Begram van Eeten Bedankt als w. 1. de heer J. W. L. Valckenier de Greeve.

Oude Delft 12B. M. A. REES, Secr.

Duinoordsche V.V. Uitslagen: D.V.V. I—V.V.G.J. 2-3, H.B.S. IV—

D. V.V. II 4-3, Beresteyn I-D.V.V. III 1—7. Algemeene vergad. 24 Februari des avonds half-

acht in de bovenzaal van het crfé „Sans Souci", Regentesselaan 279—281. Opkomst dringend verzocht.

Zondagochtend jl. verttok een onzer le elftalspelers, de heer Ph. Begensburg, in wien wij een uitstekend speler verliezen, naar Duitschland. Wij hopen, dat het hem in het buitenland zeer naar wensch zal gaan.

Stationspl. 10, Haag G. L. F. BECKER, 2e Secr.

S.V.V. Rapiditas.

De wedstrijd van het le tegen Conc. werd uitgesteld, het 2e won met 9—1 van V.F.C. Voor Zondag a.s. twee reuzenwedstrijden. Het le tegen V.O.C, het 2e ontvangt Saturnus. Op de convocatie geen verhiuderingsberieht, heeren. Allen dienen Zondag a.s. op hun post te zijn, zoodat we zonder invallers kunnen uitkomen. Komt Zaterdagavond 8.30 alle op de clubavond in café du Passage, veel kan er besproken worden.

Ooievaarstraat 70 H. HEFFENER, Secr.

Haagsche Voetbalbond.

Buitengewone algemeene vergadering op Zaterdag 24 Febr. 's avonds 8 uur, in een der zalen van het Hof van Berlijn, Papestraat, te den Haag. Agenda:

1 Voorlezing der notulen.

2 Verkiezing van een penn. wegens bedanken van

den tegenwoordigen functionaris den heer M. W. G. van der Veur.

3 Benoeming van een voorz. en plaatsverv. voorz.

der kas-comm.

4 Wat verder ter tafel gebracht zal worden.

De vereenigingen hebben het recht tot het volgende aantal afgevaardigden: H.V.V. 3, H.B.S. 5, Quick 4, Conc. 3, D.V.V. 4, Grenadiers 2, Voorwaarts 2, Beresteyn 2, Siod 2, D.N. 2, A.D.0. 2. Opkomst dringend verzocht.

Het bestuur van den H.V.B. herinnert er aan, dat het aan zijne toegetreden vereen., op straffe van schorsing verboden is deel te nemen aan serie- of competitiewedstrijden, uitgeschreven zonder toestemming van den N.V.B., H.V.B. of een der erkende bonden. Dit naar aanleiding van een te Rijswijk uitgeschreven wedstrijd.

Oranje-Kazerne L. MOONEN, le Secr.

Z. B. V. V. Victoria.

Wij wonnen Zondag 1.1. van Helmond met 3—1. Zalt-Bommel D. J. VAN DE GARDE,

Waterstr. Secretaris.

M. V. V. Olympia.

Het bestuur is thans als volgt samengesteld: J. M. v. d. Harst, voorz., M. J. Verhulst, le secr., A. F. v. d. Harst, 2e secr., W. B. Doornbos, penn., N. Cornelisse, 5e bestuurslid.

Houtkade H 111 M. J. VERHULST, Secr.

Sluiten