Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18

HET êPÖETBLAD.

aangezien hij nogal eecs rare dingen deed. Waarom geen Nederlandsehe scheidsrechter werd gevraagd, is mij werkelijk een raadsel.

De Fransche voorhoede heeft ook een paar maal getracht wat uit te voeren, maar niemand vertrouwde op z'n buurman, en tegen zulk individueel spel hadden de Engelschen allerminst bezwaar. Er waren geen 1000 msnschen meer, toen het einde kwam en Engeland met 15—0 gewonnen had, en dat nog met gemak en welverdiend. „Quelle pile", fluisterde mij een Fransch voetballer in, en „battu a plates coutures" kwamen de „elf beste Fransche spelers" van het veld terug, teneergeslagen en verdrietig. „Moi, je ne joue plus", zei d'r een, en hij huilde bijna. Het was ook zoo'n treurige vertooning 1

De verschillende Engelsche bladen, meer speciaal de sportbladen, behelzen beschouwingen over deze eerste officieele ontmoeting.

De „Sporting Live" betreurt het, dat deze eerste officieele match van de AU England amateurs tegen Frankrijk heeft plaats gehad. Het blad had liever gezien, dat de eerste wedstrijd zou zijn gespeeld tegen de Hollanders, omdat deze de beste spelers zijn van het continent. Wel vleiend, deze opinie !

De „Daily Chronicle" doet opmerken, dat de Fransche vooi hoede heelemaal geen tactiek had, kregen zij den bal dan werd maar hard naar voren getrapt, zoodat de verdedigers bepaald kou leden.

De „Sportsman" vond het spel der Fransche verdediging niet onverdienstelijk en roemt den keeper Baton en den back Canelle met den spil en captain Allemane; aan hen is zeker niet die groote nederlaag te wijten. Dit blad maakt verder de zeer juiste opmerking, dat de Franschen het verder in rugby dan in association hebben gebracht.

De Fransche sportpers heeft ditmaal geen excuses gezocht. Het kon ook moeilijk anders. „L'Auto', geeft een geduchten uitbrander aan die voorhoedespelers, die persoonlijke grieven zelfs gedurende dezen wedstrijd niet vergaten en elkander negeerden. Volgend jaar moeten de Franschen naar Engeland. Het is te hopen, dat tegen dien tijd de Franschen er een beetje meer van kennen.

Wij herinneren, dat dit officieel Engelsche amateur-elftal op den Tweeden Paascndag tegen het Nederlandsehe elftal zal komen spelen, vermoedelijk te 's Gravenhage op H.V.V.'s terrein.

(De Teleoraaf.)

Van de Zij grenzen.

Propaganda voor Hollandsohe Clubnamen.

tn *n Geldersche plaats is 'n Veteranen Voetbalclub opgericht onder de naam „De Jeneverflesch". Speciaal met 't oog op de nafuif zal ze gaarne aan 'n eventueele op te richten Veteranencompetie deelnemen.

Correspondentie.

Enkele ingezonden stukken moesten tot het volgend nummer blijven liggen. Verder wordt medegedeeld dat in het correspondentschap voor den Haag en Delft is voorzien.

Chbberichten.

Amsterdamsche Voetbalbond.

Wedstrijduitslagen 4 Nov. D.O.S.B. II—R.A.P. III 3-6, Rapiditas—V.V.V. II 2-0, A.F.C. IV-N.W.V.V. 3—1, .Ajax III—Volharding III 2-4, Holland II— V.V.A. III 8-0, D.E.C. I-Neerlandia II 10—0, A.F.C. V—R.A.P. IV niet doorgegaan (scheidsrechter H. J. Crutjf zonder bericht weggebleven), Neerlandia III—D.O.S.B. II-D.O.S.B. III 2-1.

11 November.

Ie kl.

Victoria I—Neerlandia I Mr. P. Groote Jr.

2e kl. B.

N.W.V.V—Volharding III J. Lamsvelt. 3e kl.

D.O.S.B. III—V.V.V. III H. J. Braun.

D.E.C. II-R A.P. IV Fr. A. "Wagenvoorde.

Meerlandia III— A.F.C. V L. F. van Heil.

18 November.

Ie kl.

Ajax II—A.V.V. II H. C. v. d. Berg.

2e kl. A.

A.F.C. III—Rapiditas C. A. Amons.

2e kl. B.

Volharding III—V.V.A. II B. Voorzanger. A.F.C. IV—Ajax III W.M.Roesinghv.Iterson. 2e kl. C.

Victoria II—Holland II S. L. Cardozo.

V.V.A. III-D.E.C. I D. Koning.

-3e kl.:

Neerlandia III—V.V.V. III C. F. Gaarenstroom.

Boete no. 13, Ajax f 2.50. AVegens te laat beginnen in den wedstrijd Ajax III—Volh. III op Zondag j.1.

De volgende verandering in de elftallen zijn aangebracht. In dat van Ajax I F. Schoevaart en C. H. Kammeijer te vervangen door J. C. Buijs en H. F. Stallman Jr. Bij Neerlandia I C. Driessen door J. Helmer te vervangen.

Geroyeerd door Ajax wegens wanbetaling: J. C. Breider, Nassaukade 8 Amsterdam.

Boete no. 14 D.O.S.B. / 1. Wegens te laatinzenden wedstrijdform. tweede elftal. No. 15 D.O.S.B. f 1. Wegens dito derde elftal.

Boete no. 16 D.O.S.B. ƒ v«or onjuist invullen wedstr. form. Neerl. III-rD.O.S.B. III.

De vereen. D.O.S.B. diende naar aanleiding van den wedstrijd Neerl. III—D.O.SB. III een protest in.

Palestrinastraat 32. R. L. v. PRAAG, le Secr.

Aspiranten Competitie. Uitslag der wedstrijd Volharding—Ajax 2-3. Indeze competitie speelt de vereen. R.A.P. en een 2e elftal van V.V.A. nog mede. Hierdoor wordt het programma veranderd, waarvan H.H. secretarissen goede nota gelieven te nemen.

Wedstrijdprogramma: 10 Nov. V.V.A.I—A.F.C. H. J. Braun.

17 Nov. Ajax—D.O.S.B. Chr. Klomp.

R.A.P.—Volharding R. L. van Praag. 24 Nov. D.O.S.B.—V.V.A. II P. A. Roeper Bosch. V.V.A. I—Ajax G. Vigeveno.

A.F.C.—Volharding H. J. Braun. Krayenhoffstraat 1. J. H. BERGMEIJER, 2e secr Haarlemsche Voetbalbond. Uitslagen le kl. Heemstede—E.D.0. II 0—11.2e kl. Ë.D.O. III—Haarlem IV 2—6, Haarlem V—H.F C. V 0—0, Sparta II—Ripperda 2—0.

C. L. VAN LENNEP, Secr. Villa Dunewalde Aerdenhout, Zandvoort.

Friesclie Voetbal-Bond.

Wedstrjjdprogramma 11 Nov. Victoria—Lycurgus A. de Groote.

L.V.V. II—Vitesse A. O. Asman.

Frisia Hl—Quick L. Volkmaara.

Sluiten