Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18

BEET SPÓETBLAD

(Ajax II) C. v. d. Linde (Victoria), voor N. Buwalda (Rapiditas) C. M. Diepnrirk (ileerl.) J. Vis (Holl.) J. Brokman (Huil.) v. Pernis (Rapidit.;s)

Reserves: Achter Rühl (VV.V. II), midden scharpf (Ajax), voor Kammeijer (Ajax II) Swart (V.V.A. II) v. Oosten (Holland).

De cursus de Haan (zie vorig O.O.) gaat wegens te geringe deelnamen niet door.

Lezing van den heer C. J. Groothoff op Zaterdag 15 Dec. a. s. 'savonds len 8 ure in café de Karseboom Kalverstraat, onderwerp „Het Voetbalspel en de Spel» egels". Toegang uitsluitend op vertoon van introductie.

De examen-comm. voor scheider. van den A.V.B., besloot op haar laatste bijeenkorc&i: af te wijzen de heer A. v. Seventer, voorloopig aan fe nemen W. Almerood, aan te nemen P. Togneri en te handhaven P. A. Roeper Bosch.

De Protest-comm. van den A.V.B. bestaande uit de heeren Mr. P. Groote Jr. voorz. F. Stempel en A. Kappenburg leden en R. L. v. Praag secr. vergaderd op 6 December te Amsterdam, ter behandeling van het protest Rapiditas versus A.F.C. III naar aanleiding van de wedstrijd A.F.C. III—Rapiditas op 18 Nov. 1906 te Amsterdam ingediend door de vereen. Rapiditas; gezien de stukken;

gehoord de getuigen van Rapiditas en A.F.C;

kennis genomen hebbende van de schriftelijke verklaringen van den scheidsrechter;

overwegende, dat het protest zich grondt op het feit dat de scheidsrechter een doelpunt zou hebben toegekend terwijl de speler die het doelpunt maakte buiten spel stond;

overwegende dat de scheidsrechter schriftelijk verklaart dat de speler die het doelpunt maakt niet buiten spel stond, door deze nog drie spelers van Rapiditas voor zich had;

overwegende dat door het doelpunt aan A.F.C. de spelregels niet verkeerd zijn toegepast;

besluit het protest van de hand te wijzen, (alg. st.)

De commissie voornoemd, (w.g.) P. Groote Jr., voorz. A. Kappenburg, F. Stempel, R. L. v. Praag, secr.

De Protest-comm. van den A.V.B. bestaande uit de heeren Mr. P. Groote Jr. voorz. F. Stempel en H. C. v. d. Berg, leden en R. L. v. Praag, secr. vergaderd te Amsterdam op 6 Dec. 1906, ter behandeling van het protest V.V V. II versus R.A.P. III naar aanleiding van den op 25 Nov. 1906 gespeelde wedstrijd R.A.P. III—V.V.V. III ingediend door de vereenisring V.V.V.

gezien de stukken;

gehoord de getuigen van V.V.V. en R.A.P., de scheidsr. en de beide grensr.

overwegende, dat het protest zich grondt op het feit dat door den scheidsr. een vrijen schop aan V.V.V. is toegestaan, waar een strafschop zou moeten worden gegeven;

overwegende dat uit de verklaringen van den scheidsr. is gebleken dat geen strafbare overtreding heeft plaats gehad en door het toekennen van een strafschop V.V.V. dus ongemotiveerd nog sterker bevoordeeld zou worden besluit het protest af te wijzen (2 tegen 1 stem).

De commissie voornoemd, (w.g.) P. Groote Jr., voorz. F. Stempel, H. C. v. d. Berg en R. L. v. Praag, secr.

De Protest-comm. van den A.V.B. bestaande uit de heeren Mr. P. Groote Jr. voorz. F. Stempel en H. C. V. d. Berg leden, en R. L. van Praag secr., vergaderd op 6 Dec. 1906 ter behandeling van een door de vereen. R.A.P. ingediend protest naar aanleiding van den op 25 Nov. 1906 gegpeelden wedstrijd R.A.P. III —V.V.V. II;

gehoord de getuigen van V.V.V. en R.A.P., de scheidsr. en de beide grensr.; gezien de stukken;

overwegende dat het protest zich grondt op het feit dat door den scheidsr. een doelpunt aan V.V.V. toegekend zou zijn, terwijl de speler die het doelpunt maakt zich in een buitenspel-positie zou bevinden;

overwegende dat de scheidsr. verklaart dat de speler die het doelpunt maakte zich op het oogenblik dat de bal het laatst getrapt werd niet buiten-spel bevond;

overwegende dat de spelregels nut verkei rd zijn toegepast, besluit het protest af te wijzen, (alg. st.) De commissie voornoemd, (w.g.) P. Groote Jr. voorz.

F. Stempel, H. C. v. d. Berg en R. L. v. Praag secr.

Aangehouden werd één protest van Rapiditas versus A.F.C. III.

Boete nr. 19 Ajax ƒ 5 wegens niet opkomen met het 2e elftal in den wedstrijd A.V.V. II—Ajax II op ■Zondaer 9 Dec. j.1.

Nr. 20 A.V.V. ƒ 2.50 wegens niet op t-jd gereed zijn in den wedstrijd A.V.V. II—Ajax II op Zondag 9 December j 1.

Verandering van secretariaat Rapiditas J. Fijn van Draat, Heerengracht Weesp.

Rectificatie. De boete van R.A.P. (zie O.O. ni. 48) is no. 17 en die van Neerl. (zie vorig O.O.) no. 18.

Palestrinastraat 32. R. L. v. PRAAG, le Secr.

Aspiranten Competitie.

Uitslagen : A.F.C. II-Volbarding 0-5, V.V.A. I — V.V.A. II 10-0, R.A.P.—D.O.S.B. 6-1 en AjaxA.F.C. I 0-1.

Aanstaande wedstrijden.

15 Dec. A.F.C. I—A.F.C. II D. Ouwehand.

D.O.S.B.—Ajax G. Vigeveno.

V.V.A. I—R.A.P. H. J. Bon.

Volharding—V.V.A. II R. L. van Praag.

22 „ A.F.C. II—D.0 S.B. H. J. Braun.

Ajax—V.V.A. I R. L. van Praag.

R.A.P—Volharding W. F. v. d. Lee.

V.V.A. II—A.F.C. I G. Vigeveno.

29 a Volharding-A.F.C. I H. D. Dade H.Nzn.

A.F.C. II—V.V.A. II G. Vigeveno.

R.A.P—Ajax H J. Braun.

V.V.A. I—D.O.S.B. R. L. van Praag.

Krayenhoffstraat 1. J. H. BERGMEIJER, 2e secr.

Geldersehe Voetbalbond.

Uitslagen 9 Dec: Geel-zwart Achilles 2—0. Alle andere vastgestelde wedstrijden gingen niet door wegens afkeuren der terreinen.

Programma voor 16 Dec.

G. V.C. II—Vitesse III L. M. W. Ledeboer. Op de j.1. Zondag gehouden Bestuursvergadering

werden afgewezen de protesten O.D.O. II—S.D.O., Be Quick II—Achilles II, Volharding—Be Quick II, terwijl het protest La Vitesse—L.F.C. werdaangehouden.

Zevenaar. J. UITERWIJK, Secr.-Penn.

U. P. V. B.

Wedstrijdprogramma.

16 Dec. Herc. II—Quick II 0. J. v. Leeuwen. Uitslagen: U.V.V. II—P.H. 0-2, Herc. III—

D.O.S. 5—2, Quick II-H.V.C. 8—1.

Utrechtscheweg 22, A'foort, H. W. COENEN, compl.

A.V.V. Linnaeus.

a s. Zondag. Linnaeus II—Victoria III van 2—4, op Victoria's terrein a.d. Hembrug. Bijeenkomst ten 12X uur aan de Alkmaar Packet en niet aan de Salonboot daar deze niet aan de Hembrug stopt. Elftalspelers ontvangen bericht,

Ruijschstraat 119. H. BAETEN, Secr.-Penn.

Sluiten