Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28

HET SPORTBLAD.

We laten nu nog daar dat een zeker publiek getooid met boorden waarin hunne ooren gevaar loopen te verdwijnen, bekleed met up-todate getailleerde jassen en gewapend met fraai ingelegde wandelknuppels, überhaupt eiken Roermondschen trap toebuldert en elke vijandelijken dito uitvloeit. Maar minder kan men 't over zijn kant laten gaan, dat de aan de lijn neergelegde jassen der vreemde spelers, met opzet vertrapt, ja bespuwd worden, dat ca afloop der match een strijdvaardige bende den vreemden spelers een uitgeleide bereidt naar het kleedlokaal onder allerlei gescheld en getier, gereed om bij de minste reactie van een der overmoedigen, die het waagden de Roermondenaars te kloppen, een razzia op touw te zetten tegen de^e snoode niet Roermondsche inboorlingen. Deze ongemanierdheden zonder dat het in de hersenvezels van één der clubleden van de R.V.V. schijnt op te komen, om pogingen aan te wenden dat de gasten onbedreigd on heel van huid het veege lijf kunnen bergen. Waarom we dit alles neerschrijven ? Primo om zoo mogelijk te beletten, dat door het onbehoorlijk optreden van het publiek als te Roermond pleegt te geschieden, de voetbalvelden in dit Zuidelijk gewest omgetooverd zullen worden in slagvelden.

En secundo om den Bond, die de welwillendheid had Limburg bij de competities in te lijven, op het hard te binden, dat'hij zorg drage dat vooral de door hem aangewezen scheidsrechters op hun post zijn. Immers, we zijn er van overtuigd, dat, wanneer Zondag jl. de referee door den Bond aangewezen, op zijn post was geweest, althans het meer dan hinderlijk optreden van het publiek gedurende den wedstrfld ware geknot.

Wat de match zelf betreft 1 M F.C. kwam aan het station te Roermond, zag geen enkelen man van de home-club, marcheerden op goed geluk de stad in, verzeilde per slot van rekening in het kleedlokaal, ontwaarde nog geen enkelen R.V.V.man, verkleede zich, toog naar het veld, ontdekte daar de gastheeren, moest den captain na lang wachten opmerkzaam maken dat er eindelijk eens een referee diende aangesteld (bij absentie des Bondscheidsrechters) speelde, won met 4—1, werd in ruime mate bescholden en beschetterd, bevuild en bespuwd, ging terug naar het lokaal, kleedde zich en zag geen sterveling der R.V.V. meer.

En dan durfde een der heeren R.V.V. leden, die, nadat 3 kwartier uurs op een drassig veld gezwoegd was, geheel versch wilde invallen, doch zich dat door den M.F C. captain belet zag, daar het dezen niet was aangekondigd, dan durfde, herhalen wij, bedoeld lid nog een breedgetakt en boom opzetten over „beleefdheid 1" Ja 't is kras . . . maar waar 1

Ons doel was een misstand te signaleeren, die het gezonde voetbalspel in het Zuiden, cbreigt impopulair te maken.

Wanneer deze weinige regelen er toa kunnen bijdragen zulks te voorkomen, zijn we ruimschoots tevreden. Het zou immers al te jammer zijn één kudde lawaaisehoppers een spel, dat zich het burgerrecht aan het verwerven is. onmogelijk zoude maken.

Eenige leden der M.F.C.

Slubberichten,

Amsterdamsche Voetbalbond.

Wedstrijduitslagen 13 Jan. Ajax II—Neerlandia 1-3, D.O.8.B. II-V.V.V. II 1-4, V.V.A. II-Volh. III 5-3, Neerl. II—Holland II 5—0 (w. n. opk.), A.F.C. V-D.B.C. II 0-1, V.V.V. III-D.O.S.B. Hl en R.A.P. IV—Neerl. III niet doorgegaan.

Wedstrijdprogramma 20 Jan.

Gouden Krui-wedstrijden. Volharding— A.F.C. scheidsr. A. Kapponburg, grensr.

H. J. v. Aanholt en A. Elzinga (terr. R.A.P.). V.V.A—V.V.V. scheidsr. R, L. van Praag, grensr. B.

Voorzanger en P. H. Landweer (terr. Ajax>.

le kl:

Holland—Ajax II J. Lamsvelt.

Victoria—A.V.V. II C. A. Amona.

Overige op 'deze datum vastgestelde wedstrijden zijn uitgesteld.

27 Januari:

le kl.:

Neerlandia—Victoria Mr. P. Groote Jr.

2e kl. B.:

A.F.C. IV—Ajax III A. Ekinga.

8e kl.:

R.A.P. IV-D O.S B. III (10 u.) Roeper Bosch.

Boete nr. 37 Holland / 5 w. n. opk. i/d wedstrijd Neerl. II—Holland II op 13 dezer.

Gereh biliteerd door Holland H. van Tol (zwartboek pag. 36).

Adresverandering P. Dangermond, scheidsr. A.V.B. van Beuningenstraat 148.

Verandering elftal Neerlandia, in het le elftal P. Dangermond te vervangen door C. Driessen, in het 2e J. Helmer en C. Driessen door W. Berghuis en G. van Haperen.

Palestrinastraat 32. R. L. v. PRAAG, le Secr.

Aspiranten Competitie.

Uitslagen A.F.C. I-Volharding 5-1, Ajax—A.F.C. II 15 -0 w. n. opk. R.A.P.-7.V.A. I 5—1, V.V.A. II —D.O.S.B. 0—14.

Wedstrijdprogramma 19 Jan. D.O.S.B.—A.F.C. I G. Vigeveno.

A.F.C. II-V.V.A. II H. D. Dade HNzn.

V.V.A. I—Volharding W. F. v. d. Lee.

R.A.P.—Ajax C. Klomp.

36 „ Volharding—R.A.P. H. J. Bon.

V.V.A. II-V.V.A. I W. F. v. d. Lee.

A.F.C. II-A.F.C. I R. L. van Praag.

Ajax—D.O.S.B. C. Klomp.

De stand is thans. Ajax 6 6 — 1 35 3 10 1.67

A.F.C- I 6 5 — 1 39 7 10 1.67

Volharding 5 3 — 2 29 9 6 1.20

D.O.S.B. 5 3 — 2 43 15 6 1.20

R.A.P. 4 2 — 2 13 11 4 1.—

V.V.A. I 4 1 — 3 11 19 2 0 50

A.F.C. II 4 — _4 — 48 — t-

V.V.A. 6 — — 6 — 80 — -

De op 15 Dec. jl. gespeelde wedstrijd D.O.S.B.— Ajax is door het' bestuur verklaard door Ajax te zijn gewonnen met 9—0.

Wegens niet opkomen van beide partijen (kreeg A.F.C. I 5 en V.V.A. II 17 doelpunten in haar nadeel.

Elftal V.V.A. I voor Januari G. Worm, J. van Seggeren, Th. A. Houtman, A. J. Houtman, H- C. A. Glas, B. L. Jobst, K. G. J. Dopper, H. Alofs, H. Dooyenwaardt, H. Smit en W. Dooyenwaardt.

Krayenhoffstraat 1. J. H. BERGMEIJER, 2e secr.

Friesche Voetbal-Bond.

Uitslagen 13 Jan. L.V.V. II—Lycurgus 4—2, Quick II-L.V.V. III 4-0.

Wedstrrjdprogramma 20 Jan. Victorie—Vitesse A. H. J. Woortman.

Quick—Frisia III D. Bos.

Jong Frisia—L.V.V. IU W. Feenntra.

Sluiten