Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

HET SPORTBLAD.

te maken. Kort daarop begaat U.V.V/s back een fout binnen de lijnen, waarvoor een penalty geen te zware straf is. Het gevolg is een doelpunt. Stand 3—2. waarin, waarin geen verandering komt. Zoo is de jubilaresse geheel tegen de verwachting en voorspelling van den verslaggever van de „Sport", als overwinnares geëindigd. Naar ieders genoegeo is deze dag voorbijgegaan, die niet 't minst in belangrijkheid bij de eerste feestdag achterstond, veeleer meer spannende wedstrijden te aanschouwen gaf.

Seriewedstrijden „Alcmaria Vietrixe".

De eerste dag van do seriewedstrijden, welke de reeks van feestelijkheden ter viering van het tienjarig jubileum van Alcmaria Vietrixe openen is iu bijna alle opzichten een volkomen succes geweest.

Van tienen tot vijven, vanaf het oogenblik, dat de bal voor het eerst aan het rollen ging tot aan het eindsignaal voor de laatste match van den dag heerschte er langs de lijnen onder de toeschouwers en spelers een gezellige aangename geest.

Het zomersche weder werkte daartoe niet weinig mede.

Een woord van hulde komt echter toe aan de regelingscommissie, die kosten noch moeiten gespaard beeft om bet een ieder zoo aaagenaam mogenlijk te maken.

Een flinke, ruime tribune heeft op het veld een plaats gevonden, terwijl verder een vijftal ververschingstentjes en een groot aantal vlaggen er het hunne toe bijdragen om het overigens keurig ingerichte terrein een feestelijk aanzien te geven.

Bijzonder in den smaak viel ook het kleine aandenken, dat de toeschouwers als een herinnering aan deze wedstrijden werd aangeboden. Do matches, die beurtelings onder de uitmuntende leiding van de heeren Rauch en Stempel werden gespeeld, hadden over het algemeen, vooral de drie laatste, een zeer spannend verloop.

De beide eerste matches voor de tweede afdeeling, die tusschen V.V.A. II en H.B.S. (Helder)en tusschen Hollandll en BloemendaalII eindigden beide iD overwinningen voor de Amsterdamsche elftallen, respectievelijk met 5—2 en 6—0,

De match A.V.V.( Alkmaar)—Sport (Zaandam) was buitengewoon spannend, als het ware een voorproefje van de wedstrijd Alcmaria Victrix— V.VA.

De jonge A.V.V.'ertjes wisten hier door pittig sameuspei de overhand te behalen tegenover het meer forsche spel van hun meerendeels veel oudere tegenstanders. Kort voor tijd scoorden ze de eenige goal van de wedstrijd, zoodoende met 1—0 winnende.

Het was inmiddels twee uur geworden en langzamerhand begonnen de rijen toeschouwers aan te dikken, terwijl op de tribune de verschillende genoodigden hunne plaatsen kwamen innemen. Toen scheidsrechter Rauch verzamelen blies voor de voornaamste match van den dag, Alcmaria Victrix—V.V.A., was dan ook een vrij talrijk publiek aanwezig.

De burgemeester van Alkmaar, de heer O. Ripping, opende hier de 1ste afdeeling officieel door het doen van den aftrap. Direct nadat dit onder luide toejuichingen geschied is, neemt Alcmaria de overhand. Enkele schoten gaan over en langs het V.V.A.-doel, of worden gehouden.

Na een vijftal minuten echter werken de Amsterdammers zich ios en van nu af aan ontspint zich een buitengewoon spannende strijd, waarbij beide elftallen zwoegen om de leiding, elkander niets toegevend. Er wordt voorloopig niet gescoord. Het laatste tiental minuten voor de rust laat V.V.A. een klein overwicht gelden.

In deze periode is het echter de Alcmaria: keeper, die door werkelijk schitterend spel verscheidene malen zijn doel weet te redden. Volgens sommigen is daarbij de bal eenmaal reeds over de doellijn geweest, wat echter noch door den scheidsrechter nog door den grensrechter werd gezien. De rust komt zoodoende met 0—0.

Na de hervatting gaat het weer hard tegen hard ; het evenwicht is thans hersteld en om beurten vallen de beide voorhoeden aan, om echter op hechte verdedigingen ie stuiten. Het spel verplaatst zich.zeer snel; toch weet nog steeds geen van beide partijen het net te vinden. Steeds beter wordt intusschen het samenspel van de Alcmaria voorhoede. Wel worden ze telkens weer teruggeslagen, doch een enkele maal scheelt het al heel weinig en steeds weer keeren ze terug. Micuut na mi^ nuut verloopt en :aog steeds is er niet gescoord en reeds nadert het einde, als de Alcmariavoorhoede nog eens een wanhopige poging onderneemt. Vlak voor het V.V.A.-doel komt het tot een heftige serimmage, een heel kluwen van spelers onïstaat, waaruit ten slotte B. ter Spill den bal weet los te werken en ondereen oorverdoovend gejuich vliegt de bal in het net.

Nog enkele ooget; blikken van spanning en het eindsignaal weerklinkt en heeft Alcmsuia Victrix met 1—0 een moeilijk bekochten overwinning behaald.

De laatste match van den dag, tusschen A.V.V. (Amst.) en Blo.mendaal I had een veel kalmer verloop. Voor de rust zijn de Amsterdammers de sterkeren en zij scoren tweemaal. Na de hervatting zijn de rollen omgekeerd; eerst kort voor tijd weet B.V.V. haar eerste en eenigste doelpuat te maken, zoodat A.V.V. met een 2—1 overwinning in de 2e rond3 komt.

Voor a.s. Zondag staan op het programma: Alcmaria Victrix II—Haarlem elftal. D.E.C. II—V.V.A. II. Holland II—A.V.V. (Alkm.). A.F.C. II—Cadetten F.C. Sport (Hoorn)—D.E.C. I. Alcmaria Victrix I—A.V.V. (Amst.)

Dat kan weer heel wat spanning geven !

Sparta—Antw. F. C. 4—0.

De Rotterdammers komen met de volgende combinatie in het veld: Blom, doel; Olree, Eshuis, achter; Hagen, De Korver, De Vries, midden; A. van Hasselt, Boerdam, Ruffolse, De Groot en Boomsma, voor; en vormen daarmede een elftal, dat nog versterkt door Willem van Hasselt in de competitie geen slecht figuur

Sluiten