Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

4

HET SPORTBLAD.

Snijder, EL J. Kalt Jr., J. Meindersma, H. Snijder.

Toegetreden vereenigingen. De vereeniging Victoria te Amsterdam zal voortaan in den N.V.B. bekend staan onder den naam „Blauwwit". De vereeniging Victoria te Zalt Bommel zal voortaan in den N.V.B. bekend zijn als Zalt-Bommel.

Scheidsrechters aanstellingen. In de opgave in het vorige sportblad van de scheidsrechters der eerste klasse westelijke competitie is een fout begaan bij de wedstrijden D.F.C—Sparta en Velocitas—H.B.S. Bij den eersten wedstrijd moet fungeeren de heer J. de Vries Bij den tweeden A. de Haan Azn. Men gelieve dit te veranderen.

Scheidsrechters-Commissie. De Scbeidsrechters-Commissie vergaderde Dinsdag 17 September te Amsterdam De heeren P. A. de Haan en B. N. Vos waren met kennisgeving afwezig De laatste verblijft nog in het buitenland. Met betrekking tot het gepubliceerde omtrent de vorige vergadering werd besloten, alsnog te publiceeren, dat het voorstel „Meerum Terwogt" * (zie notulen vorige commissie-vergadering) verworpen werd met 3 stemmen tegen (Dijxhoorn, Reudler en Kappenburg) en twee stemmen voor (Mauritz en Bronkhorst). Be heer Bronkhorst stelde voor de laden van de Commissie zoo min mogelijk als scheidsrechter te laten optreden daar dezen beschikbaar dienen te blijven voor de beoordeeling van de scheidsrechters. (Verworpen met 3 stemmen tegen Kappenburg, Mauritz en Reudler) 2 stemmen voor (Dijxhoorn en Bronkhorst).

De scheidsrechters voor de maand October werden aangesteld.

Namens de Commissie de Secretaris-Penningmeester, J. Hijlkema.

Scheidsrechters. De scheidsrechters lijst aan te vullen met den heer Jac Bos, Ripperdapark te Haarlem.

Bedankt de heer K. A. van der Wal

Candidaat Scheidsrechters. De heer P. A. Roeper Bosch van Duijnhoek bedankt voor de functie van candidaat scheidsrechter.

Aanvangsuur van Wedstrijden. Aan de vereeniging P W. te Enschede is toegestaan. Op dezelfde voorwaarden als in het vorige seizoen gegolden hebben de competitie en bekerwedstrijden van den N.V.B., te Enschede te spelen, later dan ten twee ure aan te vangen.

Consulaat. Te Breda wordt het consulaat van 1 tot en met 21 October waargenomen door den heer A. J. A. J. Magielser, Vischmarkt2, te Breda.

De terreinen in Amsterdam zijn als volgt verdeeld:

De heer F. Stempel keurt de terreinen van Amstel, A.F.C., D.E.C., T.O.G. en Holland.

De heer Mooi h uizen die van Neerlandia, V.V.A., V.V.V. en Victoria.

De heer Kraak die van A.V.V., Ajax, D.0. S.B., R.A.P. en Volharding.

Speelterreinen. Het terrein van Victoria, Amsterdam is te bereiken per Alkmaarder pakketboot, aanlegplaats: steiger naast den gemeentelijken Vischafslag. Ook per spoor.

Het terrein van Unitas, Gorcum ligt op het exercitie-terrein te Gorcum, te bereiken van station langs Kanaaldijk, Stadsreiniging.

Willem II, Tilburg. De ingang van het terrein is voortaan uitsluitend aan den Hoerensche weg tegenover de Ijzergieterij v/h Jeröma van Dun & Co.

Volharding, Amsterdam. Kruislaan tegenover de Nieuwe Oosterbegraafplaats, te bereiken van Centraal Station met electrische tram lijn 9 tot eindpunt, vandaar Gooische straatweg tot Kruislaan, rechts ligt het terrein: afstand circa 30 minuten van tramhalte; van station Weesperpoort direct per Gooischetram tot halte Kruislaan.

Clubcostuums. Olympia Gouda is teruggekomen op hare costuumwijziging en speelt weer in het oude costuum: wit shirt met breede verticale blauwe band over borst en rug.

Unitas Gorinchem. Roode pantalon met wit hemd.

Eendracht Nijmegen. Rood en groen verticaal gestreept hemd met zwarte pantalon.

Internationale wedstrijden. De bestuurscommissie van den N.V.B. verleende toestemming tot het spelen van een internationalen wedstrijd van het Zesde te Breda tegen de onderofficiers-vereeniging St. George uit Antwerpen.

Seriewedstrijdon. De bestuurs commissie verleende de vereeniging H.B.S. te Bergen op Zoom toestemming tot het organiseeren van seriewedstrijden op 2 of 9 Februari 1907. Buiten bezwaar van de competitie.

Adresverandering. J. F. L. Reudler, Apothekeredijk 14 Leiden. Zaterdags na 12 uur, en Zondags te Rotterdam, van Oldenbarneveldtstraat 87.

M. Mauritz, lid scheidsrechters commissie en Scheidsrechter van den N.V.B. Leidsche straatweg 17 te Utrecht.

H. J. Oosterveen, scheidsrechter N.V.B. van 5 October a.s. te Berlicum, Ontvanger a.i. der Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen.

Verandering van Secretariaat. Rotterdamsche Voetbal Bond. J. Ivens, Goudschestraat 71, Rotterdam.

Verandering van «Secretariaat. Achilles, Assen. L. Westra, Vaart N.Z. 29, te Assen.

Noad, Breda. Van 1 tot en met 21 Oct. de Heer A. J. A. Magielsen, Vischmarktstraat 2, Breda. Daarna weer bij den Heer J. P. van Bel als voorheen.

Pseudoniem. „Bouma" voor een Volharding speler.

„Black" voor een speler van M.V.V.O.

Royementen. Geroyeerd door de vereniging Blauw-wit te Amsterdam, E. Muller, Albert Cuijpstraat 196; H. Hoets, Frederik Hendrikstraat 65; J. Steffaan, Singel 249; B. Koerts, Kinkerstraat 207; J. M. van Kouwenberg, Jac. van Lennepstraat 15; H. C. te Nuijl, Da Costakade 180; A. Paterstuk, Bickersgracht 30 A allen te Amsterdam ; H. Vrins, adres onbekend, H. Blom, Duitschland, nader adres onbekend.

Voorts A. Dijkman. Dit royement dateert van 1903 doch werd door den toenmaligen secretaris van den A. V.B. verzuimd op te geven.

Door Amstel Amsterdam L. Joh. Fillet, Kerkstraat 330, Amsterdam.

Gerehabiliteerd. Door U.S.C te Rotterdam

Sluiten