Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

28

AFC IV. P. Lecomte, A. G. H. Seholtz, G. Leeman *n A. Izaaks voor V. C. de Munck, H. Huurnink, A. Korff en J. Aokerstaff.

AFC V. H. Welsch, J. W. E. Hoffmann, E. F. Haverkamp en P. Welsoh voor C. D. de Lint, J. A. W. Bor, A. Izaaks en A. Dinkela.

Ajax I. J. A. v. Weeren en M. v. d. Mark inplaats van J. Oudheusden en M. Sohaap.

Ajax II. W. F. van Kuyk, A. G. Lambert, J. Oudbeusden, N. F. v. Dalen en F. Franck voor Y. Vlietstra, J. A. van Weeren, J. H. Houtman Jr., C. D. van Balen en B. A. Pietersz

Ajax III. B. A. Pietersz, Y. Vlietstra en C. D. van Ralen voor W. F. van Kuyk, P. J. Groeneveld en C D. Dammers Jr.

A.V.V. I. Th. van Staveren, S. Wit, L. Douwes en K. Velsing voor J. Hommes, F. Morin, F. M. Zwart en A. Ladage.

AVV II, J. Hommes, J. M. Staal, C. B. du Saar, J. Schuurman, G. J. van Wieringhen Borski, A. A. Boeljon, M. J. de Haan, G. Vigeveno, S. Eweg, F. F. Blok en A Ladage. Blauw Wit II. N. F. König voor H. M. Muller. Holland I. J. F. J. Hoeting voor J, Kemler. Holland II. D. v. 't Schip, J. Kemler en H. Paridon voor M. A. Sanders, C. van Zuilen en F. Leeuwarders.

Linnaeu=. J. C. Brouwer Jr. en M. P. van Raait voor J. W. Jansen en R, Oudes.

Neerlandia I. J. v. d. Star en A. Höfte voor J. Dapper en A. H. M. Dieperink. Neerlandia II. A. H M. Dieperink voor A. Höfte. Neerlandia III. H. Mewe, H. Sluyter en W. A. Winkelman voor J. Helmer, J. v. d. Klei] en H. de Wit.

Neerlandia IV. L. P. Groeneveld, A. Tellekamp, H. Bruggeman en F. Asses voor H. v. d. Storm, H. E. Sluyter, Th. Feldberg en G. Bout.

RAP I W. F. C. Sanders voor L. Schoor. RAP II- J. Hey, J. C. Hacke, P. de Groot en N. A. de Snoo voor C. v. Engers, J. Heemskerk Veeckens, W. F. C. Sanders en G. H. van Essen.

RAP III. G. H. v. Essen, C. v. Engers, P. Willems en J. J. F. Heemskerk Veeckens voor J. Hey, J. C. Hacke, P. de Groot en P. Vink. Volh. I. N. G. Geelkerken voor L. Worp. Volh. II. L. Worp en G. J. Jeltes voor N. 6. Geelkerken en N. J. Boon Jr.

VVV I. G. Bruggmiann voor P. Worm. WA II. J. T. Ophof, P. Worm en Th. Houtman voor G. Bruggeman, Th. G. Sauveur en J. Lamaker. WA III. H. Ploeger voor J. T. Ophof. VW I. J. H. van Leuveu en J. L. van Leeuwen voor J. J. Grootmeijer en C. J. Peeterse.

VW II. J. J. Grootmeijer en C. J. Peeterse voor J. Kroon Jr. en M. Engelgeer.

Krayenhoflfstraat 1. J. H. BERGMEIJER, le secr. Adspiranten-competitie.

Uitslagen van 23 Nov. jl.: WA—WV 2 -0, Volharding I- Ajax 1-2, AW—AFC II 6-1.

Af te voeren van de lijst van scheidsrechtera A. P. v. Aken en R. Beuth en toe te voegen E. P. v/d Werff. Alex. Boersstraat 30

Elftallen voor December:

AFC I: B. Wiegand, P. le Comte, J. Hofstee, S. Reinders, S. v. Abbe, H. Huurnink, È. F. Haverkamp, E. Izaaks, W. L. de Graaf, P. Welsch, A. Baars.

Volharding I: H. Borrius, W. de Sauvage Nolting, T. M. Kortenhorst, J. Jonckheer, W. Hoogenboom, A. J. Dolleman, J. A. W. Vermey, R. H. Arntzenius, A. M. Arntzenius, G. de Lange, F. Zweerts.

Wedstrijdprogramma:

30 November. Volharding II—AFC II K. Kooiman.

7 December. AFC II—WA E. P. v/d Werff.

14 December. AFC I—Volharding II Hubert J. Braun.

WA—Ajax G. Vigeveno.

21 December. AFC II-VW H. J. Bon.

Volharding I- AVV W. F. v/d Lee.

Prinsengracht 675. N. G. GEELKERKEN. 2e 3ecr. Twentsche Voetbal-Bond.

Uitslagen van wedstrijden op 24 Nov. 1.1.: BVC— Herakles III, niet gespeeld, daar er geen scheidsrechter aanwezig was. Excelsior—PW III 3—0. Rob. et Vel.—OFC terrein afgekeurd.

Scheidsrechters voor Zondag a.s.

Tubantia II—ON II, Hengelo, J. H. Stroink. Phenix II—EVV II, Enschede, A. v/d Broek. Victoria —Eendracht, Nij verdal, H. Meijling Hzn. Herakles III—Twenthe II, Almelo, J. de Vries. Quiek—Swift, Enschede, J. Beckers. Excelsior—Sparta II, Enschede, E. Meijers.

De vereeniging Twenthe werd beboet met f 7«50 wegens het laten medespelen van 3 niet gerechtigde leden in den wedstrijd tegen BVC op Zondag 17 Nov. 11. De 3 leden waren H. Wewers, H. Oldevendt, G. Weijschede.

G. D. C. W. NORDBECK, comp.1. Walchersche Voetbalbond. Tot nu toe benoemde slechts eene vereeniging een plaatsvervangend lid voor de protestcommissie. De andere vereenigingen worden nogmaals verzocht dit te doen en aan mij zoo spoedig mogelijk op te geven.

Op de eerstvolgende bestuursvergadering zullen de beloopen boeten worden onderzocht. Vereenigingen die wenschen te reclameeren wordt aangeraden dit zoo spoedig mogelijk te doen.

In den loop der maand December zal eane buitengewone alg. vergadering worden gehouden, waarop het bestuur o.a. zal voorstellen, enkele boeten in het Huish. Regl. te verlagen.

Vereenigingen die het een of ander voor de alg. verg. ter behandeling hebben, worden verzocht dit voor 8 Dec. aan mij op te geven.

Adresverandering. P. H. J. Schuyleman voorzitter v/d WVB van af 2 December a.s. p/a den heer Matzioger, Loskade P 250 Middelburg.

Half December zal % der contributie worden geind. De vereenigingen gelieven te zjrgen dat op tijd aan de verplichtingen wordt voldaan.

Boete no. 5 DOS / 1, no. 6 Volharding ƒ 1 beide wegens overtreding art. 112 H. R. Volharding reclameerde.

Vlasmarkt 145, Middelburg. J. G. HORNINGE, Brabantsehe Voetbalbond.

Uitslag stemming secretaris protestcommissie: A. G. Everts 4, H. Werteubroek 1, J. van Beurden 2 stemmen. Gekozen A. G. Everts.

Uitslag stemming leden elftalcommissie: Gekozen B. v/d Bergh 6 en A. G. Everts 4 stemmen. Herstemming tusschen D. J. v/d Garde 2, M. de Boer 2 en Ed. v/d Ouderaa 3 stemmen. Het procesverbaal der stemming ligt ter inzage bij het secretariaat.

In verband met genoemde stemming, zij den secretarissen van vereenigingen er op gewezen, dat het seeretaiiaat v/d protestcommissie voortaan gevestigd is Markt A 12 Bosch.

In veiband met de Vlijmensche quaestie, nam het bestuur de navolgende besluiten:

1°. De speler W. Zoetekouw geschorst voor den duur van zes maanden ingaande Zondag 24jNovember;

2°. De Vlijmensche voet'oalvereeniging Olympia beboet met 3 X f 2 = / 6;

3°. De spelers W. Zoetekouw (BVC), J. v. Trier (Wilhelmina), Rehl (Saturnus), H. v/d Bergh (BVC) elk / 2 boete, (het niét nakomen van de bepalingen omtrent seriewedstiijden.

4°. De BW Saturnus ƒ 2 (idem).

HH. secretarissen van vereenigingen wijs ik er op dat genoemde spelers niet in'competitiewedstrijden uit mogen komen, voor en aleer de verschuldigde boete bij den penningmeester Korte Mare 24 Leiden is voldaan.

Aan VAC werd toestemming verleend hare thuiswedstrijden op een nader aan te duiden terrein te spelen.

Het bestuur besloot in de competitie B, bestaande uit Hollandia, VAC en Vriendenschaar het dubbel aantal der wedstrijden te doen spelen.

Elftallen voor December:'

Wilhelmina I: H. van Rooy, A. Bergmans, G. Schotmeijer, R. Verbrugge, W. Bakker, H. Vlamings, H. v/d Meerendonk, M. Schuidkamer, J. v/d Kroef, J. M. de Kruyf, L. v/d Meerendonk.

Wilhelmina II: J. Messing, E. Tiesselinck, E. v/d v/d Biggelaar, A. Menco, F. Pijnenburg, G. Stoltz, F. Quaadvliet, J. H. Bakker, Th. Pijnenburg, W. Swits, H. Wertenbroek.

Wilhelmina III: Jos. v. Trier, C. Punt, W. v/d Ent, J. Verhoekx, B. v/d Flier, J. v/d Meerendonk, J. van Bommel, Jan van Trier, J. van Rooy, C. Hamilton, J. Bruggeman.

Sluiten