Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

HET SPORTBLAD.

Zwaluwen—Vitesse.

Zaterdag speelden geen roodbroeken aan den Schoterweg, maar kwamen de Zwaluwen met een Vites.- e-elftal op bezoek. Zwaluwen en winterweer gaat natuurlijk slecht samen en zoo was dan ook voor deze gelegenheid een zomersche temperatuur gereserveerd.

De Vitessenaren hadden zich versterkt met v. d. Vinne en Geul van G.V.C. en zoo kregen we om ruim 2 uur onder Terwogt's leiding de volgende elftallen te zien.

Vitesse. Ras

Smits Wijlhuijzen Colonne Van Laar Tydeman Witkop v.d. Vinne Geul De Rooy Van Laar Tates De Graaf Hörburger Thomee Kammeyer Heiwig Van Prooye Arn. Hörburger Tholen v.d. Lee Zwaluwen. Poth

De 2e klascombinatie der Zwaluwen toont aanvankelijk al heel weinig combinatie en het team begint maar zeer slapjes, waarvan Vitesse dankbaar profiteert. Reeds onmiddellijk wordt op 't Zwalu-en-doel geschoten, maar Poth, de tegenwoordige A P.C.-er en ex-'t Zesde-speler weert zich flink.

Na een 10-tal minuten onderneemt Vitesse een goed doorgevoerden uitval. V. d. Lee is nergens te zien, Tholen wordt gepasseerd en Poth weet niet anders te doen dan uitteloopen, wat hem echter noodlottig is, want v. d. Vinne zet den bal kalm in het net. De Zwaluwen vliegen eenigen tijd op Vitesse's helft rond maar het duurt niet lang of Vitesse heeft opnieuw succes als Geul handig den bal voor de voeten van den ongedekt staanden Witkop plaatst, die onmiddellijk hiervan profiteert (2—0).

Hierna wordt 't voor de Zwaluwen nog duisterder daar v. Prooye z'n knie weer sporen van 'n oude kwaal vertoont en de V.O.C.'er daarom wijselijk den verderen strijd opgeeft. Des ondanks spelen thans de partijen geluk tegen elkaar op, ja zelfs weten de trekvogels eens te doelpunten, maar buitenspel maakt dit punt ongeldig. Zoo wordt thee gedronken.

In de 2de helft verschijnt 't Westen weer met 11 spelers daar Schepens (A.F.C.) thans is ingevallen.

Thans wordt er met heel wat meer vuur gespeeld en het schijnt of de 2e klassers thans hun superioriteit willen gaan toonen. De heeren zijn intusschen wat aan eikander gewend zoodat de zaak thans veel geregelder loopt.

Het begint met een ver schot van Arn. Hörburger dat over Ras' vingers heen in het net komt.

Een fraai doelpunt!

Dan zijn de 2e klassers niet meer te houden.

De Graaf maakt met een goed schot no. 2. Thomee laat onmiddellijk na den aftrap met een enorm hard schot Ras voor de 3e maal visschen en pas is het gejuich verstomd of Meerum geeft een strafschop, waaruit Thomee no. 4 in het net trapt. Een ongelukkige ;.5 minuten derhalve voor Vitesse. De aardigheid is er dan wat af. Van Laar maakt nog een tegenpunt, maar Thomee maakt aan alle onzekerheid een einde door een 5a punt te maken

zoodat tot groot genoegen der vele toeschouwers de westelijke 2e klassers met 5—3 winnen.

Een speciale vermelding verdient Thomee die weer bijzonder op dreef was.

Uit den Haag.

Beginnen we met een jubelzang aan te heffen voor de groote Haagsche. De 4—0 overwinning op de gevreesde Rotterdammers is zeker wel de meest schitterende prestatie in langen tijd door haar geleverd. Schitterend heeft zij de in het begin van het seizoen tegen Sparta geleden nederlagen gewroken.

Het geheele geel-zwarte elftal was Zondag bijzonder op dreef, een zwak plekje viel in de combinatie niet te ontdekken en het gemis van Mundt werd bijna niet gevoeld. Verschillende spelers hadden zich dan ook voor dezen wedstrijd speciaal getraind en men was in het veld gekomen met den vasten wil de overwinning uit het vuur te slepen.

Vier tegen null

Dit zijn cijfers, die voor zich zelf spreken en geen oogenblik van twijfel overlaten, aan welke zijde de meerderheid was.

Wat meer zegt: de uitslag is absoluut niet geflatteerd, zoowel die 4 als die 0 was ten volle verdiend. Vooral de 0, want de verdediging der H.V.V. was te goed en hecht om zich door een zoo uit vorm zijnde voorhoede als die van Sparta te laten verschalken.

Blijft de H.V.V. in de overige wedstrijden in dezen vorm spelen, dan .....

Maar neen, laten wij niet al te gauw victorie kraaien; er wacht den geelzwarten nog een drietal zware wedstrijden nl. tegen D P.C, Quick en Velocitas.

Laat de H.V.V. bedenken, dat zij enkel, wanneer zij volledig is en dit elftal zich geheel geeft, ook hier als overwinnaar uit het strijdperk kan treden en laat zij nu niet als verleden jaar noodeloos punten gaan verknoeien.

H.B S. trof het niet, dat haar wedstrijd tegen Hercules op denzelfden dag werd vastgesteld als de H.V.V.^-Sparta ontmoetting.

Niet al te veel publiek was er dan ook aanwezig. De Zwarten hebben zich door eene 2—0 overwinning op de Utrechtnaren vrijwel buiten alle degradatie gevaar geplaatst. De laatste plaats past dan ook allerminst aan een club, met een zoo roemrijk verleden. Quick trok met 10 spelers, waaronder 6 invallers (behalve Otten, Klicks en Kollman, ontbraken bovendien nog Groskamp Snethlage en Perzenaar) naar Dordt. Zij hield zich echter kranig en verloor met 3—0, eene voor dit sterke D.P.C. tegenover zoo'n gebroken combinatie niet al te schitterende prestatie.

De beide Haagsche tweede klassers dolven, geheel naar verwachting, het onderspit. D.V.V. moest het tegen V.O.C. met 5—1 afleggen.V.U.C. hield zich al bijzonder goed en verloor van A.F.C. slechts met 2—1.

H.V.V. II heeft zich van harè nederlaag tegen Haarlem II herstelt en kwam de Rotterdamsche ellende nog grooter maken door le Sparta-reserves maar even met 5—0 te verslaan.

H.B.S. II speelde tegen Hercules II geluk (2-2).

Sluiten