Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORT BTL A D.

13

Uit Nijmegen.

De restjes van de laatste drie weken bijeenzamelend kunnen wij belangstellenden thans weer met een blad Njjmeegech nieuws op de boogte belpen.

Vooreerst het idee wat schijnbaar de meesten over Quick schijnen te bezitten. Beschouw dit elftal, omdat het nu aan het hoofd der afdeeling gaat. niet als de beste combinatie uit het Oosten, daar wij een dergelijk team hier niet bezitten. Voornamelijk door op den juisten tijd een goeden vorm te vertoonen, waardoor dikwijls gelijkwaardige elftallen werden geklopt, kwamen de benoodigde punten bijeen en bleken ten slotte nog een zestal overbodig. Bovecdien zou men toch bezwaarlijk een club aan kunnen wijzen, die meer recht op hot kampioenschap heeft. (G.V.C? Vitesse? P.W.?). Tenslotte is het onderlinge krachtsverschil dit jaar, normaal genomen, zeer gering. Niet onmogelijk, indien het toeval wil, dat de competitieladder van 1909—10 een volgend stizoen op zijn kop staat. Vrijwel alle elftallen zijn als vertegenwoordigen I oostelijk voetbal aan te wijzen. Als zoodanig was de nederlaag van Qu ck I legen Haarlem I 2—3 nog niet zoo slecht. Buitendien bleek bet voor het optreden der roodzwarten een zeer bescheiden belooning. Een domme, ja dwaze fout was het figuur tegen D.E.C. Zeer lichtzinnig werd daar met den naam oostelijk voetbal omgesprongen. De heeren hebben oak beel wat moeten verduren 1 Het is onze bedoeling niet om een en ander goed te praten, maar kunnen wel vermelden het antwoord der Amsterdammers: „Wij wonnen omdat Quick niets deed", wat jeugdige elftallen (zooals Quick heefi) door gebrek aan routine kan overkomen.

Toch vermeldden verscheidene verslagen : „Quick kon niet tegen D.E.C. op", enz.

Quick II heeft zijn programma beëindigd met een 2—3 tegen Willem II. Het begin van het seizoen is heel wat beter geweest dan het betluit. Ecfio, een reserve-elftal is nog al eens aan verandering onderhevig. Het neemt echter niet weg, dat in de thans bestaande combinatie voor het volgend seizoen eens een bezem gebruikt kan worder. Er zitten menschen in, die er niet meer in behooren, Het speet ois zeer de NijmegenTilbu. g ontmoeting niet te kunnen bijwonen. Enkele malen zijn de Willem Hars al eens eigenduck verweten. Hun voorstel om den wedstrijd van het 2e elfral met 5—0 cadeau te ge ven en in de plaats cVtrvan Quick I te zetten, getuigt niet direct van bescheidenheid. Nota bene werd het slot een magere 3—2 op een combinatie, die door verscheidene andere 2 j klassers geklopt zou worden, wat trouwens bewezen is. Een Weinig kalmer rood-wit-blauwen !

De andere Nijmeegsche tweede-klassers, Eendracht, heeft zich gecombineerd en draagt thans den naam N(gm<?gen) E(endracht) C(ombinalie). Hun succes was dit jaar lang, niet onverdienstelijk. Wij geloofde i en hoopten (stadgenooten!) lö een tweede kampioenschap, doch zijn er thans öiet rouwig om, gezien het keurige resultaat wat het Arnhemsche O.D.O. er mede boreikt heeft. Aan de N.E.C. om in de toekomst door ^aden een flinke vooruitgang te toonen! Een

dergelijke vereeniging is in Nijmegen wel op zgn plaats. Den verslaggever van De Sport den raad te gaan trachten in het vervolg een meer onpartijdig verslag in elkaar te werken. Toevallig hebben wij een gedeelte der ontmoeting N.E.C.—„Cleve" bijgewoond en tot onzen spijt moeten bemerken dat zijn schrijven hierover zoo niet kinderachtig, toch zeker onjuist te noemen was. Zoo bereikt men het goede doel niet!

Eindigen wij met een kleine beschouwing over a.s. Zondag als Quick naar H.V.V. gaat. Aan een overwinning denkt men hier begrijpelijker wijs niet. Hoeveel clubs in ons land zijn in staat om, als het er werkelijk omgaat, de trotsche H.V.V. een tweetal keeren te slaan ? Vergeet nog niet dat het, behoudens van Steenvelt en Ledeboer, slechts jeugdige krachten zijn, goed en wel uit de Oostelijke tweede klasse, die tegen al die internationalen komen te staan. Ook heeft men misschien weinig aan de cijfers, daar het niet bekend is welken vorm de Hagenaars vertoonen. Wij willen dan ook slechts hopen dat de Quickspelers al hun capariteiten zullen aanwenden om het de H.V.V. zoo lastig mogelijk te maken. Beter een mogelijke 6—0 dan een laksche 3—1. Zoowel Van Steen velt, v. Berkel en v. Heijden eenerzijds en Wijnmalen, Smitshuysen en Rijnenberg anderzijds zijn wel in staat om noch Heyning, Mundt en De Groot, toch Lutjens en de heeren Kessler een walkover te bezorgen. C.

Limburg's Voetbal.

1 M.V.V. kampioen !!!

Was de vorige week de tijd te kort om hier nader op terug te komen, thans de M.V.V.-ers een woord van hulde dat, hoewel de eerste klas nog niet geheel uitgespeeld is, toch niet voorbarig is, daar M.V.V. vast op de eerste plaats zit en haar niemand meer in puntental zal kunnen achterhalen. De MaasSrichtscbe schilddragers haalde 12 punten van de 14 in de 7 reeds gespeelde wedstrijden, terwijl ze geen enkelen wedstrijd verloren en er slechts 2 gelijk speelden. De 8ste nog te spelen wedstrijd winnen ze bovendien rog zoo goed als zeker, daar P-V.C. niet moor dat elftal is van het vorige seizoen en M.V.V. er o.i. gemakkelijk over zal kunnen beschikken. Terecht konden de M.V.V.-supporters na afloop van den M.V.V.Venlo wodstrijd dun ook hun hart luchten met „M.V.V. is kampio-m enz.", want welverdiend heeft ze het kampioenschap behaald der Limburgfche eerste klasse.

De P.V.C.—H.B.S. wedstrijd bracht een verrassing 7—0 voor P.V.C. Voor rust hadden de zwart-witten,niettegenstaande het spelen tegen den hevigen wind, zich goed staande gehouden en pas het laatste kwartier der eerste helft bracht P.V.C. twee puntjes. Na de hervatting kreeg H.B.S. den sterken wind mede en hadden zo, door haar beste spelers in de voorhoede te plaatsen, gemakkelijk kunnen winner. Hun captain besloot evenwel anders, hetgeen nogal beweging onder zijn spelers en tevens ontstemming veroorzaakte. De animo

Sluiten