Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORT B^L A D.

17

Westelijke tweede klasse B. RA.P., Ajax, Amsterdam, Alcm. Victrix, A.F. en H.C., E.D.O., D.V.V., U.V.V., Victoria, Allen Weerbaar en Volharding.

Reserve tweede Masse A. Achilles 2, Neptunus 2, D.V.S. 2, D.F.C. 2, Sparta 3, V.O.C. 3.

Reserve tweede Masse B. Ajax 2, L., D.V.V. 2, Concordia 2, V.F.C. 2, Kampong 2.

Reserve tweede Masse O. V.V.A. 2, Ajax 2, Blauw Wit 2, D.E.C. 2, Allen Weerbaar 2, Volh. 2, RA.P. 2. Westelijke derde klasse A R.F.C., U.S.C, Excelsior, S.V.V., V.F.C, Unitas en H.A.A.S.

Westelijke derde klasse B. Olympia, Sportman, Grenadiers en Jagers, Hermes, Xerxes, Biltsche V.C en D.O.S. Westelijke derde klasse O. Blauw Wit, D.E.C, Neerlandia, Amstel, Spartaan, Z F.C, Zandv. V.V.

Westelijke derde klasse B. Z.V.V., Zaandam, Holland, Hollandia, Rapiditas, A.V.V, D.O.S.B., Bloemendaal. Oostelijke eerste klasse. P.W., U.D, Vitesse, Wilhelmina, Quick (Nijmegen), G.V.C.

OostëlAjke reserve eerste Masse. P.W.II, U.D. II, Vitesse II, Wilhelmina II, Quick II (Nijmegen) en G.V.C. II.

Oostelijke Tweede Masse A, Go-ahead, Daventria, Enschede, E.V.V., Tubantia, Hengelo, Oranje Nassau en Herakles. Oostelijke tweede klasse B. Z.A.C., N.E.C, Robur et Velocitas, Be-Quick, Quick (Amersfoort), O.D.O., D.V C en Velox. Oostelijke derde klasse. Verwisseling, P.E.C, D.G.S., H.V.C, 't Vijfde, A.V.C., Quick (Kampen) en V.V.O.

Noordelijke tweede klasse. W.V.V., Frisia, Forward, Be-Quick, Velocitas en Achilles (Assen).

Noordelijke derde klasse. Frisia II, G.V.V., Be-Quick II, 't Eerste en Forward II.

Zuidelijke tweede klasse A, B.V. V, M.V.V.O., E.M.M., Zeelandia (Roosendaal) en Vooruit.

Zuidelijke tweede klasse B. Noad, 't Zesde II, Velocitas III en Willem II Helmond.

Chbberichten.

A. F. C.

Op de laatstgehouden alg. verg. hadden de volgende benoemingen plaats: Elftal-commissie: G. N. Scheepens, P. Timmermans, W. Kaales, R Kerr, A. F. Kunst, J. Prent, A. J. J. M. van Gessel, E. van Buren Azn., A. de Haan Azn. Afgev. N.V.B.: G. N. Scheepens, plv. H. A. Brass, Afgev. A.V.B.: G. N. Scheepens, E. van der Hart Jr., W. Kaales en H. A. Brass; plv. A. F. Kunst, H. G. du Puis, Chr. Klomp en A. de Haan Azn. Oefeneaptains: G. N. Scheepens en W. Kaales.

Opgave nieuw aangenomen leden volgende week, Prinsengracht 749 H. A. BRASS, Seor.

Amsterdamgehe Voetbalbond.

Wegens wanbetaling werden geroyeerd door de V.V.A. J. Orisohin, Amstel 192; W. A. Winkelman,

Bloemgracht 178; A. G. van der Beek, Nederl.-Indië; J. F. Holman, Nederl.-Indië; J. H. Timan Jr., N. Z. Voorburgwal 56; A. F. A. van Roessel, Camperstr. 3; N. Klaasse Bos, Van Hogen dorpplein 6; A. Damman, Van Hogendorpstraat 20; J. van Altenburg, Amstelstraat 16/18.

Door de vereeniging Blauw-Wit: B. Bonneveld, Bothastraat 4, Watergraafsmeer; A. en W. Eskes, Hekelveld 11; F. Hofmeester, Deymanstraat 14 a; A, van Kooy, Bothastr. 4, Watergraafsmeer; J. Koks, Graveaandestraat 22; G. L. Orerink, Da Costakade 169; H. Stokvis, le Nassaustraat 28; A. Schetter, Ringkade 46; Th. Snitselaar, Prinsengracht 39; G. Teekman, Lange Leidschedwarsstraat 94.

Gerehabiliteerd door den A.V.B : G. de Roo, lid van de ex-vereeniging Linnaeus; A. Visser, lid vau de ex-vereeniging Eendracht.

Bij het opgeven van royementen worden de vereenigingen uitgenoodigd het bedrag der schuld mede te vermelden, daar het mg anders niet mogelijk is de royementen aan den NV.B. op te geven.

Zij, die het volgend seizoen als scheidsrechter wensehen te fungeeren, worden uitgenoodigd zich zoo spoedig mogelijk op te geven. Saxenb.straat 28 H. D. DADB H.Nzn., Seer.-penn.

Amst. F. C. jAjax". Aangenomen als werkende leden: A. Barrau, Haarlemmerdijk 190, en Ant. Kooy, p/a Redgtien, Kuiper¬

straat 10/.

Voorgesteld als ondersteunend lid: K. W. de Wit, Jacob van Lennepstraat 251, door W. Besselsen; en als werkende leden: M. Verhoek, v. Ostadestraat 88, en J. van der Zon, Albert Cuypstraatl 96, door P. van den Broecke, allen te Amsterdam.

Op de Zaterdag j 1. gehouden algemeene vergadering trad de heer Chr. C. Holst als le secretaris af en werd hem door de alg. verg. het eerelidmaatschap aangeboden. Ondergeteekend? werd nu tot le en de heer H. Schutte tot 2e secretaris gekozen, terwijl de volgende commissies gevormd werden:

Elftallen-comtn.: W. Besselsen, H. D. Dade Hnzn., W. F. Egeman, B. Lettinga, H. Rubens.

Enquete-comm.: H. D. Dade Hnzn., Chr. C. Holst, B. Lettinga, H. Rubens, P. Welsink Jr.

Materieel-comm.: W. Besselsen, D. Levendig, J. Wehink.

Reclame-comm.: W. Besselsen, H. D. Dade Hnzn., Chr. C. Holst.

Zondag j.1. won het eerste elftal te Bussum vatt Allen Weerbaar I met 4—2.

Zondag a.s. speelt het eerste elftal te Tilburg in de seriewedstrijden van Willem II tegen D.V.S. I van 2# tot 3% uur. Vertrek Weesperpoortstation 10.10, bijeenkomst 9.45.

Het tweede elftal speelt te Alkmaar in de seriewedstrjjden van Alcmaria Victrix tegen Holland I van 11 tot 12 uur. Vertrek Centraalstation 9.12,, bijeenkomst 8.45.

Zij, die van goedkooper reistarief wensehen gebruik te maken, moeten respeot. om uiterlijk 9.45 en 8.45 present zijn. De prijzen zijn dan respect. / 2.25 en / 1.—.

Ruysdaelkade 83. P. WELSINK Jr., le Secr. Telefoen 1289.

A.C. en A.V. Volharding.

Halfjaarlgksche algemeene vergadering, te houden op Zaterdag 17 September a.s., des avonds ten 8 uur in café , American".

Agenda: 1. Opening. 2. Goedkeuring notulen vorige algemeene vergadering. 3. Jaarverslag van den secretaris. 4. Jaarverslag van den penningmeester. 5. Verslag van den kascommissie. 6. Voorstel tot reglementswijziging: Art. 85 in het vervolg te lezen als volgt: »De contributie bedraagt voor de leden voor voetbal voor de leden" enz. enz.; en in te lasschen: b. ,de contributie bedraagt voor cricket: voor de leden genoemd in art. 4 sub & boven 23 jaar fi pertermrja, boven 18 jaar / 3 50 per termgn, boven 15 jaar ƒ 3 per termijn en onder 16 f 2 per termgn; voor leden genoemd onder sub c ƒ 1 per termijn" enz. enz. 7. Voorstel tot heffing van een hoofcblijken omslag ad f 0,80 voor alle leden. 8. Bestuursverkiezing. 9, Verkiezing enquote-commissie. 10. Verkiezing kascommissie. 11. Verkiezing wedatrijdaanvoerders en spelleiders. 12. Verkiezing elftal-commissies. 13. Verkiezing commissarissen van materieel. 14 Indiening

Sluiten