Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

99

F? TT71/7'' Voetballaarzeii iwv^-fc * K-J J-YJ. zifii feeslist de beste.

ZVV Zeist, G. W. Bos, 2e Dorpstraat 32a. Minerva. Utrecht, H. Stellinga, Wagendwarsstraat 11.

Ik ontving verscheidene lederlijsten, waarop verzuimd was de voorletters in te vullen. Daar hot mij niet mogelijk is deze namen te vergelijken met het Zwartboek van den NVB en de voorletters tevens onmisbaar zijn Voor de controle op de wedstrijdform. maak ik heeren secr. dringend erop attent, dat deze onvolledige namen niet door mij op de ledenlijst van den UPVB worden overgenomen. De gevolgen bly ven voor rekening van de betreffende secr.

Daar het secretarisschap zeer veel tijd en werk vereischt, zullen soortgelijke onattentheden door mij niet meer per afzonderink schrijven behandeld worden en doé ik tevens een ernstig beroep op de medewerking van de vereen.

Bestuursvergad. op 14 Sept. 1910.

Lezing over de spelregels door den heer H. J. Makkink op 24 Sept. 1910, 's avonds 8 uur in hotel Noord-Brabant, Vreeburg Utrecht.

W. Vrouwenstraat 24 C. B. DRIJVER, le Secr.

R.C.en V.V. V.O.C.

Aangenomen door het bestuur als w.1. ïï. van den Akker, H. P. Thieme, B. C. Boogaerdt 't Hooft en F. J. J. van der Valk, C. Arnouts.

J. THIEME Jr., Secr.

Utr. C. en V.V. Hercules.

Voorgesteld als w. 1. de heer A. v. Affelen door L. van Leeuwen en onderget., A. Groenama door T. E. C. Merens en A. Quadvlieg, C. L. G. Musch door H. Loeb en P. Christan, L. v. d. Linde door A. J, van Gerrevink en J. Eggers.

Leidscheweg 64 J. VAN VELSEN, le Secr.

Noord-Hollandsehe Voetbalbond.

Op de Maandag 12 Sept, te Amsterdam gehouden bestuursverg. is besloten: art. 44 van het Reglement voorloopig te wijzigen. Het gewijzigde art. luidt:

Het uur van aanvang der wedstrijden is bepaald op 2 uur, indien evenwel de comp.1. het uoodigoordeolt, zal de wedstrijd door hem vroeger kunnen worden vastgesteld. Dit art. treedt heden in werking.

Voor de comp. schreven in:

Afd. A. ZFC 2, Purmersteijn, Alc. V. 2, Hollandia 2, Sport. Afd. B. ZFC 3, ZVV 2, AV 3, Hollandia 3 en Holland 2 terwn'1 van WA 3 nog een inschrijving verwacht werd.

Het bestuur besloot tevens te bepalen, dat nieuwe elftallen, die in den bond wenschen uit te komen niet tegelijkertijd in een der afd. van een anderen bond mogen spelen. De wedstrijden zullen beginnen op 8 October. Van de kascomm. was het volgende ingekomen : Ondergeteekenden, leden der kascommissie van den NBVB, hebben de eer u te berichten, dat zij de boeken van uw penningmeester over seizoen 1909—10 nauwkeurig hebben nagezien en volkomen in orde hebben bevonden. W.g. A. Kappenburg, Jan J. Grootmeijer, G. Kijken. Benoemd werden: Scheidsr.comm. Groothoff, Kappenburg, Rauch, secr. Tot consuls:

J. Roemer Jr., Hoogendijk, Zaandam voor Zaandam. M. Parser, Purmerend, voor Purmerend. J. Bossert, 11 Geestersingel, Alkmaar voor Alkmaar. D. BakJer, 82 rood Gr. Noord, Hoorn voor Hoorn.

Als leden der pers- en prop.-comm. M. Parser te Purmerend, A. M. Mulder, Alkmaar en D. Gorter, te Krommenie, secr.

Zaandam, Oostzijde 40 W. POEL, Secr.

Utrechtsche Yoetbalvereeniglng.

Op de alg. verg. gehouden 10 dezer, werd het bestuur als volgt samengesteld; H. Vos Hzn., voorz.; Th. Th. Koot, vice-voorz.; H. C. van Kuijk, le secr.-penn.: J. Vos, 2e secr.-penn.; H. J. en C. J. v. d. Berkhof en W. rome, comm.

Tot leden der kascomm. werden herkozen de h.h, J. W. Repelius, J. W. Walsmit en W. Kortum.

Tot leden der elfUlcomm. werden gekozen de h.h.

J. Vos, P. J F.Bank; Th. Th. Koot, J. J. Brinkhuis en G. P. v. d. Berkhof.

u ?°1 lid6£ der baïlotagecomm. werden gekozen de h.h P. J. F. Bank, H Elling, G. P. v. d. Berkhof, W. Pohle Jr. en G. J. W. Bos.

Herc. 1—UW 1 (seriewedstrijden Herc.) 2-4

Zondag a.s. GVC 1-UVV 1 (idem) Aanvang 11 uur. JMttalspelers ontvangen nader bericht.

Alle stukken vanaf 19 dezer aan

Bolstraat 26 H. C. VAN KUIJK, le Sscr.-Pcnn.

imst. F. C. ,AJax".

Voorgesteld als o.i. de h.h. W. v. Otterloo, Kinkerstraat 258 door C. G. Hertel; A. Klaassen, Wakkerstraat 10, Watergraafsmeer door Chr. C. Holst: A. M. t° Wijnkoop, Nassaukade 450 door J. Bakker;

j. , 1 ,Bakk_er> Jac- Campenstraat 186 door ondergeteekende; L, A. S. en Ch. Hageman Jr., Jac. van Lennepkade la, H. R. Fetter, J, v. Lennepkade 5, door C. F. Fetter en als w.1. de h.h. B. Rosenberg, Boib. Toussaintstraat 13, door S. Rosenberg; J J. Grootmeijer, v, Eeghenstraat 32, door Ch. C. Holst; Jan, Jac. en H. v. d. Bor, M. J. Kosterstraat 7, en W. H. Damman, v. Hogendorpstr. 20 door onderget.

Aangenomen als o.i. de h.h. A. Vos, Sarphatip. 140: K. Fodt, Heerengracht 218 en als w.1. de h.h. H Janra aat Jr,, Amstel 17, J. Goosen, Kerkstraat 181, J. H. . X°o'o1H^rlemmerweS Joh. de Folter, Kerkstraat dól, Chr. Stelnmetz, Achtergracht 30: P. Schulte, Corn. Anthoniestraat 72,

ilai te ^riewedstrijden te Alkmaar verloor het 2j i * ?m?dag jl' vm Holland 1 met 5-1, teiwfilhet le te Tilburg van Willem 2 met 2-0 won.

Zondag a.s. te Amsterdam AWA 1—Ajax 3. terrein Schagerlaan en hoogstwaarschijnlijk Neerl. 2-Aiaxcomb. terr. Amst. Polder. Te Tilburg DFC2— Aiaxl Bijeenkomst 9.45 Station Weespeepoort. Zij, die van goedkooper reistarief ff 2.25) wenschen gebruik te maken, dienen om 9.45 aanwezig te zijn.

Ruysdaelkade 33. P. WELSINK Jr., le Secr.

Telefoon 1239.

Amsterdamsehe Voetbalbond

vvfw1?^! f°0r ^jaX D- van '* Sch,'P 5 door VVA W. A. Winkelman, N. Klaase Bos en A. Damman.

Geroyeerd door AFC J. P. Mesker, Keizersgr. 361: a* u . 2el?? <er Meulen, Hilvers. weg, Bussum; J. Ackerstaff, Nieuwstraat 49, Deventer; S. v. d Weiff Rijksnormaalschool, Ooatburg; W. F. van Heil Ferd' Bolstraat 9 en F. J. Staalman, Overtoom 342. '

Door de Spartaan B. Huyzer, Barendzstraat 19 • F. Kramer, Goj. Flinckstraat 113; J. Koerts, Dirk Hartogstraat 6; W. Robert, de Wittenkade 46D; J. Bitter, Mardixatraat 67; J. van Richteren, J. M. Kemperi straat 101; G. Melchers, le Spaarndammerstr. 73; H. m. van Raaphorst, v. Oldenbarneveldtstraat 36; J. Kelder, le Spaarnd,straat 88; L. vaa Dam, Anjelierstraat 171; A. Snijders, Vinkenstr. 21; J. H. B. Strikker, Vmkenstraat 29; B. Hoogland, Barondzstiaat 62; F N. A. en J. C D. Schindeler, Quellijnstr. 74; J. Kruiswijk, G. Doustr. 85; H. Burgers, G. Fliuokatr. 19; A.Dona Kanaalstr. 121 en J. de Haan, Kerkstr. 32.

Geschorst door AFC wegens wangedrag van lÓTot ^4 isept. A. F. Kunst.

Zij die het komend seizoen als scheidsr. wenschen te iungeeren, worden beleefd vitgenoodigd zich op te geven aan het secr.

Saxeub.straat 28 H. D. DADE H.Nzn., Seor.-penn.

| A.C. en A.V. Volharding.

Halfjaarlijksche algemeene vergadering, te houden op Zaterdag 17 September a.s., des avonds ten 8 uur in café .American".

Zie agenda vorig nummer.

Valeriusstraat 42. FRANK VISSER, Secr.

H. A. B., Secr. Wegens plaatsgebrek moest uw bericht blijven liggen.

Sluiten