Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

IS

nog een paar kansen, die gemist worden, en moet zich tenslotte met een gelijk spel tevreden stellen, waar een beetje meer doortastendheid voor doel haar eene overwinning had kunnen brengen.

Van beide elftallen was de verdediging het beste deel. De HB.S.-voorhoede was zwakjes en stond zeker beneden die van Quick, die ook haar dag niet had.

H.V.V.-D.P.C. 5—1. Toen het H.V.V.-elftal het veld inkwam, sloeg menig geel-zwart-vereerder de schrik om het hart. Vier invallers, waaronder voor Mundt en Van Leijden! Algemeen verwachtte men dan ook D.F.C, dat alleen H. Koopman miste, te zullen zien winnen.

De elftallen waren als volgt samengesteld: H.V.V.: De Groot (doel), Feith en Heijning (achter), V. de Serrière, Surrier en Pop (midden), Noorduijn, G. de Serrière, D. Kessler, G. Bresier en Van Breda Kolff (voor).

man N. Bouvy.

C. Sunderman van Heek Corpeleyn F. KoopKlein Lotsy v. d. Linden Goedhart Bouman D.F.C Van Hemert

H.V.V. trapt af en neemt onmiddellijk den bal mee tot voor hot Dordtsche doel, waar Van Hemert een schot van Kessler mooi stopt en goed weg werkt. Maar, daar D.F.C's spel, vooral wat de voorhoede betreft, voorloopig zonder fut is, blijven de geelzwarten aanvallen. Van Hemert heeft dan ook volop gelegenheid te toónen dat hg een uitstekend doelman is. Verschillende schoten van Kessler, Serrière en Noorduyn houdt hij keurig uit zijn doel. Maar als na eenige oogenblikken Kessler een voorzet van Breda Kolff bemachtigt, tusschen de beide backs doorglipt en alleen voor den Dordtschen doelman komt te staan, moet deze den bal wel laten passeeren. Dit is voor D.F.C het sein om beter aan te pakken en tot aan de rust hebben de roodhemden het beste van het spel. Keurig combineerend komt de Dordtsche voorhoede telkens en telkens het Haagsche doel bestoken, maar vinden Heyning en Feith in goede conditie, terwijl De Groot zijn heiligdom op waarlijk onberispelijke wijze verdedigt. D.F.C laat sich echter niet ontmoedigen, vurig valt het aan en Koopman en Bouvy lossen talrijke mooie schoten, die echter gehouden worden, Verschillende corners op het Haagsche doel genomen, kunnen niet productief gemaakt Worden, alles wordt weggewerkt. Kort voor rust valt echter D.F.C. eindelijk de zoo vurig verlangde gelijkmaker ten deel. Uit een corner, goed door Sunderman genomen, kopt Koopman den bal mooi in (1—).

Een regenbuitje brengt H.V.V. dan de gewenschte uitkomst, want de geelzwarten voelen zich op het gladde terrein en metfden natten bal rneer op hun gemak dan de Dordtenaren. Een heftige strijd ontstaat nu voor het D.F.C.-doel en met meer geluk dan wijsheid weten de roodhemden een doelpunt te voorkomen.

Na de rust is D.F.C. direct weer gevaarlijk, maar, dank zij het schitterend werken van het drietal tiaagsche verdedigers, blijft een doelpunt uit. De pressie door D.F.C. uitgeoefend doet

echter het ergste vreezen en op dat moment zullen wel weinigen nog aan een Haagsche overwinning geloofd hebben.

Maar juist dan begint de geelzwarte voorhoede op dreef te komen. Als Noorduijn den bal weer eens krijgt, onderneemt'hij een snellen ren langs het lijntje, loopt ten slotte naar binnen, passeert eerst Goedhart, dan Bouman en doelpunt dan met een scherp schot in den hoek onhoudbaar (2—1).

Onze rechtsbuiten is nu niet meer te houden. Een mooie voorzet van hem komt bij Kessler die zich niet lang bedenkt en den bal inkogelt (3—1). Dadelijk na den aftrap krijgt Serrière het leer, rent door alles heen en brengt den stand op 4—1. Dit alles gebeurde in nauwlijks een kwartier. D.F.C. klemt de tanden op een en valt heftig aan; heel Dordt staat bijna voor het Haagsche doel, waar echter Feith en Heijning van geen wijken weten. Dit opdringen wordt D.F.C. noodlottig; een snelle uitval van Breda Kolff wordt besloten met een mooie voorzet. Bresier schiet toe {en nummer vijf snort langs van Hemert. Nog een paar felle aanvallen van D.F.C. en spoedig daarop is het tijd.

Bij H.V.V. dient allereerst de verdediging voor haar schitterend werk hulde gebracht. Van de middenlinie was alleen Pop in goede conditie, voor waren Kessler, Serrière en Noordijun prachtig op dreef. Breda Kolff ontving te weinig steun, daar Bresier niets beteekende.

Van D.F.C. dienen allereerst van Hemert en Lotsy genoemd. De voorhoede combineerde keurig en schoot goed, doch had niet veel geluk

Uit Haarlem.

De eerste ontmoeting der H.F.C. trok 'n zeer groot aantal toeschouwers en het terrein der blauwwitte Haarlemmers was tegen 2 uur met een dichte haag menschen omgeven. De tribunes zaten gezellig vol en vol spanning werd gewacht tot de scheidsrechter het sein zou geven, dat de eerste thuiswedstrijd der oude Haarlemmers kon beginnen.

't Is bijna kwart over twee, als Bronkhorst verzamelen blaast. De nieuwe eerste klassers komen met een paar invallers uit, terwijl ook de H.F.C. met 'n reserve moet spelen. Laten we maar dadelijk zeggen, dat Ajax' handicap tot nul terug gebracht werd, doordien de Haarlemmers 2/s van den speeltijd met tien man waren, daar Reijdon een kwartier na den aanvang gekwetst werd en slechts zoo nu en dan maar wat mee passagierde op den vleugel waardoor 't spel nog al leed. Na Bronkhorst's fluitje zien we de volgende elftallen tegenover elkaar.

H.F.C. v.d. Weert

A. Verwey v. Suchtelen de Clerq J. Verwey Lesueur Reijdon la Bastide ten Cate M. Francken

J. Francken

Alofs Pelser v. d. Broecke Seylhouwer

Grootmtyer Pelser Sn. Schoevaart Jr. Beukers Schoevaart Sn. v. d. Lee Ajax. Schutte

Sluiten