Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

HET S P O

met den bal in z'n banden geen raad weet, en eindelijk maar corner gooit; deze echter levert niets op. Aan den anderen kant worden door Bakker en Houtkooper wel aardige toertjes uitgehaald en rent Philips af en toe langs het lijntje*; het hoofddeel van het spel is nu toch bij Wolff en Wilhelm.Hier bij kon mij de laatste het meest bekoren: dat flinke aanvallen en die mooie verre trappen van hem doen zoo goed; Wolf was beslist niet slecht, onderbrak menige aanval, maar was toch niet productief.

Velocitas weet er nog een puntje bij te fabriceeren uit een hoogen voorzet van rechts; Zeilinga laat hem gaan vcor Wolf, leek het zoo toe, deze kan er echter niet gauw mee overweg en Steenbergen schiet in: 5—2. In dezen stand komt verder geen verandering, zoodat de roodbroeken alzoo hun tweeden thuiswedstrijd wonnen. Gaat zoo door, als het mogelijk is!

D.P.C.—H.B.S. 4—2.

Een wedstrijd die zich door enthousiast en doortastend spel van de zjjde van D.F.C. deed kennen, terwijl H.B.S. een meer berekend spijl gaf, dat ten Blotte echter door het meer forsche D.F.C. spel werd overtroefd.

De Dordtenaren waren eenigszins gehandicapt, doordat reeds in de eerste helft v. Heek wegens een knie-ongeval moest uitscheiden. Wel kwam tij in de tweede helft nog even terug, maar van nut was hij niet meer.

Precies op tijd laat scheidsrechter Drijver de volgende elftallen beginnen.

H.B.S.: v. Trotsenburg, doel; Batenburg en Valkenburg, achter; Drossaere, Boutmy en Synja, midden; Joosten, v. d. Wilde, v. d. Sprong, Bauman en Roskott, voor.

D.F.C : B. v. Hemert, doel; A. v. d. Linden en H Koopman, achter; P. Bouman, D. Lotey en C. KI ejjn, midden; Chr. Sunderman, C. v. Heek, C. Corpeleijn, F. Koopman en N. Bouvy, voor.

D.F.C. begint met aanvallend op te treden vooral door toedoen van het hard werken van Lotey, die steeds daar is waar het gevaar dreigt. Een voorzet van Sunderman wordt door Flip Koopman overgekopt en dan gaat het spel wat gelijk op

Als v. d. Sprong me,t den bal op het Dordtsche doel aanrent, wordt hij slechts ten koste van een strafschop gestopt, De Wilde schiet dezen echter juist tegen den paal.

Kort daarna maakt D.F.C. het eerste doelpunt als Batenburg den bal met groote snelheid .... in eigen net schiet.

D.F.C. blijft, nu eenigen tijd in de meerderheid, maar Trotseaburg verdedigt zijn doel uitmuntend, terwijl ook Valkenburg keurig werk doet. E ndelijk maakt Sunderman na een flinken ren een mooi tweede punt.

Het spel is ondertusschen vrij forsch en vooral Boutmy en Koopman zijn aan elkaar gewaagd.

Eens keert van Hemert onvoldoende een scbot van v. d. Linden en v. d. Sprong maakt een tcgenpunt. Nog voor de pauze maakt Koopman een 3e pünt, maar dit wordt wegens buitenspel ongeldig verklaard, maar nog voor da. dö eerste 3 kwartier verstreken zijn brengt

R T B L A D.

hij den stand op 3—1.

In de 2de helft speelt D.F.C. grootendeels met 10 man, maar toch houden de Dordtenaren eenig overwicht. Een onverwacht schot van Bouvy vangt de keeper keurig op. Uit een voorzet van Sunderman maakte Bouvy heel handig een vierde punt.

Het einde begint nu te naderen, doch H.B.S, zet er alles op om een 2e doelpunt te behalen waarvan ten slotte Bouman de fabrikant is.

Bij D.F.C. is v. Hemert lang niet zeker; de backs goed. In het midden valt het harde werken v. Lotsy op. De voorhoede is over het geheel goed, met Bouvy als den beste.

Bij H.B.S. deden Trotsenburg, Synja en Boutmy goek werk.

Ajax—V.O.C.

Reusachtig veel publiek en dus een dikke recette. Minstens twee duizend kille pegels werden in* de wacht gesleept. Ajax heeft (zoo gaat het velen) de dubbeltjes noodig, heeft een prachtige terreininrichting die echter een bom duiten kost- Ea toch wil ik wedden, dat Dade's club aanstonds bereid zou zijn deze eerste recette aan de padvinderij te offeren, wanneer zij daarvoor in de plaats een werkelijk eerste klasse doelm&n konden krijgen. Er is al zooveel op datzelfde aanbeeld' gehamerd en steeds kon men 't hooren: „die man kent er niets van!" De Ajax-elftalcómmissie schijnt d&t niet te willen geloven. Heusch zij doet anders veel beter eens een van de jongere spelers te probeeren, allicht ontdekt men toch iemand met meerder talent. Met dez.n keeper geloof ik niet dat Ajax van de nog te spelen 15 wedstrijden éénmaal winnen zal. Tech was de doelman niet alleen de oorzaak van deze nederlaag. Dank zij het inderdaad kranige werk van het middentrio en de beide backs, was Ajax voor rust in 't veld absoluut de meerdere De voorhoede echter kon en kan niet scoren en dat komt niet alleen omdat de heeren niet goed schieten, maar zjj missen schijnbaar de capaciteit zich kansen te verschaffen tegen een actieve verdediging als die van de V.O.C. Ajax kreeg slechts éénmaal een geheide kans, welke door Grootmtijer's bangheid teloor ging. Anders heeft Hagen geen moeilijk werk gehad, den geheelen middag niet.

Wat werkt die Hagen anders gevaarlijk 1 Bijna alles met de voeten, lage ballen gaan in eens terug. Toch is hij zeer moeilijk te passeeren en vormt hij met de overigen etn hechte verdediging, waartegen niet gemakkelijk een goaltje te halen is. V.O.C. speelde goed, doch ik heb ze wel eecs beter gezien. Het was alsof de tegenpartij onderschat werd en daardoor minder fanatiek gespeeld werd. Ook bedierf de eenige invaller (dat komt niet vaak voor bij de rood zwarten) veel in de voorhoede. De gebre. IIörburger waren de sterren, hun handigheid met den bal is bewonderenswaardig.

Het was overigens een uitstekende wedstrijd; er werd zeer snel en volkomen fair gespeeld. Merkwaardig, maar men kan gerust zeggen dat dit nu de beide minst populaire clubs in de Westelijke le klasse zijn. Waarom toch? V.O.C. is een club die juist sympathie verdient; jaren en jaren hebben ze gezwoegd en eindelijk het reeds lang te voren verdiende eerste klasss-

Sluiten