Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

18

schap behaald. En het eerste jaar staan ze al No. 2, zij het dan ook min of meer gelukkig, terwijl ze thans een goeden gooi naar 't kampioenschap doen. Daarbij spelen ze een technisch hoog staand spel. wordt er wel iorsch doch fair gespeeld. En Ajax! Eilieve wat zijn de rood-witten alLs behalve vriendelijk begroet bij hun eerste optreden in Rotterdam èn verder in den Haag en Haarlem. En waarom? Omdat enkele Ajaxiden vroeger wel eens te veel gebruik gemaakt hebben van hun kracht, omdat er een kwestie Alcmaria-Ajax geweest is en de bond toen een commissie benoemde (een stokpaardje van onze vroede vaderen!) verder omdat de Ajaxiden geen direkten omgang hebben met de spelers uit hun afdeeling enz. Doch dat heeft Sparta toch ook niet!

Het wil mij werkelijk voorkomen, dat Ajax ten onrechte een minder prettigen indruk verwekt heeft. Enkele spelers mogen bijzonder forsch spelen, b.v. „Swift" (hij had als pseudoniem „kop" moeten kiezen, zijn headen is enorm) en Seü'lhouwer, unfair spel heb ik van geen der Ajaxiden kunnen constateeren.

Daarmede was bv. ook scheidsrechter Willing het volkomen eens. Hadden we toch een aantal scheidsrechter meer in het genre Tromp, Willing enz., niet om ze in Londen of in Hamburg te laten optreden, maar omdat we bij onze eigen wedstrijden (men kijken eens in 't Oosten!) bekwame scheidsrechters zoo broodnoodig hebben. Hij heeft dezen wedstrijd uitstekend geleid, doch 't moet gezegd, er krabbelde een kranig grensrechtertje langs de ljjn en dat moet een heele steun zijn.

Na 't voorgaande kan mijn verslag kort zu'n.

Beide elftallen hadden een invaller. Bij Ajax speelde Alofs voor Kammeijer en V. Duin verving Brand bij de Rotterdammers waardoor v. d. Sluis Jr. rechts-uit speelde.

Ajax heeft eerst wind mee en hierdoor geholpen, hoofdzakelijk echter door het prachtig spel van backs en halfs zijn de Amsterdammers veel sterker en is V.O.C. zelfs geruimen tijd ingesloten. Hoe meer de rust nadert des te grooter wordt het overwicht der rood-witten doch tot doelpunten kunnen zij 't niet brengen. In deze periode mist Grootmfijer met alleen Hagen voor, zich een dot van een kans. Zoo komt de rust met 0—0.

Algemeen werd nu een sterker zijn der Rottordammers verwacht, doch nu juist toont Ajax haar beste spel en is ook nu ondanks den tegenstand sterker.

Een zware handicap voor de thuisclub is dan het uitvallen van Jan Schoevaart. Wel komt bij tegen 't laatst weer in 't veld, doch hij kan zich niet meer geheel geven.

Ajax heeft eenmaal geen geluk als bij een doel worsteling Bronger nog juist corner kan trappen, daardoor een zeker doelpunt voorkomend.

De partgen wegen nu flink tegen elkaar op, 't spel verplaatst zich zeer snel en langzaam verstrijkt de tijd en gelooft ieder al aan een geljjk spel als tegen 't laatst V.O.C. er nog eens alles op Ajax terug dringt.

Eén paar maal wordt naast geschoten doch 8 min. voor tijd schiet v. d. Sluis een voorzet van rechts keihard in. Nog niet tevreden blijft

V.O.C. een pressie op 't Amsterdamsche doel uitoefenen en als Hörburger handig!ijk Schutte tot ontijdig uitloopen verlokt, passeert hij hem en schiet in 't leege doel. Spoedig daarop is het tijd en heeft V.O.C. met 2—0 gewonnen.

Bij de overwinnaars roemen we 't spel van de Gebr. Hörburger, v. Prooye en Hagen, bij Ajax backs en halfs in 't bijzonder Jan Schoevaart.

Ajax heeft ook haar derden wedstrijd verloren, zon met een middelmatig doelman en een iets doortastender voorhoede gewonnen hebben, nu verdiende V.O.C. de overwinning, omdat hun elftal als geheel beter was, ondanks 't feit dat er veel op de Rotterdamscbe helft gespeeld werd bij 't doel der rood-witten. Zondag heeft Ajax weer een thuiswedstrijd nl. tegen Quick. Ajax bedenke dat de verdediging der Hanenburgers nog sterker is dan die van V.O.C. Om te winnen moet er ongetwijfeld nog beter gespeeld worden en ... . . een andere keeper!

Van de Prinsenlaan.

Sparta—H.F, O.

Als de Haarlemsche Withemden te Rotterdam komen spelen, dan kunnen ze altijd zeker zijn, dat een over talrijk publiek hun verrichtingen komt aanschouwen. Van bet spel der H.F.C.'ers is altijd een goede roep uitgegaan en er zijn kenners, die beweren, dat deze Haarlemmers het meest stijlvol voetballen van ons land.

Feit is het, dat ze altijd, al jaren en jaren, iets aparts in hun spel hebben weten te bewaren, iets sierlijks, iets „ik-en-weet-niet-wat", dat je telken male opvalt en je altijd aangenaam aandoet.

't Is kil-vochtig, mieserig weer als we om 2 uur nog maar net een nauw plaatsje op de persbank kunnen veroveren, Meerum Terwogt's fluit voor de eerste maal door de grjjze zwaarte van de lucht heen snerpt.

Dan zien we de beide volgende elftallen hun plaatsen innemen :

R.F.C. ■■ Steub doel, A. Verweij, Bejjnes achter, C. Sandbergh, J. Verweij, L. Verweij, midden, J. van der Weerd, La Bastide, C. ten Cate, H. Francken, J. Francken, voor. Sparta t van Driel doel, de Bruijn, van Dalsum achter, Boerdam. Niepoirt, van der Meulen, midden, v. d. Wolk, Ruffelse, de Groot, Vermeer, Teschmacker, voor.

De Haarlemmers tellen een drietal invallers terwijl bij Sparta van Dalsum den naar Tropische gewesten afgereisden Weltevreede vervangt, en Niepoort het lastige baantje heeft, om in de plaats van de Korver spil te spelen.

Het Spartaveld is sinds we het de laatste maal zagen aardig bijgekomen. De schijnbaar hopeloos verbrande plekken zijn opnieuw grasveld geworden en zoo heeft de natuur het Spartabestuur flink bijgestaan met de vervolmaking van het speelterrein. Me dunkt, de heeren kunnen thans met genoegen op de inrichting van hun veld neerzien.

Zooals meestal begint Sparta flink aan te pakken en haar voorhoede zit er dadelijk vinnig op. Het duurt dan ook niet lang of Steub krijgt het eerste werk te verrichten, als Vermeer met een paar zachte schuivers hem tracht te verschalken. De H.F.C. man is echter op

Sluiten