Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÜÜT UyÖKTBLAD.

9

De Beerschot had geen spelers afgestaan en de andere eeiste klasser van Antwerpen kwam daardoor compleet uit. De Antwerp F.C. trad binnen do krijtlijnen om je eer harer stad hoog te houden.

De Rotterdammers waren niet op hun sterkst. Zie hier de combinatie:

Hagen Bronger A. v. 't Hoff Hörburger D. v. Prooye Boerdam Brand C. v/d Sluis De Groot Hörburger Kuntze

Het terrein was ontzettend zwaar en te vergelijken met de bedding vaa de Modderrmer, nadat het water er tot zekere hoogte is afgepcmpt. In het midden bier en daar afgronden, waarin een speler van tijd tot tijd verdween.

De Rotterdammers speelden in keurige witte shirts, met een groen hart op elke fiere linkerborst. Maar o, wat zagen ze er uit, toen de wedstrijd was afgeloopen I De zwarte H.B.S.'ers zouden bg' hen vergeleken van serafijnsche rl ankheid geweest zgn!

Gjroothoff (wat wordt die dik, zeker veel kersttimpen gegeten!) had de leiding.

Wat zal ik nu van dit aangenaam partijtje voetbal vertellen? ZrI ik U vermoeien met een technisch verslag, dat zeer vermoedelijk taai zou zijn eu daardoor, ook al in verband met de door ü verorberde kerstdiners, beslist slecht verteerbaar!

Wat interesseert het U, dat Kuntze als een nimf over het veld zweefde, zoo licht en zoo gemakkelijk, dat sommigen meenden, dat hg' op heete luchtzolen liep, wat naar mij de aviateur van Meel in vertrouwen mededeelde, de nieuwste uitvinding op dit gebied is. Dat van den linkervleugel het gevaar kwam voor de Belgische gasten, die driemaal voor de pauze hun heiligdom ontwijd zagen?

'k Wed, ge zoudt het me kwalijk nemen,

als ik U Zei. dat we hnonrmcin mat 11

' , . , ° " "_«"»«,

u»i ooeruam last Kreeg van zijn Imkerkleine

icen, en verdween, waardoor we de Belgen verder bestookten met 10 man; dat toen

onristiaan van der Sluis het veld verliet vanwege de vlieeende rheumatiek in Ha ra^ta*.

onderarm spier, op de plaats, waar de nagel

r»u zya pmKvinger uitmondt in de lucht, waardoor we met 9 man leely'k in de benauwdheid kwamen. Dat toen het tegen het eind liep, „Pruts" schoenen in een bijzonder kleverig stuk modder bleven zitten, waardoor hjj dus gedwongen werd op z'n kousen te sp len, Waardoor we dus als helden vochten met z'n achten plus e'e'a op sokkan, tegen 11 fanatieke Belgen, die — God zal ze bewaren — hoe langer zoo beter werden en Hagen eenmaal wisten te passeeren!

Dat het op het laatst zoo donker werd, dat jk op een gegeven moment meende, dat Meerum lerwogt scheidsrechterde inplaats van Groothoff!

Dat Wolff van Sparta desperaat het Kerstboompje uit het clublokaal greep, hst plantte op het veld precies op de uittrapplek, de «aarsjes aanstak en „O, Tannenbaum" inzette, waarop eenige Belgische supporters, als tegen beleefdheid het „Wien Neerlands Bloed" aan Dieven!

Verwacht, vriandelijke lezers, van mii dus

geen verdag!

Heusch, u moet me verontschuldigen, Kerstmis is een mooi feest, 't is maar hoe gezellig ook 't feest heeft zijn bezwaren! Wanneer is de Bourgagne zoo lekker op temperatuur hé, enne... die gevulde kalkoen hé enne die haas-heihaashé, en die plumpudding, ja ik geloof - in vertrouwen gezegd- die heeft me den nekslag gegeven !

In het hardstikke donker gingen we de loopplank over van het Sparta terrein naar

huis.—

De Rotterdamsche haan had met 3—1 koning gekraaid.

De eerste maal wonnen we den beker met 5—1 toen met 4—1, nu met 3—1. „Als de Belzen zoo doorgans, winnen ze in in 1914 met 1—0" zei een jongen achter me.

Roken maar na, hij heeft gelijk!

Jan van Buiten

-fijax-Z.A.C. 7-2. Na hun échec tegen De Zwaluwen hebben de Ajaciden zich gerehabilliteerd in hun wedstrijd tegen de Oostelijke eerste klassers. Wel verschenen zij ook thans met slechts zes spelers van het eerste elftal, doch de invallers — waaronder trainer Kirwan — waren van voldoende kwaliteit.

Het onaangename weer, doch ook de vrees van 't publiek, dat een herhaling van den vorigen dag volgen zou, weerhield velen den gang naar het Ajax veld te ondernemen.

De Zwollenaren komen met drie invallers uit, doch hebben hun crack van der Kolk weer in de gelederen. Het begin is voor Ajax en reeds dadelijk most de Zwolsche achterhoede alles doen om de rood-witten van 't lijf te houden. De pressie op het Zwolsche doel is zoo sterk, dat de jongste de Herder, keihard in eigen doel trapt, zoodoende de score voor Ajax openend. Dit schijnt de Zwollenaren to prikkelen en nu krijgen we een geanimeerd spel te zien, waarbij de partij rn voor 't grootste deel tegen elkaar opwegen, De beide voorhoeden combineeren keurig, doch de Zwollenaren zetten voor doel niet door en H. de Vries mist een gemakkelijke kans, terwijl Ziegler een hard schot van Lacher goed verwerkt.

De rechts-half van Z A.C. laat zjjn vleugel nog al eens los en als Alofs dan goed opgebracht heeft, weet Kirwan zeer mooi ten tweeden male te doelpunten.

Dit is den Oostelijken toch te b*r; zij spannen zich geducht in en na een opbrengen van den rechtervleugel weet Van der Kolk op fraaie wijze een tegenpunt te halen.

ZA.C. is nu in de meerderheid en spoedig nafaeteerstepvntbrengtdejeugdigemiddenvoorsnel op en weer is het v. d. Kolk die ds kroon op 't werk zet en de partgen op gelijken voet brengt. Twee werkelijk keurige goals waren dit. Zwolle blijft dan aanvallen, doch Holst en Kooy verplaatsen telkoDS weer het spel en stellen de voorheedo m de gelsRonhfid het Zwolsche

doel te bestoken. Aj*x neemt weer de leiding als Albrecht sen bal uit zijn handen laat glipper ^ en zoo komt de rust met 3—2 voor de Amster

dammers.

Na de hervatting gaat het nog eeiaigen tüdjnt_

Sluiten