Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD

15

Op Hanenburg werd h'it tweede drama afgespeeld en werd Quick, ten aanschouwe van een zeer partijdig publiek door Ajax met 2—0 geslagen. De rederlaag was vo'komeu verdiend; de blauwwitte verdediging was buiten vorm, terwijl de aaaval haar Echuttar Rsmus miste. Veel geluk heeft Quick anders niet. Remus geblesseerd, Loos voor het laatst in de gelederen en tot overmaat van ramp krijgt Japikse een knie ongeval. De Hanenburgors zullen dan ook nog wel lager op het ranglijstje zakken en een mogelijk kampioenschap zien ze als een fata morgana voor hunnen oogen verdwijnen. Dit moge, vooral voor den ecthusiasten Quickaanhang, hard zijn, er bostant evenwel geen reden voor, om, zooals Zondag, de tegenpartij luide te hoonen. Het is al meer gez gd, het publiek mag zijn favorieten naar hartelust toe juichen, maar voor de rest mondje toe. Uitfluiten en uitjouwen van menschen, die voor hun genoegen een partg'jd voetballen, komt niet te pas.

Er wordt in de laatstea tijd een campagne tegen forsch spel gevoerd, die voor voetbal aller noodlottigst dreigt te worden.

Zeker, er werd op Hanenburg forsch gespeeld, maar niet te forsch, daar zorgde de scheidsrechter wel voor. Gelukkig, dat de heer Meerum Terwogt forsch spil toeliet en er ook nog tal van andere scheidsrechters zijn, die hetzelfde doen, wij zouden anders bijna gaan vergeten, dat voetbal een spel is voor mannen.

We moeten toegaven, dat Aj*x soms wel eens wat te ver ging, maar om nu dadelijk te gaan beweren, dat de Amsterdammers ruw en gemeen speelden, is even dwaas en onverantwoordelijk als d*tz lfde van da Hanenburgers te gaan beweren.

Tenslotte nog een enkel woordje over datgene, waarmee ik aa ving, nl. de daling van het Hiagsche voetbal. De oorzaak daarvan is m.i. dat de Haagsche eerste khssers plotseling voor het feit stonden, dat zij oude, beproefde krachten door joage spelers moesten vervangen. De jongeren konden zich niet dadelijk aan het eerste klarse spel aanpassen, misten de zoo noodige routine. Wanneer dat eenmaal gebeurd ie, zullen, geloof ik, H.V.V., Quick en H.B.S. weer evenveel succes hebben als voorheen. Quick—Ajax 0—2.

Quick verschijnt zonder Remus, terwijl Aj*x Katnmeger en Prlser mist, die echter, volgens de Ameterdamsche bladeD, niet meer tot de gerepelde spelers schijnen te behooren.

Ajax wint den opgooi en verkiest eens met den straffen wind mede te spelen. Het gevolg er van is natuurlijk, dat de roodwitten sterker en meestentijds aanvallend zgn. Grootmeijer staat echter nog al eens off side, waardoor enkele kansen te loor gaan. De Quick-verdediging is niet zoo hecht als anders, maar toch weten Blankert en Klicks de Amsterdamsche voorhoede goed in bedwang te houden. Ajax krijgt ettelijke hoekschoppen te nemen, die weggewerkt worden. Het spel, eerst vrij slap, wordt rsu geanimeerder. Quick bepaalt zich tot enkele uitvallen, die bijna allen door de Ajax-middenlinie gestuit worden. Wanneer eenmaal Blankert een bal slecht verwsrkt, is Terwee er snel bij en geeft hij met een échot in den hoek geen

kans (0—1). Met dien stand komt de rust.

Na de rust pakt Quick dadelijk flink aan, maar de roodwitte verdediging is uitstekend op dreef en weert alle gevaar. Na een kwartier wordt Ajax zelfs meer gevaarlijk en met een snelle doorbraak doelpunt van den üroecke keurig (0-2). Onmiddellijk daarop scoort Aj»x voor de derde maal, doch wegens buitenspel wordt dit punt niet toegekend.

Den herneemt Quick haar overwicht en behoudt deze tot het einde toe. Ajax verdedigt echter zeer goed. Ziegler keept betrouwbaar en van der Lee is overal. De Hanenburgers zgn dan ongelukkig door Japikse te verhezen, die wegens een knieongeval het veld verlaten moet.

Het spel wordt au forscher en af en toe wordt er meer op den man, dan op den bal galet. De scheidsrechter grijpt echter, wanneer het te erg wordt goed in. Quick blgft tot het einde pressie uitoefenen, maar begaat de tout Ai *x geheel in te sluiten.

Het einde komt tenslotte met een onverwachte, doch welverdiende 2-0 overwiamng voor de Amsterdammers.

Quick was niet op dreef, vooral de voorhoede liep na&r haar vorm to zoeken. Komulus was nog de beate der Hanenburgers.

Van Ajax noemen we Fortgens, van der L,ee, Koov en vóór Van den Broecke.

B.V.7.—E.F.C. 3-8.

Na hetgeen we hierboven reeds over dezen wedstrijd gezegd hebben, kunnen we dit verslag kort maken. _ ... , ...

HW mist T. Kessler en Feith, terwijl H.F.C.' zonder Mannus Francken en Ade Verwey is, doch Laan weer in de gelederen heeft. De Haarlemmers wicnen den toss en geven H.V.V. natuurlijk het nadeel van den laagstaanden ton. Vooral De GtOot is hierdoor duchtig gehandicapt. Mundt, die linksmidden speelt, is steeds naast Sunier te vinden, zoodat de Haariomsche recatervleugel vrij spel heeft.

Na een kort overwicht der Baagscho, w&arbg ze een paar hoekschoppen te nemen kr«gt en J. Bresler een prachtkans mist, begint ri.ü.o. aan te vallen en weten Ten Cate en Laan geleidelijk de score tot 4-0 op te voeren, alle goals uit voorzetten van Reydon, die het wei hooit zoo makkelijk zal gehad hebben, gemaakt.

Wanneer H.F.C voor de vijfde maal doelpunt, wijzigt H.V.V. eindelijk, hare opstelling.

Mundt gaat spil, Pop linkshalf en Sunier rechtsbinnen spelen. Dit helpt tenminste eemgszins. De rust komt met 5—0 voor Haarlem.

Na de rust speelt H.V.V. beter en al gauw do9lpunt de Serrière (1—5). Maar kort daarop weet Laan uit corner de H.F.C. voorsprong te vergrooten (1—6). ,

i an krijgen we een tiental minuten Waarin de Haagsche toont, dat zij het nog wel kan.

Eerst ecoort Breda Kolff, daarna de Semere, na een schitterend staaltje solo-spel (3—-b)

De geelzwarten verslappen daarop en M.* x>. voegt nog 2 doelpunten aan haar totaal toe

^ De laatste oogenblikken zijn weer voor H.V.V. doch scoren kan zg niet meer.

De elftallen warén als volgt:

H F.C.: Steup, Beynes en la Bastide; de Clercq, B. Verwey en L. Verwey; Reydon,

Sluiten