Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

HET SPORTBLAD.

EampongII-AllenW.il Th. L. van Krieken D.E.C. II—V.V.A. II W. P. N. E. Droes U.V.V. II—Hercules III J. Heijnert Zeeawsche Competitie. Zeel., Qoes-Zeel. IIIM. G. H. Oschatz Zeelandiall M—Goes A. J. Goedhart Vlissingen—E.M.M. II A. M. Vroom Promotie & Degradatiecompetitie Oostelijke 2e en 3e klasse. Tubanters—Quick K. F. J. v. Eijsden

OVERZICHT,

Ajax-H.F.O, vastgesteld voor Zondag jl., ging in verband met de Gouden Kruis wedstrijden, waarvoor de N.V.B. een Zondag beschikbaar had gesteld, niet door, zoodat slechts 4 eerste klas wedstrijden in het Westen werden gaspeeld. De meest belangrijke was die tusschen D.F.C. en V.O.C., daar behoudens bijzondere verrassingen, de winnaar van dezen wedstrijd vrijwel het eenige elftal zou zgn, dat het Sparta in den verderen strijd om het kampioenschap nog gevaarlijk zou kunnen maken.

De langdurige rust schijnt D.F.C. goed gedaan te hebben, want het elftal vertoonde een veel vuriger en doortastender spel dan eenige weken terug. Gedurende de eerste helft warea de partijen aan elkaar gewaagd, maar pas was hervat of V.O.C. nam de leiding. Hierna echter een periode^ van groote activiteit der Dordtenaren, die hierbij tweemaal doelpunten.

Hoe hard de Rotterdammers in het nog resteerend gedeelte van den speeltijd ook werken om tenminste één punt te veroveren, D.F.C. weet steeds de aanvallen af te slaan en met feitelijk slechts 1 punt in de minderheid staan de Dordtenaren thatis op de tweede plaats.

Velocitas trof het bijzonder ongelukkig dat Sparta verleden week van Haarlem verloren had want de cadetten moesten het thans extra ontgelden en reeds in het eerste kwartier was hun doel 4 maal doorboord. Za verloren ten slotte met 9—0, cijfers die tegenwoordig gelukkig zeldzaam zijn.

Ruffelse maakte, blijkbaar als een afscheidssouvenir voor z'n vertrek naar Brazilië, eventjes 5 doelpunten, wat ook een voor de eerste klasse hoogst zeldzame producthviteit is.

H.B.S. speelde haar laatsten wedstrijd in de Haag en kon ook hier er niet in slagen haar puntental te verhoogen.

Met nog 3 wedstrijden buiten den Haag voor voor de boeg schijnt het niet onmogelijk dat ze op 9 punten blijven staan, en dan zou Velocitas nog minstens één van de 5 wedstrijden moeten winnen om van de laatste plaats te blijven.

Tusschen H.V.V. en H.B.S. heeft het anders wel gespannen en het is alweer het onvoldoende schieten der voorboede, waardoor H.B.S. in de minderheid was en bleef. De verdediging is betrouwbaar genoeg, zelfs werd de afwezigbeid van de Wilde niet al te zeer gemerkt, maar in de voorhoede wil het maar niet vlotten. H.V.V. won met 3—2, heeft hierdoor 15 punten, is daardoor thans absoluut buiten gevaar. Misschien komen de geelzwarten tenslotte z?lfs nog wel wat hooger dan de zesde plaats.

Haarlem zorgde alweer voor de verrassing, maar was het verleden week door een overwinning, thans verbaasde de roodbroeken door een nederlaag. Op eigen terrein hadden ze eerigen tijd geleden de Quickenarcn zoo duchtig geslagen en na de overwinning op Sparta had men zooveel vertrouwen in het elftal dat men algemeen aan een Haarlemsche overwinning geloofde. Quick slaagde er echter in, ondanks onvolledigheid, om met 2—1 te winnen.

De stand in de Westelijke eerste klasse is hierdoor thans:

UUtHJf.

gesp. g»w. gel. verl. punt v. t. gem.

Sparta 12 8 1 3 17 31—14 1.42

D.F.C. 13 8 2 3 18 31—21 1.38

H.F.C. 14 9 0 5 18 44-25 1.28

V.O.C. 13 6 3 4 15 23—16 1.15

Quick 15 7 3 5 17 27—19 1.18

H.V.V. 16 7 1 8 15 24—35 1.—

Haarlem 14 5 1 8 11 27-39 0 78

Ajax {Al.) 13 3 4 6 10 16-25 0.77

Velocitas 13 2 4 7 8 12-36 0 61

wrs ik a a qq ifi—31 nfio

Wegens plaatsgebrek kunnen wij tot ons leedwezen alleen het bovenstaande gedeelte van het overzicht opnemen.

Curiositeit.

Bij een 1.1. Zondag gespeelden wedstrijd voor den Brab.V.B. zou met ééa wedstrijd de kampioensbeslissing vallen tusschen drie vereenigingen. De wedstrijd was Helmond II tegen B.V.V. uit 's Bosch. Won Helmond, dan was zij kampioen, in het andere B.V.V. Werd er gelijk gespeeld ging Victoria uit Helmond met den eerepalm strnken. Helmond koos echter de wijste pt Hij en won welverdiend met 1—0 en behaalde daardoor den kampioenstitel.

Bravo! Helmond reserve !

Van de Prinsenlaan.

Sparta—Velocitas. Cas Buffelse.

Als geschiedschrijver van wat er zoo al aan de Prinsenlaan gebeurt, nemen we ditmaal met gemengde gevoelen de pen ter hand.

'k Zou kunnen huilen en lachen tegelijk als ik denk aan den wedstrijd, dien deRoodwitten d:n jongsten Zondag speelden tegen de cadetten.

Denkt u niet, dat het mijn oude hart verwarmde, toen ik zag met wat bezieling de Spartanen zich in den strijd wierpen, hoe zu alle elf van het begin tot bet eind worstelden en ploeterden met het hoofd en hun beenen, om toch vooral den slechten indruk van den wedstrijd tegen Haarlem geheel uit te wisschen!

Waarlijk — 't is meer gezegd —- het boetekleed ontsiert den mensch niet.

Maar aan den anderen kant ... er speelde Zondag een der meest uitstekende Spartanen zijn laatsten wedstrijd, ontegenzeggelijk Zondag de ster van het veld, Cas Ruffelse.

En nu gun ik hem van harte alle mogelijke successen in het koffisboonenland, en ik wensch dat hij gauw schatrijk mag terugkomen, beroerd vind ik het, dat we dezen eminenten speler niet meer op onzen velden zullen zien.

Dat was de bittere alsem in den beker

Sluiten