Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET S P Ö|R T B L A D.

23

mede laten spelen 2e elftalspeler (F. L. v. Driest) in Weerb.-O.D.O. 3 op 18 Febr., nr. 103 Quick (N) ƒ2 50 niet opk. 3e elftal tegen V.V.O. 2 op 25 Febr., nr. 104 N.E.C. / 2.50, idem 2s elftal tegen Velox 2 op 25 Febr., nr. 105 Advendo / 1 niet tijdig voldoen kwit. nr. 71 (le week).

Schorsing, la Sportblad nr. 7 stond abusief de schorsing tot 1 Juni 1912 vermeld van G. Spoelstra, dit moet zijn ET. ëpoelstra, le elftalspeler van E endracht (Snippeling).

Elftalcommissie. Bedankt als lid dezer commissie de heer G. W. Hijnekamp, Hocgstr. A 94, Wageningen.

Scheidsre hters. Bedankt wegens vertrek naar het buitenland de heer W. H. E. Nash, Spoorstr. 10, Nijmegen.

Aanvraag overspelen. Tengevolge der overtreding, begaan door Wageningen 2 in de wedstrijd Weerb.— Wageningen 2, gespeeld op 11 Febr. is door Weerbaarheid overspelen van dez n wedstrijd aangevraagd.

Programma. 3 Maart. Zie vorig nummer. 10 Maait. V.V.O. 2-O.D.O. 2 G. Duif Gzn. N.E.C. 2—Velox 2 Th. Nulden.

te WügeningAn te spelen. Quick 3—G.V.C. 3 J. H. Poelmeijer.

O.D.O. 3-V.V.O. 3 H. Werrelman. G.V.C. 4—Weerbaarheid A. Moreau. Go-Ahead 3 - Aohilles A. J. Vosselman. Be'Quick 2—Daventria 2 G.Th. Oostenburg. D.O.S.V.—Robur 2 B. H. Brokke.

Davent ia 3—Eendracht M. von Raesfeld. D. A. C. Daventria 4—D.8.V.

Eendracht 2—T.V.O. In verband met het feit, dat de N.V.B. voorloopig slechts wekelijks zijn programma voor den komenden Zondag zal bekend maken, behoudt ondergeteekende zich het recht voor, Donderdags nog wijzigingen voor den komenden Zondag aan te brengen.

Bestuursvergadering. Het Bestuur vergadert a.s. Zaterdagavond, 2 Maart, in Hotel-Restaurant ,Boardinghouse", Mariëaburgstraat 1, te Arnhem. Zevenaar. J. U1TERWIJK, Seer.-Penn.

TJ. P. V. B.

Beboet wegens niet tijdig voldoen opgei, boeten: DE V. / 0.50 O.O. nr. 6, Olympia f 0.50 O.O. nr. 4 3e w., / 0 50 O.O. nr. 5 2e w. en ƒ 0 50 OO. nr. 6, Vitesse fQ 50 O.O. nr. 5 2e w., Zeist ƒ0.50 O.O.nr. 3 4e w., / 0.50 O.O. nr. 4 3 w., / 0.50 O.O. nr. 5 2e w. en f 0.50 O.O. nr. 6, postwissel ontvangen, echter te laat om deze boete te ontgaan.

2e Spechtstraat 4. D. N. BRAAT, penn.

Ingekomen een protest van Vooruit naar aanleiding Van den wedstrijd U.V.V. 3—Vooruit en een protest Van Culemborg aangaande den wedstrgd S.F.C. 2 — Culemborg.

De vergadering wordt hoogstwaarschijnlijk gehouden den 9en Maart a.s, tijd en plaats nader te bepalen.

J. RUTGER8. Secr. Protestcomm.

Schoolwedstrijden,

Da schoolwedstrijden zullen dit jaar worden gehouden op 16 en 23 Maart en zoo noodig ook op 30 Maart. Ze worden gespeeld op het terrein van Hercules en eventueel ook op dat van Kampong te Utrecht.

Inschrijvingen worden ingewacht uiterlijk 9 Maart j>Ü den heer J. F. Bekker, Steenweg 2. Zij moeten ^vatten den naam van de school en het adres van den persoon met wien de correspondentie gevoerd *toet worden en verder verg, zeld gaan van een lijst

er spelers, uit welke het school-elftal zal worden Jjekozen, welke lijst geteekend moet zgn door den *\lrecteur of of rector van de school, ten bewijze dat opgegeven personen leerlingen der betreffende . °derwijs-inrichting zijn. Tevens zal moeten worden gezonden een door den directeur of rector eigen,js?dig gesohreven op onderteekenden verklaring, uitv. ^8 goedkeurt, dat genoemde spelers eventueel Va men m eon elftal, dat speelt onder de naam

S dJe school.

Uj^vendieii moet bg de inschrijving worden verVa 'n welk costuum het school-elftal zal uitkomen, zij "..deelname aan de wedstrijden zijn uitgesloten, zön door den N'v-B' 01 «en der erkende bonden staar,8ei*oyeerd, alsook diegenen, die niet vermeld te oSj0f bovenbedoelde door den directeur of rector "««terteekenen lijst.

De wedstrijden duren éen uur, behalve de eindstrijd, welke lYz uur duurt. Bij gelijk spel zal de speeltijd met l5 minuten worden verlengd. Is dan nog geen beslissing gevallen, dan wijfct het lot den winnaar aan.

Elftallen die 15 minuten na den bepaalden tijd niet gereed zgn om te beginnen, worden geacht den wedstrijd met 5—0 te verliezen.

Tegen de beslissing-n van den scheidsrechter bestaat geen hooger beroep.

J. RUTGERS. 2e Secretaris.

Sportmagazijn CARL COUTURIER

Firma Adriaan Buers

Heiligenweg 67 UTRECHT Telefoon 1420

Groote keuze Sportartikelen Alle benoodigdheden voor Voetbal, Hockey, Lawn Tennis, Cricket enz.

Amsterdamsche Voetbalbond. A.V.B.-elftal.

De uitslag der Zondag j.1. gehouden proefwedstrijd was, dat elftal A van elftal B met 3—2 won. De commissie besloot hierna het volgende elftal voorde A.V.B. te 's-Hage af te vaardigen:

L- L. Wintershofen (Ajax) doel, J. Philips (W.V.) en P.Elderman (A.W.A.) achter, H. Borgmeijer (S.V.), H. Beets (A.W.A) en S. de Vries (W.V.) midden, J. de Hoop (W.V.), N. Verstraten (R.C.A.) G. Blankert (3.V.), J. Bamberg (W.V.) en W. Guppfert (R.C.A.) voor. Als reserves werden gekozen Th. Brokman (3.V.), J. Blankert (S.V.) en K. Mars (Ajax).

Getracht zal worden dit elftal eenige oefenwedstrijden te laten spelen tegen sterke 3e klasse vereenigicgen.

J. C. DE HAAN, Joh. Verhulstr. 49 secr, A.V.B.-commissie,

Schoolwedstrijden.

De inschrijving voor deze wedstrijden sluit Zaterdag a. s. 2 Maart. Voor byzonderheden zie het nummer van dit blad van 22 Februari.

Gaarne ontvang ik nog bericht van hen, die in deze wedstrijden als scheidsrechter wenschen te fungeeren.

Moreelsestraat 7 N. G. GEELKERKEN, comm. Elftallen Maart.

AF.C, Ajax, BI. Wit onveranderd. D.E.C. nog geen opgave ontvangen. D.O.S.B. 1. Jac. Vermaas voor B. Wagenaar. 2. B. Hagenaar en C. W. Zeeman voor H. v. d. Koppel en Jac. Vermaas. Neerlandia 1. B. Feldberg voor H. Moscow.

2. H. Morcow voor H. Visser.

3. J. Alta voor B. Feldberg. D.S S. en D.W.S. 1 onveranderd.

D.W.8. 2. D. Smink en F. Petri voor G. Feenstra en G. v/d Linde. R.A.P. 1. A. G. van Seventer voor B. G. F. de Bruin.

2. J. L. Overbeeke, M. J. A. de Leur, P. Vink, W. R. Jurrema, J. C v/d Meer Mohr, R. Romma, M. de Wit, P. G. 8. Sanders, J. N. v. Essen, J. Neuberg en P. Weideman.

3. A. H. Hedden, Th. G. J. Francken, H. L. de Leeuw, J. P. Geill, H. A. v/d Wal, R. Benth, P. E. Haverman, C. J. E. Marris, J. P. de Vos, A. P. G. v. d. Briell en W. F. J. M. Roorda.

Swift 1. P. M. Smies, G. J. Bossenbroek, J. G. G. Bethe, L. A. Dronkere, P. Spaarwater, J. D. de Natris, J. W. Eylders, S. Reinders, H. J. C. Hoogland, 0. F. v. Kerkum, A. J. Diephuis.

2. L. Kleisma, W. F. van Leeuwen, K. Kater, W. F. H. Rikkert Jr., H. J. Smink, J. J. Ellerman, H. Kraak, H. B. Eweg, K. Steeksma, G. J. Pos en J, Pegman.

Olivio, Progres en Rapiditas 1 onveranderd. Rapiditas 2 A. v. v. Vlodorp voor A. Weerman. R.C.A. 1. H. v. Swol, W. Swart, C. Verstraten, P. J. Rademaker, G. v/d Akker, I. Cosman, N. Verstraten,

Sluiten