Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n JE 1 9 r U n T b L A D.

Victoriawater

Oberlahnstein

geeft vermengd met limonade- of andere siropen, een heerlijke drank.

Correspondentie.

Wegers plaatsgebrek moest een verslag van den Zwemwedstrijd Kalfje—Amsterdam, gewornen door P. L. Ooms met Minnes als tweede, benevens esn verslag van den anderen Jubileumwedstrijden van de jonge kampioen, achterwege blijven.

Sportbeschuit

wan

GEBR. POOL, Ceintuurbaan 278, Amsterdam

Telephoon (Zuid 1409) behoort op IEDER

Sportterrein

' aanwezig te zijn.

Clubberichten.

R.C.en V.V. V.O.C. Aangenomen door het bestuur als w. 1.: W. M. Neuerburg en P. Borgh. Burg. Meineszlaan 30a K. R. P. BAKKER, secr.

A.C. & F C. V.V.V. Gerehabiliteerd de heer S van den Bcrgb. Nassaukade 360 M. ENGELGEER, Secr.

A. F. C.

Geroyeerd wegens wanbetaling het w. 1. A. F. Kunst.

Aangenomen als w. 1. R. Tolsom.

Voorgesteld als w. 1. J. en W. Bouwes, Dapperstrsat 74, door K. H. Voons en bestuur; C. S. de Back, de Clercqatraat 21, door A. Harnas en L. Sterenberg; E. A. Meijer, Singel 273, door J. Prent en F. J. van Norden; C. J. van den Hurk, le Helmersstraat 46, door A. Heimig en K. Heimig Jr.; W. A. Coelé, Vijzelstraat 77, door P. Springer en 3. Galavazi.

Zaterdag 7 September: Algemeene Vergadering in ,de Karseboom".

Prinsengracht 749 H. A. BRASS, Secr.

Amgterdamgehe Cricketbond.

Uitslagen: V.V.V. 2 gewonnen van A.C.C. 3 en Vleerm. van Hilr. 2 w. n. o.

Boete: A.C.C. 8 f 1.— (no. 28) en Hilv. 2 f 1.— (no. 29) volgens art. 76. Programma : 1 Sept. Beker. Olympia—Haarl. 2 V.V.V.—Volh. 2 le afd. A.C.C. 3—Olympia 2 8 ■ Beker-Eindwedstrijd.

le afd. Hilv. 2—Vleerm. 15 , , A.C.C. 3—Hilv. 2

Ingetrokken het royement van den heer S. van den Bergh, door V.V.V.

Elftal-opgaven September: Hilv. I Pienaar, Hacke en Jamink voor N. Kunst Jr., Busker en Titsingh.

Adres-verandering: J. P. Hofstee penn. A.C.B. van 29 Aug. tot 23 Sept. p/a den heer A. M. Roggeband, Kanaalstraat 21, te IJmuiden. Adm. de R.weg 66 A. DE. HAAN Azn, secr.

Amst. F. C. „Ajax".

Aangenomen als w.1.: J. Westrik, F. W. L. Barends, M. Smit, J. M. Gilissen, E. H. P. Hemmen, J Th. de Waal en M. Zwart, allen vroeger o.l.

Aangenomen als o.l.: J. J. M. Erers, C W.Eisma, B, van B. en A. van Breda

De schorsing van het lid G. W. Schild Jr. is opgeheven.

Ingevolge Art. 15 H. R, werden geroyeerd:

B. H. Croon Jr,, J. van Doodeweerd, N. Baerselman,

B. Hessels, C. G. M. de Greeve en L. L. A, M. Eiffert. Idem, afgevoerd van de lijst der o.l.:

H. Kermer, J. W. Hillers, J. Lenderink, J. van Bavemwaay, P. J. Groeneveld, J. Vollewensch, A. J. Lieuwenseo, J. H. v. d. Rere.

Het Bestuur* bericht dat vanaf 2 September a.s. verkrijgbaar zijn: Seizoenkaarten „tribune" a/10.— idem „zitplaatsen" a „ 6.—

idem „staantribune" a , 4.—

idem „staanplaatsen" a . 3.—

Deze kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar aan onderstaande adressen :

v. d. Berg's Sigarenmag. Roelof Hartstr.

A. K. Bos, Middenweg, Watergraafsmeer.

Hillen's Sigarenmag. Reguliersbreestr.

H.H. Leden en donatuurs die dezer dagen advies ontvangen van het afgeven der postkwitanties worden er in hun eigen belang nog eens aan herinnerd dat het aanbeveling verdient de kwitanties bij eerste aanbieding te doen betalen opdat de afrekeniDg den Penningmeester spoedig bereike. Eerst daarna worden de nieuwe diploma's toegezonden en men weet dat zonder diploma geen toegang wordt verleend.

Binnen Bantammerstraat 2 H. SCHUTTE.

A.V.V. D.E.C."

Voorgesteld als lid: A."n Dekker, J. Koomen, n. van Beers, L. v. d. Esoh, Th. de Waal, A. Rous Jr., R, J. Douma, G. Kroonder.

Aangenomen als lid: J. F. Müller, H. E. Sluyter Jr.

Als donateur: J. van Leeuwarden, F. Scheers, H.

C. Beek,

Bedankt als lid: S. Ritmeester.

Bedankt als donateur: J. G. Hinse.

Geroyeerd: H. W. Arendae, F. Breuker, W. Hoks, J. de Graaf, Watergraafsmeer, H. Scheepens, G. Esser, J. van Soest, C. P. Bakker, P. van Rems, J. P. Francken.

Geschorst als donateur wegens wanbetaling: W. Komen, J. yan der Schaaf.

Uitslagen: Rapiditas—D.E.C. 230.

Zaterdag 31 Aug. A.W.2 -D.E.2 te Bussum. Vertrek trein 12.51 C.8. of 1 M.8. Zondag 1 Sept. voor den Beker A.W.A.-D.E.C. op Zeeburg. Zaterdag of Zondag R.A.P. 2—D.E.C.

Zaterdag geen clubavond.

Westerdokstraat 15 A. DOMBURG, secr.

Nijmeegsche Voetbalbond.

A.s. Zondag 1 September wordt de le ronde voor het Wissslkruis gespeeld. De betreffende Vereenigiagen ontvangen nader bericht. Mocht het b stuur er in slagen met de treinen in orde te komen zoo zullen de competitie's op Zondag 15 September een aanvang nemen.

De lgst van geroyeerde spelers evenals v>»n de scheidsrechters wordt deze week nog den toegetreden Vereenigingen toegezonden.

De inschrijvingen voor de athletische wedstrijden te houden op het Quickterrein op Zondag 29 September e.k. Sluiten op Donderdagavond 26 September bii den heer W. v. d. Heuvel, Snijderstr. 4. Het programma omvat 100 M. en 800 M. hardloopen, 6000 M. snelwandelen, doel en vertrappen. Het inleggeld voor ieder nummer bedraagt f 0.25.

v. Gentstraat 16. W. F. SLEE seer.-compl.

Goudsche Voetbalbond. Inschrijving 1912 —1913. De ondergeteekende wenscht ten spoedigste opgave te ontvangen van vereenigingen die het komend seizoen aan de "competities van den G.V.B. wenschen deel te nemen. | ,Ook die vereenigingen welke reeds in den G.V.B. uitkwamen, worden verzocht opgave te doen met welke elftallen en in welke klasse men wenscht uit te komen.

De inschrijvingen sluiten 9 September; mede in verband met de drukke werkzaamheden in 't begin van het seizoen, wordt op spoedige inzending aangedrongen.

De aandacht wordt voorts gevestigd op de mogelijk 't komende seizoen in werking treden eener 3« klasse, waarmede men derhalve wordt verzocht tekening te houden.

J. M. HARDEMAN, v. Dismenatraat 161, Den Haag.

Sluiten