Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

HET SPORTBLAD.

't Noorden organiseerde reeds een proef wedstrijd, trok profijt van 'n wedstrijd der Noordelijke Zwaluwen tegen 't Arnhemsche Vitesse, laat zgn vertegenwoordigend elftal op 1 Maart a.s. 'n oefenwedstrijd spelen tegen het Oostelijk elftal, kortom . . . laat geen middel onbeproefd, om een uitstekend elftal de handhaving- der Noordelijk-voetbal-reputatie op te dragen. Ook het Zuiden zat en zit niet stil en is reeds weken doende, om een proef- of oefenwedstrijd voor het Zuidelijk elftal te organiseeren.

Waar do hooge kosten, verbonden aan het spelen van een dergelijken wedstrijd, geheel moeten worden bestreden uit de recette, of komen op risico van de tegenpartij, ondervonden de onderhandelingen nog al stoornis. Ook om andere redenen viel 't niet gemakkelijk, een proef- of oefenwedstrijd vast te stellen. Achtereenvolgens liepen de pogingen om met Ajax (A'dam), het Oostelijk Elftal, Vitesse of M.V.V. tot overeenstemming te geraken, op negatief succes uit, en is 't ten slotte gelukt met de vereeniging Willem II te Tilburg tot een fcccoord te komen. Zoo zal dan op 8 Maart a.s. te Tilburg het Zuidelijk Elftal, waarin slechts de eventueel door Willem Il-spelers te bezetten plaatsen, door anderen worden ingenomen, een proefwedstrijd spelen tegen het volledige Willem IIElftal. Na afloop *an dezen wedstrijd zal de Zuidelijke-Elftalcommissie het Elltal, dat het Noorden partij moet geven, definitief vaststellen, en zal op 22 Maart as. dit elftal nog een oefenwedstrijd spelen,vermoedelijk te Maastricht tegen een stetk elftal der Limburgsche Zwaluwen. Zaterdag 28 Februari e.k. vergaderen de Zuidelijke Commissieleden te Tilburg, om het elftal van 8 Maart samen te stellen. De verspreiding der commissieleden over verschillende Zuidelijke voetbaloentra staat er borg voor, dat inderdaad de beste elf spelers, die het Zuiden kan voortbrengen, in het Elftal zullen worden opgenomen. Aan het landsbestuur werd verzocht, op 29 Maart, ten behoeve van beide elftallen, een trainer beschikbaar te stellen, zrodat met recht kan verwacht, worden, dat, wat de verzorging der elftallen betref), dit punt niets te wenschen zal overlaten.

Na de ten vorige jare in Assen van een onvolledig Zuidelijk elftal geleden nederlaag, is het Noorden meer dan ooit besloten wraak te nemen en te bewijzen, dat 't Noordelijk voetbal geen graadje verschilt van het Zuidelijk dito. Wederkeerig is het Zuiden er alles aan gelegen, bij vernieuwing te be wijzen, dat de instelling der Zuidelijke eerste klasse geen paskwil was. In de vorige ontmoetingen tegen Noord kon Zuid ni-1 over alle Zuidelijke spelers beschikken, daar Velocitas, Wilhelmina on langen tijd ook 't Zesde onder andere districten ressorteerden. Thans heeft het Zuiden echter de keuzs uit de Spelers der eerste, tweede en derde klasse, en kan dus feitelijk voor 't eerst gesproken worden van het vertegenwoordigend Zuidelijk Elftal. Voor 't Noorden staat nog een belangrijk iets óp het spel. Gezien de actie, die v*n 't Noordelijk district uitgaat, om de instelling eener eigen eerste klasse te bewerken, zal ontegenzeggelijk het resultaat van dezen wedstrijd Zuid—Noord groot gewicht in de schaal stellen bij de overwegingen van het Bondsbestuur, of al dao niet tot die instelling moet worden overgegaan Winnen de Noordelijken, dan kan de kwalitatieve zijde der materie voor het Bestuur van den N.V.B. geen reden wezen om niet ten gunste van het Noo:den te besluiten. Weet daai entegen het Zuiden andermaal te zegevieren, dan wordt de kwestie voor het Noorden bedenkelijker, al mag een nederlaag voor Noord geen afdoend bewijs heeten voor minderwaardigheid van dit district ten Opzichte van de spelkwalititeit van Zuid.

Men ziet uit deze beschouwingen, dat de ontmoeting Zuid—Noord ditmaal van groot belang is en elke voorspelling gewaagd mag heeten. De Zuidelijke commicsie stelt alles in het werk om oei het mettechnische gedeelte van den wedstrijd in alle opzichten een propaganda voor 't Zuiden te doen zijn. De keuze van 't Willem Il-terrein is te roemen. Tilburg is den laat sten tijd het brandpunt der publieke belangstelling en het Tilburgeche terrein is, wat accomodatie betreft, momenteel nog 't meest verkieslijke van het Zuiden. Tegen den geringen priis van resp. / O.ËO, f 0.30 en / 0.20 zal iedereen in staat zijn, resp. op ln, 2n of 3n rang, den wedstrijd te volgen; de aanvraag om perskaarten is reeds groot, zoowel

Met goud- of kurk mondstuk

van de zijde dar groote, locale, sport- als geïllustreerde pers. Daze aanvratg is te richten tot den heer J. P. van Bel, Walstraat 15, Vlissingen, welke ook gaarne inlichtingen omtrent den wedstrijd Zuid—Noord aan pers en belangstellenden zal geven. Door geheel Brabant zullen reclamebiljetten van den wedstrijd verspreid worden, terwijl de dag- en locale bladen op de hoogte zullen worden gehouden van alle bijzonderheden, met dez 3 belangrijke districtsontmoeting velband houdende. Wanneer het weer medewerkt, belooft de dag van 29 Maart voor het Zuiden een der meest belangrijke van dit seizoen en een der schoonste op 't gebied der propaganda te worden. CLOCHE.

VOETBAL

Uitslagen van wedstrijden gespeeld op Zondag 22 Februari 1914. Eerste klasse. Haarlem—U.V.V. 1—2 Meerum Terw. V.O.C—H.V.V. 1—3 C. J. Groothoff

H.B.S —H.F.G. 2—2 J. Mutters

GoaVead—Rob. et V. 2-2 W. Viescher Tubantia—G.V.C. 3—3 A. van Weenen Quick—U.D. 6—0 W. Eijmers Jr.

Willem II—V.V.V. 10—0 C. A. Steur

Reserve tweede klasse. H.B.S.II—A.F.C.II 5—0 J.K.G.Grootmerjer P.W. II—Go ahead II 2-1 W. H. Engels

Tweede klasse. Volharding—Kampong4—1 W. E. v. d. Lee Hercules—E.D.O. 5—0 W. Katoen Wageningen—Ensched.0—2 P. A. Bomer Tubanters—Quick A 1—1 J. de Vries P.E C.—Heracles. 1—2 J. Gosschalk W.V.V.—Velocitas 2—0 J. Cohen Gr. Valkenburg—G.S C. 0—10 W. Verstappen

Reserve eerste klasse Ajax IIA—U.V.V.II1—2 K. Jannes Hilv.H—BI. WitH 0-3 W.J.v.Wagtendonk V.V.A. II—St. V. II 4-4 W. C. Snoek A.F.C. III—Al. W. II5-0*P. J. v. d. Ploeg

Derde klasse. St Voorw.Neerlandia 1—8 L. Kuntze Voorw.-D.O.S. 5—0*H. P. Renes Vitesse III—'t Vijfde 4—2 J. Cambier Rhenen—G.V.C. III 3-0 J. H. Poelmeijer Z.S.C.—United 4-0 W. J. Hissink

Robur II—Warnsv. 3—1 J. Zorn Vlis.II-Zeel.V.II 5-0*G. de Hamer G.V.V.—VLA. 0—1 J. Rozenburg Achilles II—H.S.C. 3—2 J. Lnzen * Wegens niet opkomen

Sluiten