Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

21

hun wacht. En de elftalcommissie moet alle persoonlijke sympathiën of antipathiën terzijde stellen en na rijp beraad een beslissing nemen, daarbij het oor niet sluitend voor adviezen van onbevooroordeelde en tut oordeelen bevoegde personen, ook al zijn het feitelijk buitenstaanders. ,

Komt Ajaciden, onderneemt nog een laatste vinnige poging om aan de tiende plaats te ontkomen. En mocht dat dan toch niet gelukken, bindt dan vol goeden moed den strijd aan tegen de 2e klasse kampioen.

Ernst:g is de tituatie zonder twijfel, maar wanhopig is zij niet. .... j

Strijdt met den moed der wanhoop voor t behoud van het le klassesehap en dus voor het bestaan van ia club. Laat, als Meimaand straks in t land is „luctor et emergo" op jullie van toepassing znn!

Door het miserabele weer werd er in Amsterdam op den jongsten Zondag in het geheel niet gespeeld, zoodat m'n taak ditmaal al zeer gtmakkelijk vol-

^Vo^Va.s. Zsndag staan weer diverse belangrijke 2e klasse-ontmoetingen op het programma. gaat bii E.D.O. op bezoek en daar wordt vrijwel het lot van de oudste club uit de hoofdstad beslist. Zou het Baoielrjk zijn dat de eens zoo beroemde roodzwarten nu naar de 3e klasse verwezen werden

Maar dat mag niet gebeuren, Rappenaren!

Zorg, dat het niet gebeurt! NEVOH.

V.O.C.—Ajax 2—1. Er zalt over dezen wedstrijd weinig te zeggen; een regeld verslag geven we dan ook niet, het zou een eentonig verhaal worden, een opnoemen van spelers die den bal over de zijlijn trapten en van hen, die hem weer binnen de lijnen gooiden. Er stond een ware orkaan van de eene hoekvlag tot de andere, diaaonaal over het veld, waaronder de spslkwaliteit begrijpelijkerwijze e-g leed en de bal verreweg den meesten tijd in hetzelfde terreinvak bleef zweven. Beide partijen hadden daar gelijk voordeel van; V.O.C. voor de rust en Ajax in de tweede helft. Het terrein was overigens goed op enkele natte plekken in het midden na. .

Beide elftallen hadden invallers. V.O.C. komt met Hagen in doel, heeft Vink en Boerdam op de achterplaats; de gewone middenlinie, terwijl h< t voorquïntet bestaat uit Brandt, Beidt, C. v. d. Sluys, Vermaar en Hörnburger. .... „. ,

Ajax brengt de volgende combinatie: Ziegler (&.), Gilissen en Swarttouw (a.); Portgens, Schoevaart en Pelser (ca.); Houtman, Hartigh, Brookman, Willemsen en Buwalda (t). ...... .t

Onder een nijdigen kletsregen fluit soheidsrechter van Zant beginnen en weldra schiet Brandt den bal laag langs den grond op doel, doch Ziegler doet zijn plicht. Na een hoekschop kopt Beidt het leer naast den paal. Wanneer we dan verschillende V.O.O. ers hebben zien missen, wordt Stenger in het nauw gebracht; hij zendt den bal zeer ongelukkig naar eigen doel, waar Houtman dezen van richting doet veranderen, zoodat, wanneer Hagen bovendien den bal van den paal in het net duwt, de Amsterdammers vrij fortuinlijk leiden (0—1). , , , .

V.O.C. is natuurlijk ver in de meerderheid doch mistrappen is hier de groote fout, terwijl ook de goede schoten sporadisch zijn. Het is vermakelijk om te zien hoe verschillende ballen door de Amsterdamsche verdediging hoog weggetrapt, terug komen waaien tot voorbij hun uitgangspunt. De gelijkmaker van V.O.C. komt door een tam schot van Vermaas; Ziegler gooit er zich voor in de modder, doch de bal rolt, mede gesteund door den wind, over doelman s handen heen (1-1). Jan van der Sluys zendt dan verschillende goed gerichte schoten af, doch Ziegler heeft met de verre ballen niet veel moeite. Het winnende punt laat zich niet lang wachten en thans is het C. van der Sluys die het leer met een goed schot buiten Ziegler's bereik in het net deponeert (2—1).

In de tweede helft zijn de rollen omgekeerd. Nu is Ajax de baas, hoewel V.O.C's uitvallen, door Van der Sluys en Brandt geleid, meermalen ffevaarlrjk zijn. Als hij eens mooi heeft voorgezet, glijdt Hörburger net voor doel over den bal heen. Schoevaart lost mooie schoten aan den overkant, waar de Amsterdamsche voorhoede gelegenheid gelaten wordt tot

schieten. Eens keit Beidt tegen de bovenlat juist over de toppen van Ziegler, die voor zijn doel staat; C. van der Sluys jaagt het teiuggakaatste leer naast. Daarop ontkomt V.O.C. aan groot gevaar als Boerdam mist, doch Broekman naast trapt.

Het laatste kwartier ondergaat het V.0 C.-doel een ware be!egering, het heele roodzwatte elftal heeft zich daar evenwel teruggetrokken, en den Amsterdammers wordt geen tijd tot schieten gelaten. Een vrijen schop benutten zij niet en als de laatste hoekschop goed is voorgezet, wordt het einde gefloten.

Het geheel was een uiterst saaie en koude vertooning, toch was de tribune nog dicht bezet. Omdat er weinig gelegenheid was zich over mooi spel te verblijden, juichte het publiek om de kou te vergeten maar om de verre ballen, die telkens in de sloot terecht kwamen en dan opgevischt werden door een daartoe vast aangewezen man, die den heelen middag druk werk had. Dj scheidsrechter wasgoed; hij had trouwens een gemakkelijke taak en hoefde zieh haast niet te verplaatsen.

Bij Ajax was Ziegler goed; bij V.0 C. Brandt, C. v. d. Sluys en het backstel goed, Jan van der Sluys was bij deze ploeg de beste werker. (Msbode)

Ta atstë" berichten"

Het Duitsche elftal. Het Duitsche elftal, dat Zondag 5 April a.s. op het Stadion van het Nederlandsche Sportpark te Amsterdam tegen Nederland zal spelen is als volgt samengesteld :

Doel: Gamerdinger (Altona Hamburg).

Achter: Eokosch en Voelker (Leipzig).

Middtn: Schuemmelfeder (Bonn), Lu de wig (Duisburg) en Bollmann (Essen).

Voor: W. Fischer (Duisburg), Queck (Brunswijk), Harder (Hamburg), Jaeger (Altoca) en Wegele (Katlsruhe).

buitenland

Voetbal in Engeland.

De vierde ronde voor de Cup. Slechts 2 van de 4 wedstrijden in deze ronde werden Zaterdag beslist, en Woensdag werden de beide andere wedstrijden overgespeeld.

De meeste belangstelling bestond er voor den wedstrijd Manchester City—Sheffield United en reeds tegen 12 uur schenen alle w« gen in Manchester naar het City-veld te voeren. Zoo enorm was de toeloop dat reeds om kwat over twee de toegangen gesloten moesten worden, terwijl de wedstrijd eerst te half vier zou beginnen. Er waren toen ongeveer 40 000 toeschouwers, die te zamen bijna £ 1500 hadden betaald. Er zouden zeker nog eenige duizenden belangstellenden geborgen kunnen worden, maar het Manchester City-bestuur was bang voor ongeregeldheden wanneer men meer publiek toeliet en zoo mo sten duizendon voetballiefhebbers worden teiuggestuurd. Daar do spslers en de scheidsrechter aanwezig waren werd het plan geopperd om, nu de teegangen toch g»sloten waren, maar dadelijk te beginnen, maar het duurde geruimen tijd eer men op dit punt tot overeenstemming was gekomen, daar de reglementen van de F.A. een verandering van het aanvangsuur niet toelaten. Ten slotte werd er toch om 5 minuten over 3 begonnen. Het spel werd dadelijk in een buitengewoon sntl tempo gespeeld. Over het algemeen was de City iets gevaarlijker in haar uitvallen dan de United, maar hoe het publiek ook brulde, er kwamen geen doelpunten enmetü-U werd gedraaid. In de tweede helft ging het hard tegen hard. Beide partijen kregen enkele kansen maar ze werden niet benut en men eindigde zooals men begonnen was. . ... ,

Aston Villa trok naar Sheffield om tegen de Wednesday te spelen en daar de Villa er alles op gezet schijnt te hebben om, nu het Leaguekampioenschap niet meer bereikbaar is, weer de Cup te winnen, had men wel een overwinning voor de Cuphouder verwacht. Aston Villa had dit seizoen reeds tweemaal tegen Sheffi'dd Wednerday gespeeld en beide malen gewonnen, zoodat men een derde overwinning als seheepsre.-ht beschouwde. En die derde overwinning kwam inderdaad, maar de Villa heeft er bijzonder

Sluiten