Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

HET iFOBTBLAÜ,

aan Volharding reeds zijn leedwezen betuigde. Het bestuur hoopt op deze vergadering het verzuim — voor zooverre men dit dan een verzuim kan noemen — te herstellen.

Op internationaal gebied hebben we een druk seizoen gehad. In de eerste plaats de op 22 Juni gespeelde wedstrija België—Nederland. Deze wedstrijd was inderdaad een groot succes voor het Hollandsche cricket omdat een betrekkelijk jeugdig elftal, waarin slechts enkele veteranen, maar waarin heel wat meer geestdrift zat dan in vroeger jaren wel eens het geval is geweest, een fraaie overwinning wist te behalen. Nadat de Belgen 113 gemaakt hadden, welk laag totaal aan ons goed fielden te danken was, bracht Nederland het tot 279, waarvan Hamburger 70 en Mesch — van wiens overlijden ik reeds melding maakte — 63. Verder hadden we een tweetal Engelsche elftallen op bezoek. Begin Augs. kwam de Grimsby A.C.C.

ttebrek aan tijd was oorzaak dat het Nederlandsch XI in den Haag een welverdiende overwinning ontging. Ook de wedstrijd tegen Posthuma's XI bleef onbeslist terwijl die in Amsterdam tegen Schröders XI na heel wat spanning door de gasten met 2 runs werd gewonnen.

In het laatst van Augustus kregen we bezoek van Gentlemen of Bucks. Ook hier speelde het Nederl. XI een draw na op de le innings de leiding gehad te hebben. Ook de wedstrijd tegen Posthuma's XI bleef onbeslist. In Amsterdam spande het weer buitengewoon em met 6 runs bleven de gasten hier in de meerderheid.

Memoreeren we ten slotte nog een uitstapje van Bood en Wit naar Brussel waar gemakkelijk van de Anglo-Belge CC. werd gewonnen, danj hebbenS we naar we meenen onze taak om een beknopt overzieht van het speelseizoen te geven, voldaan.

Ik ben thans aan het einde van mijn 12e jaarverslag gekomen en het is niet onmogelijk dat dit tevens mijn laatste zal zijn. Hoe of het ook zij, ik meen dit verslag niet te mogen eindigen zonder mijn dank uit te spreken voor de vele medewerking die ik in het tijdperk dat ik het bondssecretarisat waarnam heb mogen ondervinden. Ik hoop van harte dat zij, die in de laatste jaren mijn taak hebben bemoeilijkt en veronaangenaamd nog eens zullen beseffen dat ik een groot gedeelte van mijn vrijen tijd gedurende het cricketseizoen heb opgeofferd alleen in het belang van de cricketsport en dat ik steeds heb getracht mg' in de uitvoering van mijn taak op een strikt neutraal standpunt te stellen.

De Secretaris, C. J. GROOTHOPF.

Door ongesteldheid van ondergeteekende konden de notulen der algemeene vergadering niet meer in dit nummer worden opgenomen.

De le Secretaris C. J. GROOTHOFP.

ZWEMMEN

Nederlandsen© Zwembond.

Het bestuur van den Nederlandsche Zwembond

voor 1914—1915 is samengesteld als volgt:

W. E. Bredius W.Ezn., Keizersgracht 283, Amsterdam, Voorzitter.

C D.Fetter, 3eHelmersstr. 78II,;Amsterdam, Secretarie.

P. Latenstein Jr., Kleine Houtweg 26, Haarlem, Penningmeester.

J, M. Cortlever, Rozengracht 217, A'dam, Commissaris.

D. Feckema, Villa Rosa, Arnhem, Commissaris.

Oh. van SDall. Leiden, Commissaris.

G. C. v.Wgngaarden, Pelgrimstr. 60, R'dam, Commissaris Het secretariaat is gevestigd te Amsterdam,

3e Helmersstraat 78II,

De secretaris v. d. Nederlandsshe Zwembond, C D. FETTER.

Utrechtsche Zwem Club. On .TaaHiiksche Altremeene Vergadering der

Utr. Zwemclub constitueerde het Bestuur zich als

volgt: Voorzitter Tj. Visser, le Secretaris U. naaK, Amsterdamsche Straatweg 318, Penningmeester E. P. F. Kelling, 2e Secretaris Mej, C. Gerth en Alg.

Comm. F. L. Leusden.

De Wedstrijd- en Polocoramissie: Secretaris C Haak, leden J. SchageD, H. R. Scholten, A. de Leeuw en J. Hendriks.

Geroyeerd werden: Mevr. M. v. Hilten, Mej. J. C. Mrjnlieff. 'do heeren J. W. Oosterman en W. Facée

Scha?fler. Zien opgegeven ais na n. ». ae xiouy, Kr. Nieuwe Gracht 14.

In principe is aangenomen: Wedstrijd gedurende dit seizoen. „

C. HAAK, le Secr.

Amersfoortsche Zwem= en Polo=club.

Tot Secretaris is benoemd den heer J. M. M. Hamers,

Zweminrichting, Amersfoort.

CLUBBER1CHTEN

Nljmecgsche Voetbalbond Uitslagen Zondag 3 Mei: Grave 1—N.E C. 2 5—0, O.B.I.O.D.2—Kekerdom 5-0, M.V.C. 1—Germania 2 6-0.

Boeten: N.E.C. 2/2 art. 72, Germania f 2 art. 72, Kekerdom / 1 art. 79.

Programma Zondag 10 Mei zie vorig no. , , 17 Mei.

Noviomagum 1—Gehia 1 11 u. Eko.v. C. Woeldera Germania 1—Grave 1 2 u. Exc.v. F. Décates

de Trappers 1—O.B.I.O.D. 1 2 u. Benbaan Th.deGrood van Gentstraat 16. W. F. SLEE Seer.-Comp.l A.V.V. „Avanti." Soiree op Zaterdag 9 Mei e.k. |in den huize ,Maison Boer* Weteringplantsoen. Toegang op vertoon van diploma en introductie. Fred. Hendrikstr. 114. C L. POORTENAAR,

Amsterdamsche Cricketbond. Op de Algemeene Vergadering werd het Bestuur als volgt gekozen: Mr. P. Groote Jr., le voorzitter, H. Schutte, 2e Voorzitter, A.;de Haan Azn, secretaris, Th. Andries, penningmeester en R. Beuth, comm.; kas-commissie: J. C. de Haan, B. J. Osinga en M. Engelgeer; plv. bestuursleden: John Coucke, C. J. Groothoff, F. van Aken, J. C. de Haan en P. H. v. d. Goot.

Aangenomen werd de door het Bestuur voorgestelde reglementswijziging inzake hetfhouden van één vaste Alg. Vergadering tusschen 1 April en 15 Mei.

Inschrijvingen voor de competitie. A.C.C. 3, de Vleermuizen, OlympiaI, Hercules, V.V.V. II, V.V.V. III en Kampong; waarschijnlijk zal 1 afd, gevormd worden, tenzij dat er nog een elftal voor de 2e afdeeling mocht inschrijven. „ T> * o

Voor a.s. Zondag is vastgesteld: A.C.C d-V.V.A. <s. De opgaven van hoogere elftallen worden ingewacht uiterlijk a.s. Zaterdag 9 Mei e.k.

Bceto: no. 1 Kampong/l— wegens het niet inzenden ledenlijsten enz. „ „, .. „ . JO Geroyeerd door Olympia: H. Kleun, Haarl.weg 4d, J. de Leeuw, Pr. Hendrikkade 186, A. de Graaf, Zuid-Afrika. . . "

Het adres van den penningmeester is thans: Bussum, Meoklenburglaan, Zuidhof.

Adresveranderingen: J, H. Hageman, Overtoom 5d8, R. Beuth, Stadhouderskade 128. , , .

Sehoolcompetitie : Ondergeteekende deelt mede, dat de inschrijvingen voor deze competitie vanaf heden zijn geopend en voorzien van een lijst van tot meespelen gerechtigden (de directeur of een der leeraren mee te laten teekenen) worden ingewacht bg den heer R. Beuth, Stadhouderskade 128.

Door een belangstellende is als speciale prijs voor ieder der spelers van het winnende elftal uitgeloofd een klein zilveren bat aan de horlogeketting, indien minstens 4 elftallen mededingen. Pretoriusstr. 90. A. DE HAAN Am, secr.

Llmburgsehe Voetbalbond.

Offic. Mededeelingen. Geschorst de ver. Thor met hare leden: J. Schoutelen, M. Canisius, Th, Severijns, D. Janssen, FrTonnaer, J. Bergholz, J. Merters, A. van Kan, V. Brouwers, H. Coning, J. Postmes, M. Gielen, F.

Sluiten