Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

HET SPORTBLAD.

Ik heb mij er dikwijls van overtuigd, dat Koffie „Hag", de caffeïnvrije boonenkoffie, geen invloed uitoefentopde werking der maag.

Dr. Med. SEMI MEYER, Danzig. Zscht. f. physik. u. diatet. Therapie 1910. BI. 111.

dat de N.V.B. in dit oorlogsseizoen in 't geheel geen bondswedstrijden zou organiseeren, zijn we feitelijk al big, dat zulks nu toch wel gebeurd en speciaal wat Amsterdam betreft, hebben we feitelijk geen reden tot klagen. Doordat alle zeven Amsterdamsche 2a klaesers in ée'n afdeeling onder gebracht zijn (afd. B.) kan 'n bijzonder aardige strijd tusschen deze stedelijke rivalen verwacht v, orden. Dit zevental is aangevuld met de sterke reserve-elftallen van H.P.C. en Haarlem en met het le elftal der Amsterdamsche militairen. Dit team, dat reeds eenige wedstrijden in het Stadion speelde, zal z'n tegenstanders ook steeds goed party" geven en 't is geenszins onmogelijk, dat de goed getrainde soldaatjes, als ze wat meer aan elkaar gewend zijp, zelfs tot de sterksten in deze afdeeling zullen behooren. Het debuut van de verdedigers van de stelling Amsterdam was lang niet onverdienstelijk. Met 2—2 werd aan de Sparjaardslaan tegen H.P.C. II gelijk gespeeld en het vertoonde spel wettigt wel de verwachting, dat nog betere resultaten tegemoet gezien mogen worden.

Een zeer spannenden wedstrijd leverden V.V.A. en A.F.C. op het terrein van eerstgenoemde vereeniging in de Meer. Jammer dat het weer op dezen eersten offieiuelen voetbaldag zoo ongunstig was, anders zouden ongetwijfeld nog veel meer belangstellenden den tocht naar V.V.A's veld ondernomen hebben. Met 1—0 wisten de roodhemden tenslotte te zegevieren. Beide elftallen waren nog al incompleet, hetgeen natuurlek met alle andere clubs het geval is. Men weet nog niet zeker over welke spelers men te beschikken heeft en derhalve moet een beoordeeling van de krachtsverhouding der clubs voorloopig nog achterwege blgven.

Ajax heeft uitstekend gedebuteetd. Het begon met in den Polder een 2—1 overwinning op De Spartaan te bevechten, een resultaat dat den Ajacideo ongetwijfeld genoegen zal doen en dat tevens aantoont, dat de oud-Ie klassers, ondanks de belangrijke aderlating welke stij ondergingen, nog een flink team in het veld brengen, een ploeg die ongetwijfeld een ernstig candidaat voor de eerepla&ts zal blijken te zijn. Het wil me voorkomen, dat mèt Ajax, Blauw Wit en A.F.C. de sterksten in deze afdeeling zullen zijn, terwg'1 ook V.R.C. nog wel eens voor verrassingen kon zorgen.

De gecombineerden hadden Zondag nog vrij-af. Ze hielden een oefenwedstrijd om zich een

Met goud- of kurk mondstuk -

beter beeld van de beschikbare krachten te kunnen vormen.

Hoe 't ook zij, deze noodcompetitie, na afd. A, de Westelijke le klasse, de belangwekkendste van 't land, verdient de volle aandacht van de talrijke Amsterdamsche voetballiefhebbers en ik twijfel niet, of de publieke belangstelling zal spoedig genoeg komen, 't Gevolg zal zijn, dat er goede recettes gebeurd worden, waarbij niet alleen de vereenigingen, maar ook de liefdadigheid gebaat zal zijn.

Behalve in afd. B zijn nog diverse reserve elftallen en 3e klassers in andere afdeelingen ondergebracht. Evenals vorige jaren hoop ik ook nu weer af en toe aan deze lagere elftallen in deze rubriek m'n aandacht te wijden.

't Is anders merkwaardig hoeveel wijzigingen er in de diverse elftallen plaats gevonden hebben en vermoedelijk nog gebeuren zullen. Ook bij Blauw Wit schijnt de eenheid verbroken te zijn. Onderlinge oneenighoden zijn oorzaak, dat een deel der spelers, o.a. Seijlhouwer, Dona en de Gebr. Lucas plotseling in de Ajax-gelederen gerukt zijn en thans het gehavende elftal van de toodwitten niet weinig versterken. De Zebra's zullen dit verlies ongetwijfeld gevoelen en afgewacht dient te worden of zij nog dezelfde kracht ontwikkelen kunnen van vorige jaren.

Van den Ajaciden die hun vaandel in den steek gelaten nebben, is Jan Schoevaart reeds voor V.V.A. en Buwalda voor Hercules uitgekomen. Er is sprake van, dat die geheele groep (Gilissen, Swarttouw, Prins, v. Hartigh etc.) zich bij Hercules aanmelden zal, terwijl Fortgens voor U.V.V. speelt. Het feit, dat deze spelers het hoof dstedelijk voetbal niet meer zullen vertegenwoordigen, dient toch betreurd, al is 't ook beter zoo dan dat zij een clubje zouden vormen, zooals ten vorigen jaren „De Amateurs'1, die Lotey en z'n mannen in den steek lieten.

We zijn werkelijk zeer benieuwd, hoe ten slotte de samenstelling der verschillende elftallen zal zijn en wachten met belangstelling den komenden Zondag af. NEVOH. * * *

Nieuwsgierigheid om te zien wat of het herboren Ajsx presteert, dreef me er Zondag toe de reis — inderdaad mag men een tocht naar den Amsterdamschen Polder gerust een reis noemen — naar het veld van de Spartaan te aanvaarden. Ten deele heb ik van het uitstapje geen berouw gehad, omdat me plotseling

Sluiten