Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

HIT 3 P O

BTBLAD.

De V.R.C.* captain bevestigde m'n woorden van de vorige week en hield ook nu weer wat te houden was. De wedstrgd werd met 1—0 door de combinatie gewonnen, doordat Jeekel wederom 't genoegen mocht smaken het eenig doelpunt van den dag te maken. Overigens schijnt Os als links binnen minder voldaan te hebben en hoewel de debutant op die plaats, Kühe, verdienstelijk werkte, lijkt Jeekel toch de aangewezen mid-voor. De verdediging der V.R.C.'ers toont wel voor haar taak berekend te zijn, want dat in 2 ontmoetingen nog niet tegengescoord werd, toont wel aan, dat hier goed gewerkt wordt. Echter is de aanval nog lang niet wat hg zgn moet en ook worden kan. Tegen ietwat sterker tegenstanders dan 't militaire elftal en D.E.C. is het twijfelachtig of de verdediging de score 17a uur blank houden kan en dan is alleen een overwinning te behalen, als de voorwaartsen meerdere productiviteit ontwikkelen.

De Spartaan's oerste overwinning.

Na twee achtereenvolgende nederlagen, resp. tegen Ajax en Blauw-Wit, boekten de groenhemden Zondag hun eerste overwinning en wel tegen Haarlem II. Met 3—0 werden de jongere roodbroeken in den Polder geslagen, een uitslag die van alle hier gespeelde wedstrijden wel 't meest in den lijn der verwachtingen gelegen is. Het veld van de groenhemden schijnt in alles behalve goede conditie te zgn, wat voor clubs, die gewend zgn op een mooi onderhouden terrein te spelen, ook een belangrijke handicap beteekent.

Alvorens nu van de door mij bijgewoonde overwinning van Ajax op Blauw Wit iets naders te vertellen, willen we eerst de stand eena even bekijken, die er als volgt uitziet.

V.R.C. 2 2 0 0 4 2-0 2.-

Ajax 3 8 0 0 6 4—1 2.—

H.P.C. II 2 1 1 0 3 9—5 1.50

A.P.C. 3 2 0 1 4 7—6 1.33

Militairen 3 1113 6—5 1.—

Blauw W. 2 10 12 3-3 1.—

Spartaan 3 1 0 2 2 4—3 0.67

V.V.A. 3 0 0 3 0 4—10 0 —

Haarlem II 2 0 0 2 0 1—6 0.—

D.E.C 1,0 0 1 0 0-1 0.—

We zien dus, dat V.R.C en Ajax nog ongeslagen aan 't hoofd gaan, terwijl de H.F.C.. reserves zoowaar de derde plaats innemen. V.V.A., Haarlem II en D.E.C hebben nog geen enkel puntje kunnen bemachtigen.

Ajax klopt Blauw Wit.

Terwijl elders de belangstelling veel te wenschen overliet — in 't Stadion speelde men vrijwel voor 'n leeg huis — en misschien alleen De Spartaners tevreden konden zgn, heeft de penningmeester van De Zebra's een uitstekenden dag gehad. Reeds lang voor den aanvang was 't druk in De Meer en 't leek er iets op, alsof Ajax, gelijk 't vorig seizoen, een le klasse thuiswedstrijd had. De groote belangstelling voor bovenstaande ontmoeting is dan ook aan de populariteit van de oud le klassers te danken.

't Blijkt dat een groot aantal Amsterdammers nog steeds simpathie voor de rood-witten koes¬

tert en tijdens het spel waren ze dan ook sterk favoriet. De belangstelling voor deze ontmoeting had nog andere redenen. Drie Bl.W.-spelers, Dona en de gebr. Lucas, waren van hun oude club naar Ajax overgegaan en zouden nu voor 't eerst hun voetbalcapaciteiten tegen hun vroegere confraters aanwenden. Het verwisselen van club — de hoofdredacteur heeft er reeds enkele juiste woorden aan gewijd — schijnt dit seizoen in de lucht te hangen, 't Is een on&an' genaam verschijnsel!

Ajax heeft Zondag een welverdiende 2—1 overwinning op de Zebra's behaald. Nadat vrg kort na den aanvang van Dordt uit een penalty z'n club de leiding bezorgd had (Frans Sehoevaart was z'n boekje weer eens te buiten gegaan) namen de Ajaciden het spel meer en meer in handen en nog voor de rust zorgde Lucas Jr. voor den gelijkmaker.

Na de hervatting behielden de rood-witten 't beste van 't spel, al waren de uitvallen van Blauw wit niet ongevaarlijk.

Tweemaal werd de doelman der Zebra's door Broekman gepasseerd op een oogenblik dat een van de Lucasjes buitenspel stond en daar Rauch, zooals we dat van hem gewend zgn, z'n oogen goed de kost gaf, werd geen van beide doelpunten toegekend. Echter v% iet Lucas Sr. eenmaal 'n normaal goaltje te fokken en zoodoende wonnen de gasten met 2—1 al zou 4—1 zeker een juister beeld van de krachtsverhouding gegeven hebben.

De Zsbra's waren gehandicapt door 't gemis van v. d. Kluft Sr., een speler dien ik altijd gaarne in actie zie. Ook ontbrak de gewone doelman Schindeler, doch al was de stijl van diens plaatsvervanger iets houterig, hg hield wat te houden was. Veel zwakker dan 't vorig jaar is de Blauw-Wit-ploeg trouwens niet. De plaatsvervanger voor Dona is een stoere speler, die voor z'n voorganger niets onderdoet en Parridon, de eeuwig jeugdige, had bijzonder z'n dag. De vleugel-halfs waren wat onbesuisd. Zeer goed speelde de spil. In de voorhoede ontdekten we op de linksbinnenplaats een jong spelertje met veel aanleg. Ook de linksbuiten had goede momenten en hij zou heel nuttig gewerkt hebben, als bij niet zoo vaak off side gestaan had. Van Dordt viel me als mid-voor zeer mee, terwijl de rechtervleugel zich ook aardig aanpaste.

Het Ajax-elftal is sterker dan ik verwacht had, ja, onwillekeurig vraagt men zich af of 't als geheel niet beter is dan 't vorige seizoen, al mag men bg 't beantwoorden van deze vraag natuurlijk niet uit het oog verliezen, dat tegen zwakkere tegenstanders gespeeld wordt. Het valt niet te ontkennen, dat het gemis van Oilissen, Fortgens en Buwalda gevoeld wordt, doch overigens is het geheel er niet minder op geworden. Ziegeler is nog het zelfde handige keepertje en Frans Schoevaart weet z'n ijzeren kop en z'n stoere boddy nog op dezelfde wijze te gebruiken. Dona is een goed 2e klasse achterspeler. Het opstellen van baide backs was vooral voor de lust foutief. Ze trekken te veel op doel terug waardoor er een te groote gaping tusschen middenlinie en achterhoede ontstaat.

Sluiten