Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

HET SPORTBLAD,

te balen. Ia de tweede helft werd niet meer gedoelpunt en 't resultaat werd derhalve 2—2. A.F.C. blijkt ook al niet 'n elftal in 't veld te brengen, dat Ajax ernstige concurrentie kan aandoen. De oude Haarlemmers vertoonen weinig lust, om de laatste plaats te bezetten.

Ajax—V.E.C. 3-0.

't Leek me de aardigste ontmoeting van de vier welke ia Groot-Mokum gespeeld zouden wordea en bovendien, ik wilde wel weer eens 'n kijkje bij Aj*x nemen. Dat had ik dit seizoen nog £iet gedaan en hoewel ik wist, dat er aan 't uitwendige niets veranderd was, zoo was ik toch eenigszins nieuwsgierig.

Tegen tweeën liep ik door 't hekje naast de boerderij. Daar stonden de peuterige loketjes, waarin onzichtbare menschen kaartjes uitdeelden en de lieve duiten opsteken. Beeds roezemoesde het ma van de veldzijde tegemoet. Ealm slenterde ik door. Daar op 't hoekje van de staantribune, juist boven het houten gemakje, de reclames van Fr*ns Schoevaart, die laat weten, dat hij door de week met electriciteit werkt. Vervolgens loopt men achter de staantribune langs, waar doorheen je de schimmen der zich lostrappende spelers reeds onderscheidt. Dan op 't hoekje, daar ben ja er.

M'n nieuwsgierigheid groeide .. -Waarachtig, Reeser was er nog I Dat bespaarde me 't losknoopen van m'n jas. Bij 't verder gaan langs de groote tribune bemerkte ik alras fcéél veel bekende gezichten. Eerlijk gezegd, zoo had ik 't m3 niet voorgesteld, toen Hercules de roodwitten de eereafdeeling uitknikkerde. 't Blijkt nu wel, dat Ajax nog in elk opzicht is de club van Amsterdam en — laat ik er dat aanstonds aan toevoegen — als de Ajaciden op het thans ingeslagen pad voortgaan, dan zullen ze dat stellig blijven ook.

Voor de officieele tribune stonden de officieels mannen te praten. Daar loop ik tegenwoordig op de teentjes langs, sedert ik weet hoe wijze en brave „voetbalmeneeren" wijs en braaf doen ! Intusschen ook hier bekende gezichten. De thans baardelooze praeses kijkt met z'n tien jaar jongeren kop nog even nerveus gewichtig om zich heen. Grootmeyer, die zelf niet meer speelt, doet nu ook bestuurswerk. Wie ik tot mijn spijt miste, dat was Sjors Rauch. Ajaciden, dien tjverigen jovialicus hadden jullie niet mogen laten schieten, jammer toch!! — Wie er wel was! — Dade! J», Dade is terug bij Ajax. Hij is eigenlijk nooit weg geweest, maar er was toch 'n tijd, dat de jongeren meenden 't wel zonder Dade te kunnen, 't Bleek dat zulks niet ging en nu is hij er weer. Dit alleen is voor mg een waarborg, dat da club nu goed geleid zal worden. Dade zal het schuitje wel in veilig® haven brengen.

Op de perstribune was het uitgestorven. Alleen ontmoette ik er m'n collega van De Tijd, wiens objectief oordeel over spel en spelers me altijd gaarne aan zijn zijde doet zitten. Óverigens werden de persplaatsen ingenomen door mij onbekende Ajax-enthousiasten. Vroeger, als er plaats over was, dan zaten daar de meiskes van enkele spelers en bestuursleden, met handjes,

tandjes, alles elegantjes. Maar clubliefde van jonge mei'jes is even veranderlijk als de groote liefde en vermoedelijk zullen deze voetbalgratiëa nu wel 'n vroolgk aanzien aan de Stichteche tribunes geven.

't Spel gaat beginnen! Als de rood-witten hua entiéa maken, bemerken we, dat bel en toeter aan de overzijde den zomer gelukkig niet overleefd hebben. Toch is 't welkomstapplaueje van het talrijke publiek. even hartelijk ais voorheen. Als elf sombere mannen betreden de V.R.C.ere, geheel in 't doaker blauw, de groene vlakte. Waar blijft 't nieuwe oranjs-witte jersey ? Van Praag, doet de Hollandsche arbiters concurrentie aan en is met de leiding belast.

Vlug wordt er aan beide zijden gespeeld. Het volledige Ajax-team is alvast iets sterker, doch de backs van de gecombineerden staan pal en vooral Moot Korte nhorst verdedigt uitstekend. Na enkele vergeefsche pogingen heeft eindelijk „Kippie" succes. Een houdbaar schot laat de kleine invaller-doelman door zgn handen glippen. Even later komt nagenoeg op dezelfde wgze een tweede goaltje van den jongsten Lucae. V.R.C. geeft niet op en is geruimen tgd iets in de meerderheid. De rechtervleugel (Jan ter Haar werd op de rechtsbinnenplaats zeer onvoldoende vervangen) heeft tegen Terwee niets in te brengen, zoodat alles van links, of van Jeekel komen komen moet. Herckenratb zet enkele malen goed voor en Jeekel lost eenige goede schoten. Doch Ziegeler is het nog niet verleerd en succes voor de gasten blgft uit' Na rust blgft het spel ons boeien. Ajax i* iets in de meerderheid en door een zeer ontactische omzetting (Herckenratb midden-voor) vaö de V.R.C.-voorhoede, is deze linie vrijwel onge' vaarlijk. Met een hard schot maakt Broekman» het Ajax-kanon, een derde punt en dan verslap' ook het spel der gastheeren, die er verder i* slagen tegenseoren te voorkomen, zoodat zij ee» 3—0 overwinning boeken.

Beide ploegen zg'n er sedert ik ze de laatst* maal in actie zag bepaald op vooruit gegaaf' 't Was jammer dat de gasten met 2 invallef* uitkwamen, want juist die invallers hebben ve«J op hun geweten. Men mag den kleinen doel' man, die onverwacht de ondankbare taakwer" opgedragen werd, geen verwijt van maken & 't moet erkend, na de rust stopte hg' een pa»» lastige schoten heel verdienstelijk. De beid» punten voor de rust zou een geroutineerd*» doelman echter voorkomen hebben.

De rechts-binnen was zeer zwak en Am*' zenius ondervond niet den geringsten steufj In de voorhoede waren Jeekel en speci»^ Herkenrath de menschen. Sibinga doet hadi*1 dueel aardige dingen, maar van combineer^ heeft hg weinig begrip. De middenlinie is tegengevalllen. De Koster was nog de beej [ doch z'a plaatsen is zwak. Nog slechter is <*» van Neuberg, die verder den bal steeds vO de voeten van zgn tegenstanders kopt. Jj* \ Hamburger is te langzaam; Jurrema zou & j heel wat beter gedaan hebben. Het beste de van 't elftal is de achterhoede. Zoowel Korte^ horst als de jeugdige Baes hebben uitsteke* gespeeld. Van beide spelers kunnen de geC°^ bineerden nog veel pret beleven en met 6

Sluiten