Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD

15

veld doolde, kreeg de vlugge linksbuiten dén bal te pakken. Hij bracht snel op, passeerde Blommendaal en gaf toen over naar den ongedekt staanden v. Leeuwarden, die een goed geplaatst schot inzond en zoodoende na circa 10 min. z'n club de leiding g»f. Het tweede doelpunt was veel fraaier. Seijlhouwer, in de richting van zijn rechtsbuiten drijvend, zet plotseling hoog

naar het midden over, v. .Leeuwarden scniet snel toe en kogelt het leder in eens in den rechterbovenhoek. Dat was een keurig doelpunt en 't hartelijk applaus wat volgde, ten volle waard. In 't begin van den strijd was Jan Thomee bijzonder actief en v. d. Kluft kon hem toen niet houden. Hij gaf dan, voor hij op Dona stuitte, naar binnen over en zoo kreeg Ruysenaar tweemaal kort achtereen een mooie kans. De eerste kser schoot hij over, de 2e keer te zacht en zoo kregen de Del venaren geen loon naar werkan ia die korte periode, dat zij ook tegen d^n wind gevaarlijk waren.

Later kwam v. d. Kluft steeds beter in vorm. en Thomee werl toen zoo geducht in de gaten gehouden, dat hij weinig meer kon uitvoeren.

Zoo waren de uitvallen van het Delftsche quintet ongevaarlijk en was Concordia's helft het tooneel van den strijd.

De achterhoede hield echter flink stand, waarbij 't spel van de Amsterdamsche voorhoede ook dikwijls te langzaam was om 't gewenschte succes te behalen.

Na de rust waren zooals reeds gezegd de bordjes verhangen en vooral tot circa V* uur voor 't einde beheerschten de black and whites 't spel.

Maar de Blauw Wit verdediging zwoegde enorm en telkens kwamen enkelen voorwaartsen te hulp. Bovendien zat er soms iets mats in 't spel der Cöncordianen.

Lang niet altijd werd er alles in 't werk gesteld om het leder te bemachtigen. De spanning kwam er in, toen Ruysenaars na een keurige dribble op dezelfde wijze als Seylhouwer voor de rust plotseling hoog voorzette. Thomee kan er juist met z'n kruin bij en vandaar ketste het ronde dingske in 't net. Ook dit was een fraai doelpunt en daar 't al kort na de hervatting kwam, dacht ieder Concordia te zien gelijk maken, maar 't lukte niet; daarvoor werkte de Amsterdamsche verdediging te bard, en speelde de Delftsche voorhoede te laksch Voortdurend ondernamen de Zebra's goede uitvallen en vooral Seylhouwer en Lucas zwoegden enorm, zij haalden den bal uit de verdediging weg en voort ging het, óp v. d. Bergh af. Hoe mesr 't einde naderde, des te gevaarlijker werden de uitvallen en een paar maal dachten we Blauw Wit zelfs de leiding te zien Tergrooten. Dat werd echter toch voorkomen en zoo kwam het einde met een zwaar bevochten 2—1 zegepraal voor de Amsterdammers.

't Was geen onverdiende overwinning, al zou «en gelijkspel de verhouding juister hebben Uitgedrukt. Doch als de partijen zoozesr aan *lkaar gewaagd zijn, hangt de overwinning aan kleinigheden af.

Of Concordia had kunnen winnen ? Dat is 'n Andere kwestie. Ik geloof zelfs van wel,, wanneer *Ue spelers zich hadden gegeven gelijk hun

tegenstanders dat deden. Vooral Jan Thomee wachtte bijoa steeds tot men hem 't leder voor de voeten speelde; slechts korte periodes gaf hij zich geheel. Dan kreeg als 't ware het heele elftal een ruk en werd er over alle linies beter gespesld.

n» «,,<,™;i,no«r vnrdiennn voor alles lor voor

hun zwoegen. Er werd trouwens ook goed gespeeld, ik zag deze Amsterdammers nog niet zoo flink werken. Toch wordt er nog steeds dezelfde cardinale fout gemaakt, n.1. het tempo wordt te veel onderbroken De binnenvocrwaartsen draaien te graag een paar maal om een man heen, ze staan te dicht opeen, kruipen niet ge¬

noeg in de openingen, kortom nun wer* is, *e

klem. Meer toeleggen op long-pMBiug « " de aangewezen weg om meer succes te behalen.

De vleugelspelers, vooral de nnKBDuuen, niugou er wezen. Hun goed de plaats houden is zèer

verdienstelijk. Z.ondag was ae nnnervieus<» »"> geheel het best, doordat v. Leeuwarden zeer productief was (behalve de 2 goals die hij ter wereld bracht, loste hij meerdere goede schoten op doel) en v. Doit telkens keurig voorzette. Individueel was Lucas, alias „Kippie" wel de beste. In de middenmoot blonk v. d. Kluft uit, een stugge stoere werker, die niet los laat en uitstekend kopt. De beide overige spelers vielen niet op, stonden echter hun mannetje. Van de backs is Dona de beste hoewel Parridon ook voor z'n taak berekend is, snel is hij echter niet. Tegen den wind trapten beiden zeer onzeker. Schindeler heb ik sedert zijn optreden onder de Ajax-lat nooit meer werkelijk goed zien keepen. Hij hield wel diverse goede ballen doch maakte over 't geheel toch geen zekeren

indruk. ,ii

Dan was de Delftsche keeper beter, alleen was ook zijn trappen tegen den wind zwak. Van de backs was Steinmetz de beste, hij ia zeer lenig en speelt bijzonder courageusen. Z'n partner mag er ook zgn, is soms echter te langzaam. De middenlinie werkte hard doch kon mij niet bekoren. '

De Man was nog de beste. In de voorhoede waren Demmink en Ruijsenaar de besten. Vooral de laatste speelde zeer verdienstelijk. Thomee was alleen bg buien goed. De beide vleugelspelers waren niet voor hun taak berekend en vooral v.d. Werfhorstwas zeer zwak.

Over 't geheel was het een goede 2e klasse wedstrijd doch le klasse spel was het lang niet. Of echter de capaciteit ontbreekt, zou ik niet gaarne beweren, evenmin of deze elftallen zwakker zijn dan Velocitas. Wel geloof ik, dat U.V.V. de sterkste zal blgken te zijn. Ik heb U.V.V. nu al zoo dikwgls zien spelen en steeds heb ik respect gehad voor dat snelle overrompelende voorhoedespel der rood-witte Stichtenaren. Snelle vleugels en goed schietende binnenvoorwaartsen, verder een middelmatige doch hard werkende verdediging, dat is de analyse van het. elftal van U.V.V.

Mijn beste wenscben vergezellen Blauw Wit op haar tocht naar Utrecht. Ik hoop van harte dat zij mgn vermoedens zullen logenstraffen, 't Zou niet genoeg toe te juichen zijn, als we er in Groot Mokum nog een le klasser bg kregen.

Vasthouden, blauw-witten l

Sluiten