Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

hit Sportblad

kening (ten slotte wist een leek niet wie gewonnen had) heeft deze rugbymafch toch geen moment kunnen boeien, 't Is nu eenmaal geen voetbal, waarmede het publiek vertrouwd geraakt is. Toch zit er heel veel in dit spel, dat een combinatie van voetballen en worstelen is, nu niet worstelen zooals Placké het doet (I), maar zooals hét door de jongeren in de krachtsportwereld beoefend wordt.

Voor dit spel is meer nog dan bij voetbal vlugheid, kracht en moed noodig en dan nog iets en dat is wel het voornaamste: men moet een volkomen fair sportsman zyn. Is men dat niet dan zijn geen 10 scheidsrechters in staat om ongelukken te voorkomen. Men moet zich bij een rugbywedstrijd niet opwinden laten, geen wraak willen koelen, kortom . . . voor Hollandsche jongens een ongeschikt spel !

Ajax-Dulwich Hamlet. Circa 2000 toeschouwers waren op de verschillende rangen van het Ajaxterrein aanwezig om de roodwitten tegen het sterke elftal van de Dulwich Hamlet F.C. te zien spelen. Voor den aanvang regende en hagelde het zoo hevig, dat voorloopig aan beginnen niet te denken viel, terwijl de toestand van het terrein steeds bedenkelijker werd. De toeschouwers op de niet overdekte tribunes waren niet te benijden en 's was dan ook een gelukkige gedachte van de Ajax officials, om ook hen toe te staan onder de groote overdekte tribune een schuilplaats te zoeken. Alsof hun leven op 't spel stond stormde toen alles op de hoofdtribune af, die tenslotte dan ook voller dan ooit was.

Toen 't weer wat ophelderde en het zonnetje Z9lfs doorbrak, zoodat een prachtige regenboog boven de Kruislaan verscheen, basloot men 't maar te wagen en onder leiding van een invallerscheidsrechter met een regenjas aan — een figuur uit den goeden ouden tijd — stelden de elftallen zich als volgt op : • A)ax: Hamlet: Ziegeler doel Coleman

Swift r. achter Clegg

Gilissen 1. achter Lawrence

Goosen r. midden Wight

Ten Herckel spil Popple

Fortgens 1. midden Smart

Vermeer r. buiten Carson

De Vos' r. binnen Hegaze

Holst mid'Voor Clarksön

v. Dordt 1. binnen Barker

Grootmeijer 1. buiten Gresn

Ajax miste dus Jan Scboevaart, de gebr. Pelser en Kooy, doch ook de Engelschen waren onvolledig en kwamen in deze eerste ontmoeting niet met hun sterkste combinatie uit.

Terwijl algemeen een gemakkelijke overwinning voor de sterke Engelsche ploeg verwacht werd, bleek al spoedig dat Ajax met haar gebroken elftal heel verdienstelijk werk leverde. Het was voor de spelers een verbazende toer om zich in den modder goed statnde te houden en vooral de voorwaartsen hadden een zware taak. Gilissen die als achterspeler in de klei groot geworden is (!) was bijzonder op dreef en steeds brak hij de vijandelgke aanvallen, die meestal door den Egyptenaar Hegazi geleid werden. Doch ook Ziegeler en Swift waren goed op dreef, hoewel de laatste erg onzuiver wegtrapte. De Engelschen waren iets gevaarlijker

in han aanvallen doch tot doelpunten brachten zij het in de eerste helft niet.

Na de hervatting wist Hegasi een doelpunt te maken, dat echter wegens buitenspel niet toegekend had mogen worden.

Op keurige wijze maakt dan Van Dort voor de gastheeren gelijk, doch weer is het de Egyptenaar, die zijn partij de leiding hergeeft. Ajax krijgt dan nog enkele kansen, doch de voorhoede loopt te veel dooreen en voor doel wordt getreuzeld.

Doordat Gillissen met Holst van plaats verwisselde, kreeg het bruin-blauwe aanval quintet een veel gemakkelijker taak en door handig spel wisten zij nog tweemaal het net te vinden, zoodat tenslotte de Engelschen geflatteerd met 4—1 winnen.

Dulwich Hamlet heeft de goede reputatie, welke zij in Engeland en ook op het continent geniet, weten te handhaven, 't Is een flinke combinatie van vlugge tactische spelers. Vooral de spil, de links-binnen en Hegazi toonden zich voetballers van de bovenste plank.

Behoudens het laatste kwartier heeft Ajax flink gespeeld, heel wat beter dan tegen D.F.C. Deze wedstrgd kan speciaal als een lesje voor de elftal-commissie gelden.

Hoe dikwijls niet is er Ajax op gewezen, dat zij eens bij haar lagere elftallen naar jongere spelers zoeken moet en verder dat Gillissen wel in de achterhoede, doch niet in de voorhoede thuis hoort.

Nu bleek dat laatste weer eens overduidelijk en bovendien hebben 3 van de 4 invallers — speciaal v. Dort was zeer goed — uitstekend voldaan.

Werkelgk, uit deze wedstrgd kan de elftalcommissie een goede kering trekken.

Ondanks het slechte weer en het modderveld, was het een aardige ontmoeting. We hopen de Dulwich Hamlet F.C. weer eens in de Meer te zien.

Zaterdag 22 Maart.

't Is eigenlijk ook een feestdag, die Zaterdag voor Paschen. Je hebt juist denhalven Zondag, Goeden Vrgdag, achter den rug en vervolgens 2 achtereenvolgende Zondagen in 't vooruitzicht. De scholen hebben vrij, er is beursvacantie, kortom 't is geen gewone Zaterdag ook.

We bleven op dezen dag ook niet van voetbal verstoken. De militaire commissie lei beslag op het oud-Rosenburgh-terrein en bracht daar twee militaire. elftallen tegen elkaar in 't veld.

Cadetten—Adelborsten.

Slechts circa 100 toeschouwers waren op RA.P.'s veld aanwezig om de verrichtingen van zee- en landmacht te volgen. De cadetten verschenen met een stevig elftal, meest Velocitasspelers natuurlijk. De adelborsten beschikken niet over spelers met een routine als de cadetten hebben en 't gevolg was dat de landrotten een gemakkelijke overwinning behaalden. 7—1 zgn cgfera die sprekend genoeg zgn. Toch was de meerderheid van de cadetten in 't veld niet groot. De voor 't meerendeel tengere adelborsten ('t klinkt vreemd maar 't is toch volkomen juist; in afd. B van de schoolwedstrijden zou dit elftal tegenover psysiek gelijke tegenstanders gestaan hebben) werkten hnnl hard

de adspirant-generaals deden het op hun doodé gemak en alleen om in laatste instantie t«

Sluiten