Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

9

een aardige combinatie te beschikken, terwijl de gastheeren in de finale een ieder verbaasd hebben met hun pittig spel.

Het tournooi werd den eersten Pinksterdag geopend met den wedstrijd O. S. Brugois—West Norwood F.O, onder leiding van scheidsrechter Groothoff.

De Engelschen, die in wit-blauwe jerseys met blauwe pantalons speelden, bleken al spoedig de meerderen te zijn van de blauw-zwarte Belgen. Zjj speelden het spel zooals het gespeeld moet worden, terwijl de Bruggenaren in tactiek dikwijls zeer te kort schoten. Gelukkig voor de Belgen was het schieten van hun tegenstanders nog al zwak en behoudens het tweede doelpunt, wat hij door z'n handen liet glippen, heeft de Brugsche doelman zijn heiligdom kranig verdedigd. Reeds na 10 minuten had de West Norwood door 'n goed schot van den mid-voor de leiding genomen, die door de zoo even gememoreerde fout van den Brugschen keeper nog voor de rust vergroot werd. In de tweede helft nemen de Britten het spel vrij kalm op en scoren nog eenmaal door den rechtsbuiten.

De Belgen kregen wel een enkele maal 'n kans op een tegenpunt, doch 't binnentrio van de voorhoede bleek telkens veel te langzaam te zijn en zoo behaalden de gasten van over't kanaal een gemakkelijke 3—0 overwinning.

Er werd vrg forsch en snel gespeeld en behoudens het laatste kwartier, toen de warmte den spelers blijkbaar te hinderlijk werd, had de wedstrijd een geanimeerd verloop.

Terstond na deze ontmoeting kwamen de elftallen van Ajax en Werder in 't veld. De Bremers droegen groene jerseys met witte broeken, het costuum van de bekerhoudster G.V.C. die niet in de gelegenheid was den wisselprijs te verdedigen.

Scheidsrechter Rauch had bij deze ontmoeting de leiding.

Bh' de gastheeren ontbraken Jan Schoevaart en Vermeer voor wie Ten Herkei en De Vos invielen. Bij de Noord-Duitschers waren de vleugel-halfs invallers.

Ajax begon uitstekend en reeds dadelijk werd het Duitsche doel ernstig bedreigd. De geheel in 't zwart gekleede doelman, met een vervaarlijke ijsmuts op z'n lokken, deed in den beginne erg onzeker, doch later bleek big uitstekend voor z'n taak berekend te zijn en menige aanval stuitte in laatste instantie op hem. Grootmeijer slaagde er in de eerste helft echter in, hem eenmaal te verschalken, wat later de winnende goal bleek te zijn.

In de tweede helft wogen de partijen volkomen tegen elkaar op, zelfs waren de Duitschers geruimen tijd sterker, doordat het meerendeel der Amsterdammers vrü lauw speelde. De achterhoede wist echter scoren te verhinderen en daar de Bremers den aanval der gastheeren ook verder in bedwang hielden, eindigde deze partij in een 1—0 overwinning voor Ajax.

't Was het sterkste elftal dat won, masr groot was 't verschil' niet en met een beetje meer geluk hadden de Bremers het even goed tot den eindstrjjd kunnen brengen. Bijster interessant was deze wedstrijd overigens niet. Vooral tegen 't einde zat er weinig gang mee? in 't spel.

De tweede dag. Het weder was den tweeden dag nog beter dan den openingsdag, daar een frisch windje voor de noodige afkoeling zorgde.

Het terrein was prachtig gelijk. In deze tijd van 't jaar is er haast geen beter veld in ons land aan te wijzen.

Een talrijk publiek was dan ook aanwezig, toen scheidsrechter Rauch omstreeks l1/3 uur de C. S. Brugois en de F. C. Werden liet aantreden voor den consolatieprijs.

Spoedig bleek dat de spelers, al waren ze den vorigen dag niet al te vroeg en in zeer vroolijke stemmung in hun manr'je gekropen, toch nog voldoende fut over gehouden hadden om een geanimeerde partij voetbal te spelen. Het krachtsverschil van beide elftallen was bijzonder gering en al stond het spelpeil nu niet erg hoog, de wedstrijd was rijk aan spannende momenten. Voor de rust waren de NoordDuitschers de sterkeren en eenmaal hadden zij succes, toen aanvoerder Schlengemann een voorzet van rechts onhoudbaar in 't net plaatste. In de tweede helft domineerden de Belgen doch voor doel waren de binnenspelers voortdurend te lang Kaam om succes te behalen. Wel waren beide voorhoedes in staat nog talrijke malen op doel te schieten, doch. beide keepers werkten bijzonder goed en doelpunten bleef dan ook uit.

Werder won met 1—0 en behaalde daardoor den derden prijs, terwijl de C. S. Brugois vierde werd.

Nauwelijks waren de spelers van Werder en Brugois in de kleedkamers verdwenen of Groothoff floot de beide finalisten, Ajax en de West Norwood P.O. binnen de lijnen.

De Amsterdammers hadden dezelfde opstelling van den vorigen dag, alleen ontbrak nu ook Kooy, die in de laatste minuten van den wedstrijd tegen Werder z'n enkel verzwikt had. Daarentegen was Vermeer weer present. De Engelschen hadden 't zelfde elftal van den eersten dag.

Algemeen verwachtte men een besliste overwinning van de Britten, vooral toe die aanstonds het spel in handen namec. Zij waren veel vlugger da» de Hollanders en van meet af aan werd Ziegeler's veste ernstig bedreigd. Wat niet uitbleven kon, geschiedde. Norwood nam al spoedig met een goed schot van den midvoor de leiding. Van dat moment aan kwam er verandering in 't spel der gastheeren. Bjjna voortdurend aangemoedigd door het publiek, kwamen de Amsterdammers steeds beter op dreef en ook het Engelsche doel werd heftig bestookt. Tot het einde toe bleef de spanning er in en geen moment was te zeggen wie winnen zou, daar elk oogenblik de gelijkmaker verwacht kon worden. Het werd een van de fraaiste wedstrijden welke dit seizoen op het Ajax terrein gespeeld werden. Beide partijen speelden een vlug en forsch spel, dat door het publiek met groote belangstelling gevolgd werd. Hoe de voorhoedes ook zwoegden, steeds behielden de verdedigingen de overhand en toen Groothoff het einde aankondigde, hadden de Engelschen na zwaren kamp met 1—0 gewonnen.

Zoo is dan de West Norwood F.C. houder geworden van den Meuwsen-beker, een succes

Sluiten