Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HIT SPORTBLAD.

Velocitas en U.V.V. plaats en de Utrechtenaren hebben dezen wedstrijd met 2—0 gewonnen. We zullen een goed deel van het vertoonde slechte spel aan de zenuwen moeten toeschrijven, maar zelfs als we daarmede voldoende rekening hebben gehouden, blijft er nog zooveel over dat we ons herhaaldelijk hebben afgevraagd of hier nu een candidaat voor het eerste klasseren ap en een eerste klasser aan het werk waren. Het was vaak zoo'n doelloos getrap dat men het niet eens met den naam van 2e klas kon bestempelen- Het kleine terrein was boyendien niet bevorderlijk voor goad spel en alles te z&men genomen was alleen de geestdrift waarmede beide partgen streden te prijzen, U.V.V. heeft dezen wedstrijd welverdiend met 2—0 gewonnen, maar daarmede is het nog lang geen zekerheid dat de Cadetten ook in Utrecht zullen verliezen, daar ook hier op een klein terrein gespeeld wordt, waar het geluk vaak een bijzonder groote rol speelt, zoodat Velocitas zeker hier nog voor een verrassing zou kunnen zorgen.

Memoreeren we ten slotte nog dat H F.C. met een zeer onvolledig elftal Robur et Velocitas met 3—1 klopte, waardoor Zondag a.s. D.F.C. en H.F.C. in den eindstrijd voor den bek«r zullen spelen.

Van de Prinsenlaan.

Sparta—Vitesse. Om het kampioenschap van Nederland. Toen de wedstrijd afgeloopen was en ik krijtwit van opwinding naar m'n wagen liep te zoeken, prevelde ik deze woorden, die naar ik vermeen in vroeger dagen al eens door een ander man van beteekenis werden geuit: „nog e'én zoo'n overwinning en we zijn verloren".

Al de rechtzinnige (ik bedoel gezonddenkende) Spartanen, die bij dezen wedstrijd zijn tegenwoordig geweest en die zooals mijn redacteur me onlangs nog verzekerde, deze regelen letterlijk plegen te verslinden, zullen bij zich zelf ze8gen: „hg heeft gelijk, hij heeft alweer ge¬

lijk, hij heeft altijd gelijk, het was een pyhrusoverwinning".

Deze overwinning, deze belachelijke overwinning, heeft Sparta veel kwaad gedaan.'

Beusch voor haar naam zou het maar beter geweest zijn, als zij deze tweede ontmoeting verloren had.

Elk elftal mag wel eens uit vorm zijn en vooral als je club haar zilveren feest viert en als ja telkens maar weer diners eet met uitgezochte menu's, als je in den roes vergeet te oefenen, ala je zoo'n wedstrijd meer beschouwt als hors d'oeuvre voor een volgend feestmaal, en als je bovendien je tegenpartij nu niet ganschelgk zoo ernstig neemt, dan zijn er redenen te over om voor dat uit-vorm-zgn verzachtende omstandigheden te pleiten.

Als die tweede ontmoeting dan in haar nadeel was afgeloopen, dan had Sparta op onzijdig terrein een beslissing kunnen spelen, dan had ze zich in haar ware gedaante kunnen vertonnen en er zou voor haar gelegenheid geweest zgn in een goeden wedstrijd op beslissende wijze haar westelijke suprematie te bewijzen.

Zooals het nu gegaan is, vrees ik, dat men dit kampioenschap zal blijven betitelen als het bofkampioenschap, en men zal misschien vergeten, dat de Spartaaen een werkelijk schitterend speelj«ar achter den rug hebben, met als eenig vlekje op de ombesmette gedragslijst hun nederlaag tegen die andere geelzwarten uit de Rssidentie ....

Bij den wedstrijd van Zondag heb ik me eerlijk gezegd als Spartaan zitten te geneeren. Kijk er eens aan, ik heb heusch respect voor de kranige verrichtingen van de Arnhemmers. Het was een cordate geestdriftig spelende ploeg en ik wil hun gaarne het compliment geven, dat faun toekomt, n.1. dat ik nimmer een betere Oostelijke vertegenwoordiger op de Westelijke velden gezien heb.

Maar late men nu niet denken in Arnhem, in het Oosten, dat het Sparta, dat nu Zondag zulk een smadelijke overwinning boekte, het

Sluiten