Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

9

»n eco

MELK-CHOCOLADE. OPWEKKEND, D0R5T5TILLEND, voor PADVINDERS de mees! geëigende.

RADEMAKER'5 KONINKLIJKE CACAO & CHOCOLADEFABRIEK'

dat waar hier zulke reudeerende aandeelen te verkrijgen zijn, immers zij geven eeuwig dividend in den vorm van een vrije plaats, dat onze financiers niet meer aandeelen nemen. Ook wil spreker den ijverigen secretaris, de heer John Coucke, niet een woord van hulde onthouden voor al het vele dat hjj voor het tot stand komen van het sportpark heeft gedaan. Vervolgens richt spreker zich tot zijn zoon wier de eer van de eerste steenlegging is te beurt gevallen.

Hij riep hem toe, waar hij nog het volle leven voor zich heeft steeds de sport hoog te houden, die een ruime blik geeft en die leert vast op een doel af te gaan.

Sport vormt het karakter omdat zij ons voorhoudt dat eerlijkheid in het spel, ook eerlijkheid in .het leven is. Hiermede besluit spreker zijn luide toegejuichte reden.

De heer Delprat verklaart namens het gemeentebestuur, dat deze met belangstelling de stichting van het sportpark heeft gevolgd.

De raad waardeert het ten zeerste, dat mannen als de heer Van Aalst zich voor deze zaak hebben geïnterresseerd; een zaak die voor groot belang van Amsterdam is, temeer daar er andere steden zijn die Amsterdam van de eerste plaats willen dringen.

De heer Jasper Warner, voorzitter N.V.B, verkrijgt daarop het woord en wenscht namens de sportwereld, namens de organisatie, die het meest belang heeft bij de stichting van dit sportpark een woord van dank te brengen aan die mannen, die dit werk hebben tot stand gebracht.

Waar de sportlieden hebben gefaald, daar zÜt gij er thans in geslaagd iets tot stand te brengen, waarvoor heel de Nederlandsche jongelingsschap U dank verschuldigd is. (Applaus.)

Na het traditionneele geklikklak van serie's fotografen was de plechtigheid geëindigd.

De genoodigde vereenigde zich daarop in het directiegebouw, de eerewijn werd aangeboden waarmede de plechtigheid werd besloten. Amsterdam, 16 Juni 1913. KRABBELAAR.

Alg. verg. Amst. Kantoor Voetbalbond.

Zaterdagavond had ir, hotel du Commerce, de jaarvergadering van den A.K.V.B. plaats, onder leiding van den heer J. Goseckalk. Aan

't jaarverslag, uitgebracht door den secretaris, ontleenen we, dat het voetbalspel onder employés van handelshuizen vooruitgaande is, dank zij den steun die de vereenigingen van de zijde van hare directies ontvangen. Hij wijst op de verschillende perioden door den bond medegemaakt en memoreert voorts de toetreding van een tweetal nieuwe clubs, de Rijkspostspaarbank en de Spoorvogels, employé's der Hollandsche Spoor.

Na een bespreking van de vriendschappelijke verhouding ten opzichte van de bonden en het opgewekte vereenigingsleven der clubs, bracht hij vervolgens dank aan de pers voor de welwillende medewerking. Het financieel verslag wijst een klein batig saldo aan.

Het bestuur werd als volgt samengesteld: J. Gosschalk, voorzitter; L. Knecht, vicevoorzitter; D. Knecht, le secretarie; J. Hermans, 2e secretaris; J. H. Hilke, penningmeester; D. Riphagen en P. J. te Winkel, commissarissen, De verschillende commissies werden herkozen, terwijl na bespreking van verschillende zaken van huishoudelnken aard, de drukbezochte vergadering te circa 12 uur werd gesloten.

ATHLETIEK

Nederlandsche Athletiek-Unie. Aangenomen leden.

De candidaat-leden Nos. 766-780 voorkomende in het no. van het 0.0. zijn als leden der N.A.U. aangenomen.

Candidaat-leden.

Als zoodanig melden zich aan, 781, C. C. Henneke, Rustenburgerstraat 319 II, 782. Cfar. Roosingh, idem 354, 783. A. H. JBuyen, Spuistraat 215, 784. J. Goosen, Kerkstraat 181, 785, E. Hillegonde, Sloterdük B. 89, 786. J. G. Barends, Fred. Hendrikplantsoen 34, 787. K. Mars, Hugo de Grootkade 76 II, 788. M. G. v. Riel, Bloemgracht 86, allen te Amsterdam.

Expositie athletiek N.I.T.S.T., Den Haag.

Tijdens de tentoonstelling van de N.I.T.S.T in den Haag, zal door de N.A.U. eene expositie op athletiek gebied plaatshebben. Voorde leiding daarvan zijn door het besluur aangewezen de heeren Wm. Sutherland, v. Beverninckstraat 253, en D. J. de Vries, Weimarstraat 165, beiden in Den Haag, resp. consul en plaats-

Sluiten