Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

21

Hardloopen 400 Meter te Haarlem op 17 Aug N.V.B. 15 A. H. Buyen Ajax Amsterdam 554/s s e., 16 F. J. Couton D.E C. 56"/5 sec, 17 Th. de Grauw J. Th. Hzn. H.F.C. 574/5 sec, 18 J. Grijseels Jr. A.F.C. 543/lQ sec, 19 B. L. Jobst Jr. A.F.C. 64+/s sec, 20 M. Pelser Ajax Amsterdam 5E2/5 sec, 21 A. Schravendijk Haarlem 57 Vi0 sec

Hardloopen 8C0 Meter te A'dam op 3 Aug. N.V.B. 22 Th. de Grauw J. Th. Hzn. H.F.C. 2 m. 14 sec, 23 M. Pelser Ajax A'dam 2 m. ll?/l0 sec, 24 C. A. d» Euijter V.V.A. 2 m. 137,0 sec, 25 A. Schravendijk Haarlem 2 m. 14'/io sec.

Hardloopen op 1 Eng. Mijl te A'dam op 3 Aug. N.V.B. 26 F. J. Couton D.E.C. 5 m. 8 s., 27 P. C. (er Haagen V.V.A. 5 m. 82/s s., 28 J. Wilkens, Veendam 5 m. 7Vs s.

Verspringen met aanloop zonder, plank te Den Haag op 20 Juli. 29 H. J. G. Ferzenaar Jr. Quick, Den Ha«g 5 M. 52, 30 H. A. van Kempen H.B.S. 5 M. 58.

Verspringen met aanloop zonder plank te A'dam op 3 Augustus N.V.B. 31 P, de Langen Steeds Voorwaarts 5 M. 52.

Hoogspringen met aanloop zonder plank te Veendam op 18 Juli. 32 B. L, Jobst Jr. A.F.C. 1. M. 49, 33 E. Tan Liage 1 M. 41.

Hoogspringen met aanloop zonder plsnk te Den Haag op 18 Juli D.V.V. 34 H. J. G. Ferzenaar Jr. Quick Den Haag 1 M. 55, 35 W. Schoutendorp D.V.V. 1 M. 45, 36 F. Tijmstra Quick Den Haag 1 M. 50, 37 J. A. t. d. Velde D.V.V. 1 M. 50.

Hoogspringen met aanloop zonder plank te Haarlem op 17 Augustus N.V.B. 38 A. H. Buyen Ajak Amsterdam 1 M. 45, 39 W. Bousché H.B.S. 1 M. 45, 40 Jur. Haak, Haarlem 1 M. 55, 41 C. Schravendijk Haarlem 1 M. 45, 42 E. L. van Swieten H.B.S. 1 M. 45.

ZWEMMEN =

Nederlandsche Zwembond.

Secretariaat Spaarne 8, Haarlem.

Het Bestuur van den Nederlandschen Zwemband bericht hiermede dat krachtens de bepalingen van het Reglement regelende de kampioenschappen van den Nederlandschen Zwembond, als winnaars der kampioenschappen worden erkend:

Voor het kampioenschap zwemmer/, afstand 80 M. in 562/s sec. de heer C. J. Horsten, lid der zwemclub ,de Jonge Kampioen" te Amsterdam.

Voor het kampioenschap zwemmen, afstand 600 M. 9 m. 32 de heer J. v. d. Grient Jr., lid der zwemvereeniging ,Het Y", te Amsterdam.

Van het kampioenschap rugzwemmen, afstand 80 M. in 1 m- 12 de beer C. J. Tersteeg, lid der zwemvereeniging ,Het Y", te Amsterdam.

Voor het kampioenschap rugzwemmen, afstand 240 M. in 3 393/5 de heer A. Minnes, lid der zwémvereeciging ,Het Y", te Amsterdam.

Voor het kampioenschap duiken, diep 3 M. de heer L. K. Anthoni, lid der Amsterdamsche Zwemclub, te Amsterdam.

Voor het kampioenschap springen, de heer N. Sturkop, lid der zwemolub ,ds Jonge Kampioen', te Amsterdam.

Voor het kampioenschah Waterpolo der le klasse de zwemvereeniging „Het Y', te Amsterdam.

Voor het kampioenschap Waterpolo der 2e klasse de zwemvereeniging ,Het Y', te Amsterdam.

Verder bericht het Bestuur dat het concours Waterpolo voor zeventallen, niet aan de competitie deelnemende, weder werd gewonnen door de zwemvereeniging „Het Y" te Amsterdam en dat de medailles en diploma's onder nadere kennisgeving ter beschikking der winners zullen worden gesteld.

Het Bestuur van den N.Z.B. W. E. BREDIUS W.Ezn., voorz. LOUIS EO BE ET, secr. Amsterdam 13 November 1913.

EMSER-PASTILLES

(Staatskontrolle)

Tegen hoest en verkoudheid 30 cent per kokertje.

Sportbeschuit

wan

GEBR. POOL, Ceintuurbaan 278, Amsterdam

Telephoon (Zuid 1409) behoort op IEDER

Sportterrein

aanwezig te zijn.

CLUBBERICHTEN

Noord-Hollandsehe Voetbalbond.

Uitslagen 9 Nov.: ZF.C. 2—Hollandia 2 0—1, Helder 2—Purmerstuyn 2 5—0 gew. geg., Alkmaar— O.V.V. 1 4-2, fZ.V.V.S-Zaanlandial 3-1, Z.F.C.4— Zaandam 2 4-0, Trio 1-Geel Blauw 1 1-3, O.V.V.2 - Geel Blauw 2 2—2

Overige terreinen afgekeurd.

Nogmaals verzoek ik H.H, secretarissen, om bij afkeuring toch gebruik te maken der formulieren, daar dit voor de goede gang van zaken gewenscht ie.

H.H. Consuls worden verzacht om bij afkeurirg van terreinen niet alleen da scheid rechter, doch ook de bezoekende vereen, te bericht n.

Boeten. Nr.: 16 Castricum / 1 art 52 weg. niet inz. wedstr.f. 2 Nov., 17 Purmersteija / 2.50 art. 47 weg. gew. geven wedstr. Helder 2-P'st. 2, 18 D.W.V. /I art. 52 weg. niet inz. wedstr.f., 19 Z.V.V. f 1 art. 52 weg. onnauwk. inv. wedstr.f, Wormerveer, Paul Krugerstraat 5. D. GORTER Cz. A.F.C. „UAX."

Aangenomen als w. 1. de heeren Th. Houtman, N. J. Vermeulen, S. v. d. Bergh, C. Ouwehand, idem als donateur J. Westerveld.

Da Enquete-Comissie adviseert tot toelating als w. 1. van de heeren J. C. Höhle Kwakersplein 7 en H. Dinkelman Bilderdijkstr. 41.

Erentueele aanvragen om stemming tot en met 17 November a.s- bij ondergeteekeude.

2 Binnen Bantammerstraat. H. SCHUTTE.

Dtr. C. en V.V. Hercules.

De uitslagen der gehouden hardloopwedstrijden op Zaterdag jl zijn als volgt:

100 M. hardloopen afd. seniores: wisnaar J. J. A. v. d. Ven; afd. juniores winnaar O. Duysens. 400 M. hardloopen afdeeling seniores: Z. G. Baelde; afd. juniores N. van Dijk.

De prijzen zullen worden uitgereikt a.s. Zondagavond in ons clublokaal.

Uitslagen: E.D.O.—Hercules 1 2—0, Hercules 2— H.F.C 2 2-1, U.V.V. 2—Hercules 3 11-3.

Nachtegaalst*. 13. H. A. HèJJTINK, 2e seor.

A.V.V. „Avanti."

Zaterdag 15 dezer 8j£uur algem. vergad. gevolgd door clubavond, ia café „het Brouwhuis", Amstelstraat 19.

Aangenomen als w. 1.: [E. W. Boswinkel, voorgesteld door H. de By.

Fred. Hendrikstr. 114. C. L. POORTENAAR, Seor. R.C. en V.V. V.O.C. Aangenomen door het bestuur als w. 1. de heeren H. Neuerburg, F. Neuerburg, M. C. J. van Strijen en T. L. Mooser. Burg. Meineszlaan 30a K. R. F. BAKKER, secr.

A.V.V. „Vooruitgang." A.s. Zondig M.V.K. 1-Vooruitgang 1, O.B.K. 2— Vooruitgang 2.

Frederikstraat 23. N. V. KRUIMER, Secret.

A. F. C.

Aangenomen als w. 1. Sj v. d. Werff le Sweelinckstraat 2, E, de Herder Oppert 136a Botterdam; als a. 1. Joh. Jle Roy Ceintuurbaan 211; "als o. 1. J. H. Hoogland en F. Hoogland Pzn. Tasmans-t . 7, P. A. Brokerhof Corn. Trooststr. 30, E- W. Sch< th Nieuwendjjk 180. Overgeschreven tot w. 1. J. C. Welsch Pieter Vlamingstr. 76. Voorgesteld als w. 1. D. G. Noothoven van Goor, Houtmanstr. 1 Sloten (N. H.), door G. N. Scheepens en onderget.

Sluiten