is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlanschen Zwembond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 21, 1913, no 47, 18-12-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

HET SPORTBLAD

SPRÜTT HELLEN & Co., Arnhem.

Het beste en goedkoopste adres voor verbandkisten en artikelen voor eerste hulp bij ongelukken

VERBANDKISTEN, samengesteld zooais gewenscht, in alle prijzen

het spel reeds uiterst moeilijk was te volgen. Dat er in Enschedé nog 20 minuten later gespeeld werd, lijkt ons dan ook bijna een onmogelijkheid.

Overigens heeft het, zooals we reeds zeiden tusschen beide ploegen geducht gespannen en het was wel jammer, dat de beslissing moest vallen door een door P.W. zeer betwisten strafschop, tegen welk punt intusschen door P.W. is geprotesteerd. De scheidsrechter verklaarde ons, dat hij zeer duidelijk een overtreding had gezien, doch niet precies gezien had op welke plaats ze was begaan. Hij vroeg daarom den vlak er bij staanden Robur-grensrechter om advies en deze verklaarde dat de overtreding binnen het strafschopgebied had plaats gehad. Reglementair is de beslissing dus volkomen in den haak, maar toch is het in het algemeen minder prettig, dat een beslissing van een clublid, al is dat het ook nog zoo 'n betrouwbaar perseon, in een wedstrijd den doorslag kan geven.

Naar onze meening heeft dan ook de scheidsrechter in dergelijke bevallen te zorgen, dat hij zelf kan beslissen en wanneer men het spel voldoende volgt, is dat inderdaad niet zoo heel moeilijk.

Go ahead sloeg Quick en dat verwonderde niet erg daar Quick weer met het tradioneel geworden aantal invallers verscheen.

Evenals in Wageningen werden de beide doelpunten in de eerste helft gemaakt door de club die toen het voordeel van den wind had. Door deze overwinning heeft Go ahead, dat gevaarlijk dicht bij de laatste plaats stond haar positie weer beduidend versterkt.

De verrassing in het Zuiden werd door M.V.V. geloverd. Wel speelde reeds verleden week M V.V. te Tilburg een gelijk spel maar de wijze waarop dit resultaat was verkregen, was ongetwijfeld wel eenigszins gelukkig en i at de Maastrichtenaren iets dergelgk tegen Velocitas zouden herhalen, leek niet waarschijnlijk. Toch is dat gebeurd en wat meer zegt, het resultaat is thans niet aan een paar gelukkige of verkeerd beoordeelde schoten te danken maar de M. V.V.'ers hebben hun gelijk spel door hun vurige, volhardend spel volkomen verdiend, ja, ze hadden misschien nog wel een puntje meer mogen hebben, zonder dat Velocitas dan over erge 'pech had kunnen klagen. Dat resultaat bewijst dat men algemeen de krachten van M.V.V. heeft onderschat of dat de M.V.V.'ers in hun kort verblijf in de eerste klas reeds een behoorlijke portie routine hebben opgedaan. In elk geval is het een bijzonder verblijdend verschijnsel en als de M.V.V.'ers door dit succesje nu maar niet gaan denken, dat ze verder op hun lauweren kunnen gaan rusten, kunnen

ze er nog heel wat toe bijdragen om de spanning in deze competitie te doen toenemen. Dat die spanning op het oogenblik reeds groot is kan men uit de ranglijst duidelijk zien, immers no. 4 heeft feitelijk slechts 2 punten minder dan no. 1 en alleen de laatste 2 van het ranglgstje hebben geen kans meer op de eerste plaats.

Wanneer V. V. V. nu ook nog eens een ernstig woordje ging meespreken dan zou men de Zuidelijke eerste klas een succes over alle linièa kunnen noemen.

Met de V.V.V.'ers wil het intusschen niet vlotten en er schijnen zelfs ernstige plannen bestaaa te hebben om het bijltje er maar bij neer te leggen. Gelukkig is dat ten slotte nog voorkomen en werden door de leden enkele finantiëele moeilijkheden overwonnen.

Aan enkele Bossche Heeren.

Dank zij de tocht in de kleedkamer van H.B.S. hebben we verleden week 'n dag onder de wol gelegen en juist daardoor zijn in het artikel „Van spelers en kijkers" eenige passages blijven staan, die we, wanneer we dit artikel zelf hadden kunnen doorlezen, vrij zeker niet hadden laten passeeren. We bedoelen het gedeelte waarin van den Bosch het heeft over voetbalverslagen in de Bossche Courant.

We laten op het oogenblik geheel buiten beschouwing of onze medewerker in deze gelijk heeft, maar stelfen er alleen prijs op te verklaren, dat we het betreuren, dat het bewuste gedeelte, feitelijk door een toeval in ons blad is opgenomen.

Uit ervaring weten we hoe moeilijk het is om in de plaatselijke pers het iedereen naar den zin te maken en we kunnen ons zeer wel indenken, dat tegenover v. d. Bosch met zijn verpletterend oordeel over de Bossche pers, weer anderen staan, die juist toejuichen, wat in die plaatselijke pers wordt geschreven. Het is dan ook vrgwel onmogelijk om zich in dergelijke zaken partij te stellen, wanneer men niet volkomen van den toestand op de hoogte is en het is daarom dat we de opname van de bedoelde passages betreuren. De diverse Bossche journalisten, die ons lijvige protesten tegen het artikel van v. d. Bosch zonden, zullen het daarom wel willen billijken, dat we met bovenstaande verklaring de zaak als afgedaan beschouwen. Door opname van hun verweer zouden we slechts op een misverstand voortbouwen en we hebben onze in dezen tijd toch al zoo kostbare plaatsruimte voor belangrijker zaken noodig.

De Spelregels. In Engeland is men nog niet tot een beslissing gekomen over de vraag of de bepaling, dat bij een vrijen schop de tegenpartij 10 yards van den bal verwijderd moet blijven, ook van