is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 9, 1894/1895 [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEDENDAAGSCHE OORLOGSSCHEPEN.

57

stoomroer behandelt, of toezicht houdt op den matroos, daaraan geplaatst, in de vele gevallen, dat de commandant zich elders van den toestand gaat overtuigen, als ook in het geval dat de commandant gekwetst wordt en de le officier niet dadelijk ter plaatse is om hem te vervangen.

Deze «officier van de manoeuvre" of «van de wacht", die in de laatste jaren in onze voorschriften gemist werd, was wèl in functie op het laatste Nederlandsche oorlogsschip, dat een geschutgevecht onder stoom voerde, n. 1. de //Medusa".

Behalve den //eersten officier", die hem kan bijstaan, zoolang hij hem niet behoeft te vervangen, moet de commandant dus tot zijne beschikking hebben een officier voor de besturing van het schip, een officier voor de afstandmeting, de noodige officieren voor de behandeling der torpedo's, en verder in de batterij en bij het licht geschut een zoo groot aantal officieren als noodig is voor de zekerheid, dat nergens gebrek aan leiding bij het vuur kan ontstaan.

De indeeling van batterij en licht geschut in «divisiën" behoudende, terwijl de indeeling in half batterijen natuurlijk vervalt, zal het rationeelste zijn, de divisiën van de batterij van voor naar achter te nummeren en de volgende nummers over het licht geschut te verdeelen. Volgens de hier vooropgestelde beginselen zoude dus op de verschillende typen onzer hedendaagsche schepen de volgende indeeling moeten bestaan:

Koningin Wil- „ Pantser-

helmina der SüMATRA. p„i™ schepen

Nederlanden. Uaeszen. type Piet Hein.

Batterij.

le Divisie. . . . Toren Jaagstuk .... Toren Barbette.

2e «... 2kanonn. v. 17 2 kanonnen v. Retraitestuk. . 2 kanonnen van

cM. A. No. 2 . 12 cM. L.A. . 15 cM. A.No. 2.

3e » .... Retraitestuk. . Retraitestuk Retraitestuk.

Licht geschut. „ ,

i 2 revoiverka-

4e Divisie. ... 4 kanonnen a ) nonnen ... 4 kanonnen v. 6 kanonnen v.

7.5 cM ) 4 kanonnen v. 5 cM 7.5 cM.

( 3.7 cM. . . .

5e » ... i 6 revoiverka- 3 kanonnen v. 6 kanonnen v.

( nonnen 3.7 cM 3.7 cM.

6e » ...CS kanonnen

) van 3.7 cM

Van adelborsten wordt hier opzettelijk niet gesproken; zoolang echter de bestaande toestand gehandhaafd wordt, zullen de adelborsten van de langste anciënniteit voor officieren, ook in de belangrijke posten der gevechtsrol, kunnen en moeten invallen.

De beide kanonnen van 17 cM., (15 of 12), die in de breede zijde zijn opgesteld, zullen te zamen ééne divisie kunnen vormen, wegens hunne opstelling dicht bij elkander, omdat het zelden zal voorkomen, dat zij te gelijk in actie zijn.

Het vuur der „fuseliers" kan worden geleid door een officier