is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 10, 1895/1896 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

634

dit db pers.

de „Miramar" behoort onder «Sehiffe für specielle Zwecke der Flotte."

Onder de 19 en 20 mijl loopende torpedokruisers zijn er die ongeveer de zelfde waterverplaatsing hebben als de »Valk", (• Wattignies" 1310, „Wacht" 1250, de Eng. torpedojager 1070, de Argentijnsche „Patria" 1183 ton) zoodat men mag besluiten er wel een vaartuig is te ontwerpen dat in vredestijd voor Kon. jacht, in oorlogstijd als jager dienst kan doen.

Zoo is het ook met de vaartuigen ter bescherming der visscherij ; de Fransche torpedo-aviso's doen dienst als garde-pêche.

Men behoeft geen torpedojagers voor de visscherij aan te bouwen, maar kan ze er wel voor gebruiken als men er toch moet aanbouwen.

Schepen en vaartuigen, die voor oorlogsdienst niet geschikt zijn, moeten uitzondering blijven.

In een woord: de verdediging is het eenige stelsel, waarnaar de Marine, zoowel voor Nederland als voor Indië, georganiseerd behoort te worden.

„De Zee", no. 12, December 1895. \

De heer P. Cordia geeft in „de Zee" een overzicht van de uitspraken in zake de aanvaring van de «Elbe" en n Crathie". De Engelsche rechter verklaarde beide schepen schuldig, het Duitsche Seeamt verklaarde in hoofdzaak de „Crathie" schuldig, doch maakt er den wachthebbenden officier der „Elbe" een verwijt van, dat door hem niets was gedaan om de aanvaring te voorkomen. De Rotterdamsche rechter verklaarde alleen de „Crathie" schuldig. Volgens zijn oordeel heeft het Duitsche Seeamt de beste beschouwingen over de zaak gehad, daar het de „Elbe", voldoende aan art. 22 door geene roerbeweging te geven, niet verboden was volgens art. 23 en 24 om het roer te gebruiken. Niet zonder reden toch is art. 23 geplaatst, waarin eene afwijking van al het voorgaande wordt toegestaan om onmiddellijk gevaar te ontwijken. Hij is overtuigd, dat zij, die vermeenen dat een schip dan heeft voldaan aan de bepalingen, als het maar volstrekt letterlijk het voorschrift opvolgt, al gaat het, zooals nu de „Elbe" daarbij ook ten gronde, zeker niet gaarne met die wetenschap een zeereis zouden willen maken.

Hij zegt: „laat den stuurman op zee ervan overtuigd worden, „dat bij een rechterlijk onderz >ek ook wel degelijk rekening zal „worden gehouden met de artikelen 23 en 24 der bepalingen ter ..voorkoming van aanvaringen op zee. Dan zal hij ten allen tijde „met roer, machines en stoomfluit, op het juiste oogenblik vrijmoe„dig durven handelen en voorkomen, dat hij, en zoovele menschen„levens aan zijne hoede toevertrouwd, door een zorgeloozen of roe„keloozen tegenstander jammerlijk verloren gaan."

In een naschrift wijst de heer Cordia er op dat de rechtbank te Rotterdam op grond van de gestuurde koersen aangenomen heeft dat de „Crathie" met de „Elbe" in aanvaring is geweest en er geen aandacht is geschonken aan de signalen door de „Elbe" na de aanvaring gedaan.

De roode en blauwe lichten van de „Elbe" heeft de „Crathie" aangezien voor seinen, beteekenende: dat geen hulp noodig was.