is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 10, 1895/1896 [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de in nevelen gkhulde expeditie.

(e) Daar de heer Sol ons niet mededeelt door wien deze opmerking voor de eerste maal werd gemaakt, zoo zoude het mij geen verwondering baren, indien iemand mij vertelde, dat men haar of eene dergelijke opmerking ook kan vinden onder de gegevens, die in Juni 1877 door den Generaal Diemont naar het Departement van Oorlog te Batavia zijn verzonden.

Hoewel ik de bedoelde, in mijne oogen zeer juiste, opmerking reeds voor Juni 1877 heb vernomen, zoo durf ik toch niet zeggen of ik haar ergens heb gelezen of dat ik haar heb hooren uitspreken, maar ik durf wel zeggen, dat ik aan die opmerking, toen ik haar voor de eerste maal vernam, dadelijk mijne adhesie heb kunnen schenken, en dat ik ook geloof, dat het meerendeel van de Commandanten van onze oorlogsschepen, die in Mei 1877 in de wateren van Atjeh waren, over de voorgenomen expeditie tegen Samalanga niet anders hebben gedacht dan ik.

J. A. Vandevelde.

's-Gravenhage, 2 Maart '96.

NAUWKEURIGE WAARNEMINGEN MET DEN SEXTANT.

(Revista General de Marina, 1895.)

( Vervolg en slot.)

De beschouwing van de methode van Gauss der drie gelijke hoogten gaf den Conde del Pinar aanleiding daarop eene wijziging toe te passen, welke in meer dan één opzicht de voorkeur verdient boven de oorspronkelijke methode. Zij bestaat in:

De bepaling der breedte door de waarneming van de tijdsverloopen tusschen de oogenblikken, waarop twee sterren eene gelijke hoogte hebben beoosten den meridiaan en die, waarop zij diezelfde hoogte bereiken daar beioesten.

Het is duidelijk, dat bij deze waarneming de uurhoek van elk der sterren wordt gevonden door het halve verschil te nemen van de correspondeerende tijdmeteraanwijzingen, gecorrigeerd voor het verloop ten opzichte van den sterretijd.

In de grondformules:

sin. h — sin. y sin. S -j- cos. f cos. o" cos. P , en sin. h' = sin. f sin. <?' -f- cos. <p cos. S' cos. P', zijn diensvolgens P en P' bekend, zoodat de oplossing van'de beide onbekenden w en h belangrijk vereenvoudigd wordt. °

Noch de stand van den tijdmeter, noch de Rechte Opklimming der sterren behoeven in dit geval bekend te zijn.