is toegevoegd aan uw favorieten.

De weegschaal, 1828, no 5

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 212 )

bleeke groen der jonge rijst- en aard-amindelenplantingen bedekt, die hem aan de koornvelden van oud-Engeland herinnerden, hier en daar groepen van hooge palmen, zacht glooijende heuvelen, met het rijkste kreupelbosch bedekt, en allengs tot rotsige gebergtemassa's overgaande, dit schijnt afwisselend , in het algemeen, het landschappelijk karakter der geheele landstreek te zijn, die de majoor doorreisd heeft. Wat de bewoners betreft, zoo laat ons bestek slechts toe, het navolgende aan te stippen. De Timannees en Koorankos zijn heidenen, en in elk opzigt nog op eenen zeer lagen trap van civilisatie, of veeleer van verwildering, als gevolg van den slavenhandel, welks allerverderfelijkste uitwerkingen nogtans steeds meer en meer afnemen, hoe verder men zich van de kust verwijdert. De uitwendige teekenen eens geloofs aan hoogere wezens bestaan in menigerlei gebruiken , tot verzoening der Gree-Grecs, welke uitdrukking, naar het schijnt, deels booze geesten, deels geesten van afgestorvenen, deels ook zekere kleine kapellen, die ter eere der geesten opgerigt zijn, beteekenen moet. De bedienaars dezer geesten worden genaamd Gree-Greemannen, en oefenen eenen zekeren invloed uit op het volk, dewijl zij door waarzeggingen, bedreigingen met de wraak der Gree-Gree en menigerlei kunsten, aan de menschen geschenken en offeranden weten af te lokken. Nogtans schijnt hun stand niet van dien aard te zijn, dat zij den naam van priesters verdienen, en in het geheel hun gansche bedrijf meer op den meerderen of minderen trap van bijgeloof der incividus, dan op eene algemeen erkende, en zoowel inwendig als uitweniig, tot