is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 11, 1896/1897 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

960

desinfectie aan boord van oorlogsschepen.

schip zelf ook van buiten af (met dekspoelen etc.) hun oorsprong nemen.

Terwijl nu op houten schepen alle dagen het ruimwater door lenspompen moet worden verwijderd, behoeft dit op ijzeren schepen soms m weken en maanden niet te gebeuren (de ruimte onder de machinekamer natuurlijk uitgezonderd, die een voortdurende zorg in dit opzicht vereischt, omdat steeds nieuwe voorraad uit machine- en ketelruimte toestroomt.)

Nocht vond, dat kalkmelk, gebracht in de ruimte onder de gesloten laadruimen aan boord van koopvaardijschepen, soms na vier maanden nog in samenstelling onveranderd was. In hoeverre het water uit het machinekamerruim dat steeds verwijderd wordt infecteerende bestanddeelen blijft bevatten, is niet u:tgemaakt. Voorzichtigheidshalve doet men natuurlijk wijs ook deze ruimte te desinfecteeren.

De gewijzigde instructie voor commandeerende officieren, Hoofdstuk IV 2» afd., art. 30 (in werking tredend in den aanvan- van dit jaar) zegt: °

„Het ontstaan van ruimstank moet zooveel mogelijk worden voorkomen door dadelijke i) verwijdering van de vetten en andere organische stoffen, die zich in de machinekamer, tunnel en ketelruimen op het vlak van het schip verzamelen. Aangezien dit met de lenspompen niet voldoende kan geschieden en spoelen, hoe krachtig en dikwerf ook herhaald, niet baat om de vetten te verwijderen, maar deze veeleer door het schip verspreidt, zal men na het lenspompen door droogmaken en desnoods afkrabben, de geheele verwijdering, moeten verkrijgen."

Omtrent het desinfecteeren van het overige ruimwater heerscht wat het geschikte oogenblik daartoe betreft, niet volkomen overeenstemming. Vele Fransche schrijvers zijn er voor te wachten, totdat men een havenplaats bereikt heeft. Zoo ook Klosser : „men wachte met het verwijderen der ziektekiemen, totdat men een plaats zal hebben bereikt, waar het schip kan worden leeggehaald en «•edesinfecteerd. Er worde slechts in de uiterste noodzakelijkheid lensgepompt en daarbij gezorgd, dat het uitgepompte ruimwater niet in aanraking kome met het dek; maar door slangen die tot aan den waterspiegel reiken, aan de lijzijde buiten boord worden «ebracht waarbij men door het storten van desinfecteermiddelcn in de ruimen zeer veel nut kan doen."

Ik kan mij, vooral met inachtneming van al deze juist geziene voorzorgsmaatregelen beter vereenigen met de methode van Nocht die juist in zee eerst dat verdachte ruimwater wil loozen dan een desinfectans toevoegen, zoodat in de haven gedesinfecteerd water wordt ontlast. Men bedenke, dat men zich aldus veel kosten bespaart, doordat men alleen het achterblijvende ruimwater (na lenspompen) behoeft te desinfecteeren. 2) Het „op sleeper" nemen van

1) Het vroeger artikel sprak van »na het stoomen " cholera-6 COnferentle te Dresden ('93) bepaalde voor schepen besmet door »Evacuation de 1'eau de la cale après désinfection."