Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD

11

Celeritas—Ajax 0—1.

Celeritas het opgooien gewonnen hebbende, speelt voor rust met wind mee. Beide partijen, staan elkaar vrijwel. Celeritas dank zij de bekendheid met het zeer smalle terrein heeft veel voor op de roodwitte Amsterdammers, die maar niet kunnen wennen aan het harde miniatuur veld. Zij zijn in 't geheel geen baas over den bal en spelen dan ook geheel buiten vorm.

Aan het uitstekend werk van den jongsten van Weeren die als invaller voor captain Holst mede speelde, dankt Ajax dan ook vrijwel dat de score blank blijft. Rust gaat in zooals men begonnen is.

Nu schijnen de Amsterdammers iets beter te gaan spelen, maar Celeritas' backs zorgen voor onheilen. Keeper Bottelier aan den anderen kant krijgt ook eenige fraaie schoten te stoppen, hetgeen hij naar bshooren doet.

Vijf minuten voor tijd weet Kammeijer voor Ajax de eenige goal van den strijd te maken. (0—1).

Door deze overwinning staat Ajax thans vast op de eereplaats, waarmede zij de eenige kampioenen in Amsterdam zijn. Hulde!

Bij Celeritas blonken voornamelijk de twee backs uit. Allen speelden niet onverdienstelijk.

Bij Ajax speelden de meeste geheel „out of form", slechts v. d. Vliet en v. Weeren Jr. in het veld en Bottelier in het doel verdienen een pluim.

R.A.P.—Velocitas II. 0—0.

Om kwart over 2 stellen beide elf tallen zich op- R.A.P. mist Herekenrath en ook Velocitas telt eenige invallers. Velocitas begint met verschillende aanvallen op het R.A.P. doel, waar de Bruijn zich schitterend weert. R.A.P.'s rechtervleugel doet daarna enkele gevaarlijke uitvallen, echter zonder succes. De linkervleugel verknoeit nog al eens enkele kansen en de pauze gaat in met O—0.

Nu krijgt R.A.P. wind mee en velen denken haar te zien scoren, wat echter niet gebeurt, tengevolge van het uitstekende verdedigen van Velocitas. Het verdere gedeelte was vrij saai met Velocitas als de meerdere. R.A.P.'s achterhoede schitterde echter en hield alles, zoodat het O—O was en bleef.

Jammer, dat de rood-zwarte achterspeler Agterberg dezer dagen naar het buitenland vertrekt, waardoor R.A.P. weer een uitstekende kracht, mist.

Uit Arnhem. Mijn vorig artikel eindigde met een staartje, dat valsch bleek en dat ik daarom hier rectificeer. De verkeerde opgave toch van Quick TI voor Be-Quick heeft daar de hand in gehad, zoodat die regels vervallen. Voor déze week bleef de wedstrijd O.D.O.—Be-Quick op het programma staan en daar er geen hinderende weersomstandigheden in den weg kwamen, werd zij eindelijk niet meer afgelast en zag Arnhem voor de derde maal de Zutfenaren binnen en buiten haar straten,, en voor de tweede maal op O.D.O.'s terrein, waar de eerste strijd vanwege een kleine fraude ongeldig verklaard was. Voor Be-Quick was dat een zure pruim, daar

een oorspronkelijke 2—1 overwinning nu veranderde in een nederlaag met dezelfde cijfers, hoewel zij, evenals O.D.0. haar beste spelers meebracht.

O.D.0. pakte terstond stevig aan, zat geweldig op den bal en vergoedde door snelheid en hard werken het verschil in tactisch spel met Be-Quick. Ware echter het combineeren en overgeven een ietsje meer doorgevoerd, dan was de uitslag niet dezelfde geweest.

De vrij sterke wind hielp nu de eerste en bewerkte nog wat effectballetjes, die door het slechte schieten en te lange dralen geen uitwerking hadden. Kort voor rusttijd pas werd na een lange, gevaarlijke beschieting van het Zutfensche doel 'n schot gelost, dat slechtst met de vuist weggewerkt kon worden, doch terstond daarop niet houdbaar ingezet werdDaarna klonk het scheidsrechtersfluitje, waarvan de eigenaar, mijns inziens ten onrechte, het punt ongeldig verklaarde, maar een strafschop gelastte, welke nu door v. d. Minne overgezet werd. Gelukkig deed dit niets aan den uitslag af, want later tegen wind en zon opspelend gelukte het O.D.0. betrekkelijk kort achtereen tweemaal te scoren, eens door den linksbinnen, en eens door Haijtink. 'n Enkele maal oefende 't geschreeuw der Be-Quickenaren wel wat veel influentie op scheidsrechterlijke beslissingen uit; overigens was ik het met zijn uitspraken geheel eens.

Be-Q. zette de tanden op elkaar en sloot O.D.0. geheel in, wier achterhoede zich enorm weerde; een mooi schot van links kwam door den wind op de lat terecht, 'n volgend werd door te Groen schitterend gestopt, doch een poosje later bezweek hij voor een dergelijk prachtschot, eveneens van links. Gedurende den resteerenden tijd gaven beide elftallen zich geheel en de Zutphensche voorhoede alsmede de Arihemsche achter dito vertoonden bij wijlen schitterend spel, doch het mocht Be-Q. niet lukken nog gelijk te maken, Massmk, Stern, de linksbuiten en voorback hadden bij haar 't hoofdspel, d.w.z. 't beste; voor O.D.0. waren de drie gebr. te Groen en Brosius de krachten.

Door deze nederlaag kan Be Q. de eerste plaats op het ranglijstje nog innemen _ door haar laatsten wedstrijd (tegen G.V.C. II in Wageningen) te winnen, waarbij dan de goalaverage in haar voordeel is. Op het oogenblik staat ze van wege één minder gespeelden wedstrijd onder Vitesse II.

W. H.

Uit Leeuwarden.

Frisia—Achilles 3—0. Vreemde geruchten waren de laatste dagen tot ons doorgedrongen. In 't Prisia-elftal zouden belangrijke wijzigingen voor d<?zen wedstrijd aangebracht worden, met 't oog op 't groote belang van den uitslag. Toen wij gistermiddag de nieuwe opstelling zagen, viel 't ons echter nog al mee, slechts trof ons de verandering van keeper, 't Deed ons even weemoedig aan den sympathieken Heeger niet meer tusscb n de palen te zien, maar ook hier zal 't gegaan zijn, clubbelang moet voorgaan bij persoonlijke belangen !

Sluiten