is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 22, 29-05-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

HET SPORTBLAD.

Voetbal.

Sprokkeltjes uit Spreekseltjes.

De financiën van den N.V.B. II.

Een vorige Sportblad-pagina heb ik gevuld met een vogelvlucht-overzicht te geven van de ontwikkelings-perioden door den N.V.B, op financieel gebied meegemaakt, en wil ik mijn conclusie daaruit nog even herhalen: de financieele behoeften van den N.V.B. zijn zoodanig toegenomen, dat de aanslagen en de contributies der vereenigingen en persoonlijke leden niet meer voldoende zijn hierin te voorzien, en noodgedwongen in de baten der internationale wedstrijden een compensatie-middel tegen dit gebrek

aan draagkracht moet gevonden worden. * *

Al zoo dikwijls is 't mij opgevallen bij het lezen van schrijvers critici in de sportbladen, dat maar al te veel gesteld wordt de N.V.B. tegenover zijn toegetreden vereenigirgen.

Men krijgt dikwijls daaruit den indruk, dat de N.V.B. nu ja zich nog wel zoo'n beetje stoort aan zijn vereenigings-onderdaneD, maar toch, in hoofdzaak alles doet om voor zich zelf te zorgen, zich zelf een goed bestaans-leventje in te richten en een mooigevuld spaar-kousje te bemachtigen voor den ouden dag.

Deze voorslellings-afdruk mag misschien prachtig-juist passen in de redeneering van een onwetend-belangstellenden criticus tot 't opwekken van een af keuringsindruk, ze is toch aan alle kanten onjuist.

Als wel iets waar is en waar moet z^jn dan is het de stelling : de N.V.B. is 't zelfde als de gezamenlijke vereenigingen en de gezamenlijke vereenigingen zijn de N.V.B.

Een N.V. B. die zijn bestaan lief hetft, kan niet een andere richting uitgaan dan de vereenigingen, want deze laatste zjjn het, die aangeven den weg, waarlangs het voetba'spel zich voorbeweegt. Gaat het de vereenigingen goed — en dit geldt voornamelijk voor de grootere clubs — dan zal 't ook den N.V.B. goed gaaD, lijden de vereenigingen aan achteruitgang en verzwakking, ook de N.V.B. zal zijn krachten voelen verminderen.

Een gezonde N.V.B. bestaande uit ziekelijkzwakke leden is een onmogelijkheid !

* * *

Vooral op financiêel gebied moet dit een onaantastbare waarheid zijn.

Immers onze sport is in een stadium getreden dat ze geheel afhankelijk is geworden van de publieke belangstelling. Bluft het publiek weg van de wedstrijden, toont 't zich koud onverschillig voor wat gebeurt op voetbal gebied, onze geheele voetbalorganisatie zoowel van de vereenigingen als van den N.V.B. valt als een kaartenhuis in elkaar.

De publieke belangstelling zorgt voor een vertegenwoordigt het geld, dat onze gansche sport-inrichting noodig heeft.

Geld wordt er gevraagd voor allesI Geld

is noodig voor propaganda, voor den voetbal almanak, voor spel-uitleggingen en verbreidings geschriften, geld moet, ons in staat stellen een N.V.B-raddraaier (sit veda verbol) aan het werk te zetten, geld wordt vereischt voor het besturen van 't omvangrijke lichaam, voor de ontzag wekken i-corpulente correspondentie, voor bestuurs- en algemeene vergaderingen, voor 't niet geringe commissiewerk, en geld ten slotte kan niet gemist- worden bij 't organiseeren van internationale bonds-wedstrijden in Nederland en 't bezoeken van buitenlandsche nationaliteits-elftallen.

De N.V.B. moet dus in de eerste plaats zorgen voor geld !

't Klinkt onaangenaam ia amtaeursooren, ik voel het zelf, maar we zijn nu eenmaal zoo ver gekomen en we worden, of we willen, of niet steeds verder voortgeduwd op dezen ontwikkelingsweg.

* * *

Daarom is 't zoo onbillijk, al wil ik graag gelooven, dat het een uiterst dankbaar werk is, den N.V.B. te gaan verwijten, dat hij zich er op toelegt zooveel mogelijk geld uit zijn internationale wedstrijden te slaaü.

't Geld moet er nu eenmaal zijn, wil er gedaan worden, wat er gedaan moet worden en komt het er niet op deze wijze, dan zouden al heel spoedig de clubpenningmeesters het merken, of ... . men zou moeten wenschen, dat de N.V B. tot zijn begin-jaren terugkeerde, iets onmogelijks!

De N.V.B. en zijn toegetreden vereenigingen zijn een! 't Blijkt hier juist 't meeste. Want kort geleden nog is op een algemeene vergadering een stelling aangenomen, dat de hoofdelijke omslag vormt de sluitpost op de begrooting. Wat er dus te kort is, moeten de clubs aanvullen, met andere woorden.

Hoe meer derhalve die bonds-internationals opbrengen, hoe voordeeliger voor de verschil' lende clubkassen, want des te minder zal de hoofdelijke omslag zijn.

Men mag 't dan' ook eerder bxt N. V. B." bestuur als een deugd aanrtkeneD, dat het z~>o ! voordeelig mogelijk hetft trachten te conditio- I necren voor deze wedstrijden en dt.t het niet ! lichtvaardig-idealistisch is heen gehuppeld over een ontvangst-verschil van misschien een f1000- j

Vooral dit jaar, een bijzonder slecht fi anciëfi' | jaar, kan een mooi bewijs van 't bovenstaande j leveren.

De aanslagen der clubs zijn hoog, zeer hoogt

te hoog allicht opgevoerd en als gevolg daarvan is 't besluit genomen, dat bij een eventueel batig saldo aan 't eind van 't seizoen dit over de vereenigingen zal worden verdeeld in andefö termen dus gezegd, brengen de international^ wedstrijden van den N. V. B bijzonder veel op, dan zal dit niet indirect alleen, maar ook direct den clubs financieel voordeelig zijn.

Welke de geldelijke resultaten zijn dit seizoeö van deze wedstrijden is mij onbekend, maar ifc geloof wel als vaststaand'zeker te kunnen mef' deelen, dat, waren ze dit jaar op de moo>e velden van H. V. V. of H. F. C. gespeeld, ef» besluit als hierboven geheel overbodig zou zS11 geweest.